SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

44.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Viškovo za 2008. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/10

Ur. broj: 2170-09-07-01-12

Viškovo, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U Razdjelu 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA u glavi 01001 OPĆINSKO VIJEĆE predviđen je

Program: Djelatnost predstavničkog tijela

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbu Općine kroz medije i tiskovine, objavu akata u Službenim novinama PGŽ, tiskanje Monografije Općine Viškovo, osiguranje naknade za rad članovima Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić Viškovo, potpore političkim strankama, potporu predstavniku bošnjačke nacionalne manjine, sredstva za pokriće troškova provođenje izbora za članove vijeća MO Marčelji te kapitalnu pomoć Proračunu Općine Ernestinovo.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog tijela Općine Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo, Zakon o financiranju političkih stanaka, nezavisnih lista i kandidata Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Povelja o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ernestinovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.580.250 Kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora, Upravnog vijeća te političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima, mjesečna objava promidžbenog teksta o Općini Viškovo u Primorskom Novom listu, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, medijsko praćenje zbivanja u Općini posebno za Pust 2008, Dan Općine, Matejnu 2008, prigodno obilježavanje blagdana, uspješno provedeni izbori.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO predviđena su tri programa:

Program: Djelatnost izvršnog tijela

Podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti izvršnog tijela, izradu Projekta informatizacije Općinskog vijeća i poglavarstva te informiranje mještana Općine o radu općinskih tijela i uprave kroz izdavanje Glasnika Općine Viškovo i Proračuna u malom te održavanje službene WEB stranice. U 2008. godini planirano je osnivanje Turističke zajednice Općine Viškovo. U ovom dijelu Proračuna planirana je i proračunska zaliha.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije izvršnog tijela Općine Viškovo

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada izvršnog tijela Općine Viškovo i veća transparentnost rada Općine, profesionalno organiziranje manifestacija

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Viškovo, Poslovnik Općinskog vijeća, Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 668.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog poglavarstva, te obračun i uplata zakonskih davanja u previđenim rokovima. Izdavanje minimalno 5 brojeva Glasnika Općine Viškovo sa oglasnikom: veljača, travanj, lipanj, rujan, prosinac 2008. godine u povećanoj nakladi, povećani broj noćenja, ugostiteljskog prometa, povećanje broja programa manifestacija

Program: Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad Udruge umirovljenika Rijeka-Podružnica Viškovo, Udruge antifašističkih boraca, Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gorske službe spašavanja-stanica Rijeka i ostale potpore i pokroviteljstva prema ocjeni Općinskog poglavarstva.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine a ne pripadaju u druge djelatnosti. Posebni cilj: Ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Viškovo te zaštita i spašavanje ljudskih života, zdravlja i imovine u nepristupačnim područjima i izvan javnih prometnica te u izvanrednim okolnostima.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o udrugama, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 139.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: veća skrb o starijim osobama, izleti, posjeti članovima, akcije mjerenja tlaka i šećera, EKG, spirometrije, obilježavanje blagdana i godišnjica, informatičko opismenjavanje, uspješno izvedene akcije spašavanja.

Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo Upravni odjeli Općine Viškovo obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslove državne uprave prenijetih na općinu.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

U Općini Viškovo su ustrojeni sljedeći upravni odjeli:

1. Upravni odjel ureda načelnika / 3 popunjena radna mjesta /.

2. Upravni odjel za proračun i financije / 4 popunjena radna mjesta/

3. Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo / 3 popunjena radna mjesta/

U nastavku se daje pregled osnovnih zadaća i djelokrug rada upravnih tijela Općine Viškovo:

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- upravne, protokolarne, administrativne poslove iz djelokruga rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe općinske uprave,

- imovinsko-pravne poslove,

- pisarnicu i pismohranu,

- brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

- predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- kadrovske poslove,

- informiranje, sukladno zakonskim propisima

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Radna mjesta općinske uprave, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika te druga pitanja sukladno zakonu utvrđena su Pravilnikom o unutarnjem redu.

Upravnim odjelom ureda načelnika upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/1 stupanj stručne spreme pravnog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, samostalan rad na računalu položen državni stručni ispit. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- upravni referent, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stupanj), upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

administrativni tajnik, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV stupanj), upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

Sva ustrojena radna mjesta Odjela su popunjena.

Upravni odjel nadležan je u okvirima svoje djelatnosti i za proračunske korisnike: Dječji vrtić »Viškovo«, javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu »Halubajska zora« Viškovo pa financijski plan Upravnog odjela i ostali prilozi uključuju i njihove planove u dijelu kojem se financiraju iz Proračuna Općine Viškovo i drugih proračuna.

U glavi 01003 MJESNA SAMOUPRAVA predviđen je

program: Redovni rad M.O.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije MO Marčelji

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 25.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U razdjelu 020 UO URED NAČELNIKA u glavi 1 URED NAČELNIKA planira se ostvarivanje slijedećih programa:

Program: Aktivnosti Ureda načelnika

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Ureda načelnika: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinsko poglavarstvo i Općinskog načelnika, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane, te organizacija manifestacija u organizaciji Općine (Pust 2008., Dan Općine, Matejna 2008.)

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnost u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog poglavarstva i vijeća

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Poslovnik Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Pravilnik o radu i drugi pozitivni zakonski propisi.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.274.400 Kn.

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog poglavarstva i vijeća, dostava Odluka i Zaključaka upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta, dobra organizacija manifestacija (broj sudionika i posjetitelja), izložba Autohtonih pasmina goniča.

U glavi 02002 planirani su programi koji se odnose na PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program: Program predškolskog odgoja i naobrazbe proračunskog korisnika »Dječji vrtić Viškovo«

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole, likovne radionice, programa ranog učenja engleskog jezika izdavanje vrtićkih listova »Škabelin« i »Mavrica« i proslavu Dana vrtića, uređivanje Internet stranica vrtića, projekt Lutka i dječja prava. Za djelatnost Vrtića u 2008. godini planira se utrošiti 3.366.360 kn pri čemu iz Proračuna Općine Viškovo za redovnu djelatnost te zdravstveno osiguranje djelatnika 1.687.200 kn te za posebne programe 21.000 kn a za subvencioniranje cijene iz socijalnog programa 68.400 kn, dok iz ostalih prihoda - tekuće pomoći iz proračuna Općine Klana 798.200 za pokriće troškova rada područnog vrtića u Klani, učešće roditelja 781.000 kn (za troškove hrane, zimovanje, ljetovanje, posebne programe i dr.) i od Ministarstva prosvjete 10.560 kn za program predškole (u skladu s člankom 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi).

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo

Poseban cilj: Ostvariti kvalitetu smještaja djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djece.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Viškovo, Statut Dječjeg vrtića.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 2.580.360 Kn.

Mjerila uspješnosti: Provođenje organiziranog predškolskog odgoja u tri odgojne skupine sa 10,5 satnim programom (za ukupno 83 djece) programa predškole u trajanju od 120 sati tijekom travnja i svibnja, kraćih integriranih programa (informatička radionica i vjerski katolički odgoj) te ostalih kraćih programa (likovna radionica, program ranog učenja engleskog jezika, plesno ritmička radionica i glazbena igraonica), dobivena priznanja u zemlji i inozemstvu.

Program: Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Ostvarit će se sufinanciranjem smještaja djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Viškovo.

Poseban cilj: Izjednačiti uvjete smještaja djece u predškolske ustanove za svu djecu s područja Općine Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o ekonomskoj cijeni boravka djece u predškolskim ustanovama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.850.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Sufinanciranje smještaja u iznosu od 950,00 kn mjesečno po djetetu za cca 360- tero djece s prebivalištem u Općini Viškovo u drugim predškolskim ustanovama u Općini, Gradu Rijeci, Gradu Kastvu, Općini Matulji i dr.

Program: Školstvo

Planira se, u suradnji sa osnovnom školom, osigurati čuvanje školske imovine, nadalje stipendiranje učenika i studenata, subvencioniranje studentskih karata za prijevoz autobusima Autotroleja, redovito nagrađivanje učenika generacije i odlikaša OŠ »Sv. Matej« Viškovo, te sufinanciranje posebnih programa OŠ »Sv. Matej« Viškovo kao što je školski sportski klub Malik, izdavanje školskog lista Tratinčica, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama, projekt Eko škola, Globe program, učenička zadruga i sl..

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima na području Općine Viškovo

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, opremanje učionica i informatičkog kabineta te podupirati napredne učenike i studente

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom školstvu, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 680.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: nagrade za učenike odlikaše i učenike generacije u OŠ »Sv. Matej« te osigurati stipendiranje za 59 učenika i 23 studenta.

U glavi 3 KULTURA I SPORT predviđeni su programi:

Program: Djelatnost proračunskog korisnika - knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« Viškovo

Planira se realizirati obavljanjem osnovne djelatnosti javne ustanove, nabavom i obogaćivanjem knjižnične građe (knjiga referentne zbirke i dječjeg odjela, i ostale multimedijske građe: CD-ROM, CD, DVD, edukativne igre, CD glazbeni) i opreme (dodatne police za knjige u Središnjoj knjižnici u Marinićima te notebook i projektor sa pripadajućim platnom za prikazivanje), zaštitom građe te njenom stručnom i tehničkom obradom prema utvrđenim standardiziranim knjižničarskim pravilima, radi olakšavanja pretraživanja i produžavanja vijeka trajanja knjižne građe, edukacijom korisnika te putem kulturno - animacijske djelatnosti (obilježavanje Dana Općine gostovanjem

jedne kazališne družine te Dana knjižnice i Matejne 2008. god. gostovanjem Kastafskog pučkog teatra, organiziranje slobodnog vremena djece razne dobi - igraonice ( pričaonica za najmlađe, juniorski kutak, Internet radionice), sudjelovanje na manifestaciji Mjesec hrvatske knjige u Zagrebu). Obilježavanje svih blagdana kao i obljetnica književnih i drugih važnih datuma vezanih za knjižnicu i događaje našeg kraja provodit će se u knjižnici tijekom cijele godine. Također, izmjenjivat će se izložbe dječjih radova kao i izložbe knjiga vezanih za pojedinu obljetnicu. Za djelatnost knjižnice u 2008. godini planira se utrošiti 877.870 kn pri čemu iz Proračuna Općine Viškovo 717.870 kn, vlastitih prihoda 60.000 kn te ostalih namjenskih prihoda za nabavku knjiga u iznosu od 100.000 kn.U Proračunu za 2008. godinu planirana su i sredstva zdravstveno osiguranje djelatnika te za dodatno informatičko opremanje središnje knjižnice kao multimedijalnog centra u Marinićima.

Opći cilj: poticanje knjižnične djelatnosti i obogaćivanje kulturnog života u Općini Viškovo

Poseban cilj: Povećanje knjižničnog fonda naslova, praćenje suvremenih tendencija razvoja narodnog knjižničarstva

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Statut Općine Viškovo, Statut knjižnice i čitaonice.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 717.870 Kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati redovan rad Ustanove, povećanje knjižničnog fonda naslova, povećanje članstva, obavljanje posebnih programa.

Program javnih potreba u kulturi

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti udruga i ustanova: Javna ustanova »I. M. Ronjgov«, Limena glazba »Marinići«, Ženski pjevački zbor »Marinići«, KUD »Halubjan«, Hrvatski tamburaški zbor »Vila Halubja«, Halubajski zvončari, Udruga »Halubajke«, Halubajske mažoretkinje, Matica hrvatska Viškovo, Karnevalska udruga Kumpanija z Halubja, Dječji zbor Zvona Viškova, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor i drugi .

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, te izdavačke djelatnosti.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje Halubja, obilježavanje 30-te obljetnice spomen doma I.M.Ronjgov.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 781.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: koncerti, izložbe, gostovanja, organizacija natjecanja, smotri, izdavanje CD-a, prigodnih monografija, obilježavanje godišnjica, njegovanje običaja, narječja i folklora Halubja, povećanje broja članova, održavanje stručnih katedri.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

Realizirat će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga: Nogometni klub »Halubjan«, Boćarski klubovi »Marčelji«, »Halubjan« i »Marinići«, Kickboxing klub »Sv. Matej«, Brdsko-biciklistički klub »Kvarner« Viškovo, Pikado klub »Nevera«, Košarkaški klub Sv. Matej, Modelarsko - maketarsku udrugu, Planinarsko društvo Viškovo i druge.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine te školu boćanja u BK Marčelji, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i izgradnjom sportskih objekata od značenja za Općinu Viškovo.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o športu, Zakon o udrugama Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.198.000Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mlađih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima.

U glavi 02004 SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I BRIGA O DJECI predviđena su dva programa:

Program javnih potreba u socijali

Planira se organizirati prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja, novčani poklon bon za novorođenčad, povremeni prijevoz invalidnih osoba, besplatni prigradski prijevoz, pomoć i njegu u kući, subvenciju marendi u osnovnim školama, subvenciju cijene u predškolskim ustanovama, smještaj osoba u posebne ustanove, prehranu djece sa smetnjama u razvoju, pomoć invalidima, hendikepiranim i teško bolesnim osobama te nabavku medicinske opreme za njihove potrebe, prigodne poklon pakete za djecu (za polaznike prvog razreda OŠ i prigodom Božićnih i novogodišnjih blagdana za svu djecu do četvrtog razreda osnovne škole) i starije.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Viškovo u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Viškovo, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.816.500 Kn.

Mjerila uspješnosti: osigurati prijevoz djece (njih 8) sa smetnjama u razvoju od mjesta stanovanja do posebne ustanove u dvije smjene, pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja za cca 8 korisnika, troškova električne energije (65), oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za 108 korisnika te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Predviđena su sredstva novčanog bona u iznosu od 1.000 Kn za oko 180 novorođenčadi. Planirana je pomoć i njega u kući, smještaj 6 osoba u posebne ustanove, za 8 djece sa smetnjama u razvoju prehrana, prigodni poklon paketi za prvašiće njih 150-tak, te božićni paketi za

cca 1700 djece i 455 starijih osoba. Sufinancirat će se prigradski prijevoz za korisnike socijalnog programa (cca 300 korisnika), te prehrana za školsku djecu cca 204 korisnika.

Program javnih potreba u zdravstvu

Planira se osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Crveni križ, Aktiv DDK Ogranak Viškovo i drugi prema pojedinačnim zahtjevima tijekom godine, provoditi programe prevencije zlouporabe droge- edukacija edukatora i trening životnih vještina, odgojnog savjetovališta, monitoring čimbenika okoliša i zdravlja stanovnika Viškova, škola odgovornog roditeljstva.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Viškovo u zdravstvu

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja, utvrditi stanje zdravlja i bolesti stanovništva, uz istovremeno određivanje vrste i razine zagađenja okoliša te potom određivanje postoji li uzročno-posljedična veza između konkretnog zagađenja i konkretne bolesti kako bi se odredile mjere i postupci usmjereni na suzbijanje zagađenja te zaštitu zdravlja stanovništva, organizirati preventivne preglede - ultrazvuk trbuha za žene i muškarce, ultrazvuk krvnih žila kao prevencija moždanog udara, denzitometrija i mamografija za osobe koje nisu obuhvaćene državnim programom, vježbe pod nadzorom fizioterapeuta kao prevencija od osteoporoze.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Viškovo.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 505.800 Kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Viškovo: organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi, akcija mjerenja šećera i tlaka, izleta i posjeta članovima udruga i starijima i bolesnim mještanima, zdravo odrastanje i prevencija odstupajućeg rizičnog ponašanja mladih, smanjenje broja ovisnika, izdavanje zdravstvenih publikacija u cilju prevencije ovisnosti.

Djelokrug rada Upravnog odjela za proračun i financije su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine kao i te konsolidiranih izvješća proračunskih korisnika,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplatu općinskih prihoda,

- financijsku operativu,

- obavljanje proračunskog nadzora,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo,

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/ 1 stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo i obračun proračuna, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili viša stručna sprema (VI/I stupanj), ekonomskog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godina na poslovima knjigovodstva za (VII/I stupanj), te samostalan rad na računalu ili 5 godina na poslovima knjigovodstva za (VI/I stupanj), te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

- viši stručni referent za knjigovodstvo proračunskih izdataka, potrebna stručna sprema: viša stručna sprema (VI/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, ili srednja stručna sprema (IV/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godina u struci, te samostalan rad na računalu, ili 5 godina u struci za (IV/I stupanj), te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

- stručni referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda, potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema (IV/I stupanj), ekonomskog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 5 godina na poslovima knjigovodstva te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

Sva ustrojena radna mjesta Odjela su popunjena

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 030 UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE planirana su sredstva za provođenje programa:

Program: Redovne aktivnosti odjela

Plan provođenja ovog programa podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna, planiranje i izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, izradu godišnjeg obračuna proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvenih evidencija, razrez i naplatu općinskih prihoda, financijsku operativu: obračun plaća i ostalih rashoda za zaposlene u općinskoj upravi, zakonskih davanja i drugih zajedničkih troškova upravnih tijela, zdravstvenog osiguranja djelatnika, nabavu opreme (računala i fotokopirnog aparata) i računalnih programa za potrebe upravnih tijela, redovitu otplatu kamata za novčani zajam za izgradnju novog dječjeg vrtića.

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Posebni cilj: efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Općine Viškovo, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela, Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 3.783.680 Kn.

Mjerila uspješnosti: isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene i zakonskih davanja za 11 zaposlenih, poštivanje zakonskih rokova, efikasnija naplata prihoda, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

Djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- prostorno i urbanističko planiranje,

- uređenje naselja i stanovanja,

- komunalne i gospodarske djelatnosti,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu, civilnu zaštitu i zaštitu na radu,

- upravu groblja,

- komunalno redarstvo,

- zaštitu potrošača,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta je VII/ 1 stupanj stručne spreme tehničkog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit. Ostala ustrojena radna mjesta su:

- samostalni upravni referent za komunalne poslove, potrebna stručna sprema: visoka stručna sprema (VII/I stupanj), tehničkog usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci, te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

- komunalni redar, potrebna stručna sprema: viša stručna sprema (VI/I stupanj), tehničkog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja ili srednja stručna sprema (IV/I stupanj), tehničkog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, a potrebno radno iskustvo: 3 godine u struci za (VI/I stupanj), te poznavanje rada s osobnim računalom ili 5 godina u struci za (IV/I stupanj), te samostalan rad na računalu i položen državni stručni ispit.

Sva ustrojena radna mjesta Odjela su popunjena.

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U razdjelu 040 UO ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE, UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO, glava 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE predviđeni su za realizaciju slijedeći programi:

Program: Izrada urbanističkih planova

Za 2008. godinu predviđen je novi Detaljni urbanistički plan groblja Bujki i usklađenje urbanističkog plana naselja Viškovo sa Prostornim planom Općine Viškovo.

Opći cilj: urbanističko planiranje prostora radi efikasnije kontrole korištenja prostora

Posebni cilj: Urbanističkim planovima utvrditi namjenu površina odnosno korištenje zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 350.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih urbanističkih planova.

Program: Priprema za planove i projekte

Pored osnovnih aktivnosti: izmjere i procjene za različite potrebe planira se izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta Marinići III, Viškovo II i Furićevo-Jugi kojim se definiraju pravci vožnje i protočnost, razvoj GIS-a III faza, izvedbeni projekt ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni, projekti ceste II i III, Viškovo-Turčino, Vozišće-Mavri-Pogled, raskrižja Vozišće, spojne ceste RZ-8 pravac Drenova, Brnasi-Dovičići, groblja Viškovo i novog groblja Bujki, sportski i rekreativni sadržaji na dijelu područja DPU OŠ, svlačionica NK Halubjan, boćalište u Marinićima, sportskog parka Gornji Sroki, zgrade Mavrovičino, radne zone u području Marišćine. Svi ostali projekti ugovoreni su u 2007. godini a realizacija se nastavlja i u 2008 (dječji vrtić, zdravstvena stanica, II faza Doma Marinići,boćalište u Marčeljima

Opći cilj: planski osmisliti rješenje mreže nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo i razvoj Geografskog informacijskog sustava.

Poseban cilj: Projektima za oborinsku kanalizaciju obuhvatiti pravce postavljanja kanalizacije na županijskim cestama, a izradom prometnog rješenja nerazvrstanih cesta predvidjeti povezivanje svih javnih cesta u jedan sistem na koji će se naknadno nadograditi spajanje nerazvrstanih cesta. Pored toga predvidjeti mjesta postavljanja prometne signalizacije u cilju poboljšanja protočnosti prometa.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 4.700.000 Kn.

Mjerila uspješnosti: Izrada i usvajanje navedenih rješenja.

U glavi 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA planirani su programi:

Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima

Podrazumijeva podmirenje troškova nastalih u poslovim objektima Viškovo, Marinići, Saršoni, Mavrovičino, Sroki, Marčelji, Crveni križ Mladenići, NK Halubjan, Boćališta Marčelji, Marinići i Milihovo i dr.: troškove energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (voda, čistoća, čuvanje imovine i sl.), intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, te nabavku opreme za poslovne objekte.

Opći cilj: Održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Viškovo u stanju funkcionalnosti

Posebni cilj: osigurati sve neophodne popravke kako bi objekti koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.834.800 Kn.

Mjerila uspješnosti: uredno održavanje poslovnih objekata

Program održavanja i proširenja komunalne infrastrukture

Program podrazumijeva izvođenje aktivnosti:

a) Održavanje i proširenje javne rasvjete: upravljanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, proširenje na pravcima gdje je sadašnja javna rasvjeta nedostatna ili je uopće nema, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Viškovo, podmirenje troškova za postavu prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane. Nabava i postava prigodne iluminacije ili dekoracije za blagdane vrši se:

- za blagdan »Svetog Mateja«,

- za Božićno novogodišnje blagdane,

- za dane karnevala,

- za ostale dane temeljem odluka Općinskog poglavarstva.

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete:

- Mavri (buffet Sanja)- Vrtače,

- Garići-Klići-Benaši-Zorzići sa odvojkom u Ronjgi i novo naselje,

- Gornji Sroki (trgovina DND9)-prema novom naselju Mavri,

- Bezjaki-Trampov breg-Marinići-Blažići-Stupari,

- Osvjetljenje crkve Sv. Mateja sa zvonikom.

Pod rekonstrukcijom se podrazumijeva unificiranje rasvjetnih tijela i poboljšanje standarda na postojećim razvodima javne rasvjete.

b) Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja,održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

c) Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica:

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje- rekonstrukcija potpornih zidova, izrada upojnih bunara za odvodnju oborinskih voda propuštanje vode s kolnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- zimska služba: čišćenje snijega, posipanje pijeskom i sl. cca 60 km

- krpanje udarnih rupa cca 400 m2

- sanacija urušenih potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 100 m

- čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem) na prometnicama 50 kom

- ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 150 kom

- izrada zamjenskih potpornih zidova (0,7-1,00)m: cca 150 m

- tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 50 m

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika, izrada upojnih bunara,

- održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjaci) 3.000 m 2

- postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe 150 kom

- postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz prometnice 200 m

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojećih i postavu nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće i izradu nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja. Prioritet u postavljanju nove vertikalne signalizacije imat će nova naselja Mavri, Gornji Sroki, Gornji i Donji Jugi, Ferenci, Kosi, Klići, Zorzići, Marićeva Draga, Benaši, Trtni, Juraši, Straža, Lučinići, Trampov Breg.

d) Održavanje javnih površina podrazumijeva sljedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala sa formiranjem novih površina,

- okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom,sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima kao i tretiranje herbicidima,

- građevinsko i hortikulturno održavanje dječjih igrališta.

2. veterinarsko higijeničarske usluge koje se vrše prema potrebi, putem Veterinarske stanice iz Rijeke, a podrazumijevaju: hvatanje, omamljivanje, izolaciju i eutanaziju pasa i mačaka lutalica, sakupljanje uginulih ili pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog po nepoznatim vlasnicima u higijeničarski servis i daljnje postupanje s istim, obuhvaćen je i nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. tekućim i investicijskim održavanjem autobusnih čekaonica obuhvaćeni su popravci postojećih čekaonica i redovno održavanje i izrada novih na pozicijama Klići i Peščićići.

4. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, uklanjanje otpada s divljih deponija, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnog krutog otpada po zahtjevu, sanacija nekontroliranih odlagališta smeća, postava i odvoz kontejnera od 5 m3 po naseljima Općine Viškovo, pražnjenje košarica za smeće. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima četiri puta godišnje.

Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje novih prometnica i parkinga na području Općine Viškovo

Radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture na javnim površinama će se vršiti prema potrebi.

5. sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća na javnim i privatnim površinama,

6. deratizacija i dezinsekcija podrazumijeva provođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Dezinsekcija se vrši prema planu, preventivno, u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama. Deratizacija se vrši prema potrebi preventivno, zatrovanim mamcima u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama.

Opći cilj: Održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te izvođenje radnji koje prethode izgradnji objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti

Posebni cilj: Povećati standard održavanja komunalne infrastrukture u Općini Viškovo

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 7.064.693 kn.

Mjerila uspješnosti: ostvarenje programa kroz realizaciju planiranih radova.

Program: Ostale komunalne djelatnosti

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za ostale komunalne djelatnosti - objavu oglasa i natječaja, javni prijevoz - subvencioniranje poslovanja i nabavke novih autobusa KD »Autotrolej« čiji smo suvlasnici, gospodarenje otpadom - do početka obavljanja djelatnosti od strane Eko plus d.o.o. podmirenje dijela troškova društva te protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Vatrogasne zajednice PGŽ i DVD »Halubjan« Viškovo. U skladu sa člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Proračunu su prikazani i prihodi od cijena komunalne usluge koje sadržavaju i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe JLS na kojem se isporučuje komunalna usluga u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz rashodovne stavke na kapitalnim pomoćima komunalnim društvima (KD Vodovod i kanalizacija, Čistoća i Autotrolej).

Opći cilj: Osigurati nesmetano odvijanje javnog prijevoza putnika, te protupožarnu zaštitu

Posebni cilj: Zadržati postojeći standard javnog prijevoza, odnosno protupožarne zaštite

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o otpadu, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, Zakon o vatrogastvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 6.919.560 kn.

Mjerila uspješnosti: Zadržati odnosno produžiti postojeći broj linija prigradskog prijevoza. Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Viškovo kroz redovito motrenje i ophodnju, opremanje JVP i DVD-a te obuku kadrova, uplata naknade za zbrinjavanje otpada Općini Viškovo te početak isplate ugovorene naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac.

Glava 04003. KAPITALNI PROJEKTI

Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Planira se izrada projektne dokumentacije za buduće projekte, otkup zemljišta, i radovi na objektima

a) Izgradnja dječjeg vrtića Viškovo - pripremni radovi i početak izgradnje

b) Otkup zemljišta za buduće projekte - nastavak otkupa iz 2007. za potrebe cesta, groblja Bujki i parkinga kod zdravstvene stanice u Viškovu

c) Pripremni radovi za rekonstrukciju zdravstvene stanice

Opći cilj: izgradnja kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo

Posebni cilj: početak izgradnje kapitalnih projekata te njihovo stavljanje u funkciju.

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 11.691.400 kn.

Mjerila uspješnosti: Završetak projekata i njihovo stavljanje u funkciju tijekom 2008. i narednih godina.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom previđena je realizacija slijedećih kapitalnih projekata:

a) Cesta I prema DPU društveni centar Viškovo koja spaja parking Milihovo -Široli (do školskog igrališta) podrazumijeva rashode vezane za dovršenje radova iz 2007.

b) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta- Iz registra nerazvrstanih-javnih prometnica na području Općine Viškovo te dosad izvršene izgradnje, rekonstrukcije i održavanja slijedi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 54,47 km. Standardi održavanja utvrđuju se u okviru normativa a količine se utvrđuju prema potrebi i materijalnim mogućnostima. Prioritete će utvrđivati Općinsko poglavarstvo - predviđeno asfaltiranje 8.000 m2 i presvlačenje novim asfaltom 15.000 m2.

ASFALTIRANJE:

1. OD BOĆALIŠTA MARČELJI NOVO NASELJE - 200 m

2. BEZJAKI OD KBR 21 (novo naselje) 100 m (dovršenje iz 2007.)

3. MAVRI (BLAŽEVIĆ - KNEŽEVIĆ) KČ 3165/2 - MAVRI KBR 24

4. MARINIĆI (PUT EDO PRPIĆ - DR. MIŠURAC) cca 120 m

5. JUGI 51 ( od starog sela do novog naselja)

6. CESTA K 16 UZ GROBLJE (dovršenje iz 2007.)

7. GORNJI SROKI-MAVRI (novo naselje) - prijenos neizvršene obveze iz 2007.

8. MARINIĆI-BLAŽIĆI-STUPARI - radovi uz rekonstrukciju ceste

PRESVLAČENJE

1. SKVAŽIĆI SELO 150 m

2. BENČANI SELO 120 m

3. PEŠĆIĆIĆI 26 ( PUT UZ POLDIĆA, ZAMOLBA DELIĆ)

4. STUPARI CCA 200 m OD KBR. 25 KROZ NASELJE PREMA PETRCIMA

5. KULIĆI-DONJI SROKI 200 m

Asfaltiranje podrazumijeva podizanje ili spuštanje poklopaca šahti - prema potrebi, tamponiranje, presvlače

nje asfaltom 4-8 cm, obnova -zamjena kolnika, zamjena- popravak donjeg stroja i izradu nogostupa.

c) Mjesno groblje Viškovo

Pripremni radovi na novom dijelu groblja (ceste, zemljani radovi i potporni zidovi)

d) Županijska cesta Mladenići - Saršoni (ŽC-5017) - rekonstrukcija

Rashodi su vezani za nastavak izgradnje oborinske kanalizacije, uređenje prometnice i nogostupa.

e) Rekonstrukcija ceste Vozišće-Gornji Sroki-Mavri

Rashodi su vezani za izgradnju oborinske kanalizacije, uređenje prometnice i nogostupa.

f) Uređenje novih javnih površina: parkovi po naseljima, šetnice, dječja igrališta i sportsko-rekreativni tereni (Gornji Sroki, Gornji Jugi, Petrci), javne šterne

g) Uređenje parkovnih i rekreativnih površina na području DPU društveni centar Viškovo i park Milihovo (pripremni radovi za dječji vrtić)

h) Uređenje parkovnih i rekreativnih površina na području DPU osnovne škole

i) Uređenje okoliša zgrade Općine

j) Uređenje okoliša stare škole Marčelji

k) Uređenje sportskog parka zone boćališta Marinići

Opći cilj: izgraditi objekte komunalne infrastrukture i druge namjene na području Općine Viškovo

Posebni cilj: veći standard komunalne infrastrukture

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 23.160.000 kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija projekata u predviđenom obimu.

U glavi 04004 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA planirani su programi:

Program poticanja razvoja gospodarstva

Planira se subvencioniranje kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja u rekonstruiranim prostorima Stare škole Saršoni.

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Viškovo

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 286.000 kn.

Mjerila uspješnosti:. Realizacija poslovanja Udruženja obrtnika zapošljavanjem profesionalnog tajnika i administratora.

Program poticanja poljoprivrede

Opći cilj: Povećanje trajnih nasada na području Općine Viškovo i oplemenjivanje izgleda mjesta

Posebni cilj: Sufinanciranje nabave sadnica voćaka i cvijeća za mještane Općine Viškovo radi povećanja broja trajnih nasada i potpora radu Centra za brdsko planinsku poljoprivredu čiji smo suosnivači.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Viškovo

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 80.000 kn.

Mjerila uspješnosti: povećanje broja trajnih nasada na području Općine Viškovo za cca 4.000 kom voćnih sadnica i loznih cjepova te cvjetnih sadnica.

Sastavni dio Proračuna za 2008. god. je i Projekcija proračuna za 2009. i 2010. god. s pregledom prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka za naredne dvije godine. U posebnom dijelu Projekcije dat je prikaz svih programa i aktivnosti po razdjelima i nositeljima koji se planiraju ostvariti tijekom tih godina.

 

Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr