SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

51.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. donijelo je

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2007. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06, 21/07, 22/07 i 30/07) u poglavlju I., točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, u podtočki 1.1.2. »Rekonstrukcija ceste prema luci Medveja« iznos: »24.156,00«, zamjenjuje se iznosom: »24.400,00«.

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos: »217.156,00« zamjenjuje se iznosom: »217.400,00«.

U istoj točki u stavaku 2. iznos: »217.156,00« zamjenjuje se iznosom: »217.400,00«

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, podtočki 2.1. »Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine«, u podtočki 2.1.2. « Uređenje javnih površina uz obalni put«, iznos: »50.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »20.000,00«, podtočke 2.1.3., 2.1.5., 2.1.7. i 2.1.10. brišu se, a dosadašnje podtočke 2.1.4, 2.1.6., 2.1.8., 2.1.9, 2.1.11., 2,1.12., 2.1.13., 2.1.14. i 2.1.15. postaju podtočke 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5. 2.1.6., 2.1.7. ,2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11.

U podtočki 2.1.3. »Izgradnja dječjeg igrališta Cipera« iznos »48.000,00« zamjenjuje se iznosom: »205.400,00«, u podtočki 2.1.8. »Sanacija zida okućnice Šet.m. Tita 110« iznos: »46.400,00« zamjenjuje s iznosom: »21.100,00«, u podtočki 2.1.12. »Izgradnja boćališta u Lovranskoj Dragi« iznos: »20.000,00« zamjenjuje se iznosom: »20.200,00«.

U istoj podtočki dodaje se nova podtočka: »2.1.12.« koja glasi:

»2.1.12. Sanacija zida okućnice Šet.m. Tita br. 108 20.000,00«.

U istoj točki: »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »1.776.700,00« zamjenjuje se iznosom: »1.610.700,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 474.756,00 komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.135.944,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (90.000,00 viška iz prethodnog razdoblja, 130.000,00 kn sredstva PGŽ i 915.944,00 ostala sredstva Proračuna).«

U poglavlju I. točki 4. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, u podtočki 4.1. »Izgradnja vodoopskrbe« iznos od: »3.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.700.000,00«.

U istoj točki: »Ukupno opskrba pitkom vodom« iznos od: »3.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.700.000,00«

U istoj točki, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.700.000,00 kn iz sredstava Proračuna (500.000,00 sredstva PGŽ i 2.200.000,00 ostala sredstva).

U poglavlju I točka 5. ODVODNJA I PROĆIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, u podtočki 5.1.1. »Sanitarna kanalizacija po projektu zaštite od onečišćenja mora« iznos: »1.500.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.300.000,00«.

U istoj točki: »Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, iznos: »1.500.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.300.000,00«

U stavku 2. iznos: »1.500.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »1.300.000,00 kn«

II.

U poglavlju II. točki 7. « IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)« mijenja se i glasi:

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran«,

- komunalni doprinos 1.000.000,00

- ostala sredstva Proračuna 6.323.800,00

2. Ostali izvori sredstava

- od namjenskog povećanja cijene vode 1.300.000,00

- kapitalne pomoć Proračunu od PGŽ 630.000,00


Ukupno 9.253.800,00

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županaije».

Klasa: 363-01/06-01/88

Ur. broj: 2156/02-01-07-4

Lovran, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51415&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr