SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
37

39.

Temeljem odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), te članka 68. Zakona o financiranju lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00 i 59/01), te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 28. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2003. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo
za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom i dugovima Općine Viškovo, davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, te prava i obveze korisnika proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda iskazuje sve raspoložive prihode i planirane rashode, dok se u Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika koji su utvrđeni dokumentom o srednjoročnom planu razvitka, posebnim zakonima ili drugim propisima.

Financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda / primitaka nije ograničena procjenom prihoda / primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda / izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama te rashodi i izdaci u 2004. godini ne smiju biti veći od odobrenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Proračunski korisnici kojima je osnivač Općina Viškovo: Dječji vrtić »Viškovo« i Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora« Viškovo su subjekti kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva koja se mogu koristiti samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom.

Proračunski korisnici imaju pravo zadržati i koristiti prihode ostvarene obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti na tržištu, prihode iz donacija, prihode po posebnim propisima i druge prihode uz obvezu njihova planiranja u financijskom planu i njima financirati rashode.

Proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

O korištenju ostvarenog viška prihoda po godišnjem obračunu odlučuje upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj.

Članak 5.

Upravni odjel koji je određen kao nositelj sredstava u Posebnom dijelu Proračuna obavezan je u roku od 8 dana od stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve krajnje korisnike o odobrenim sredstvima u Proračunu. Proračunski korisnici - ustanove čiji je osnivač Općina Viškovo dužne su Upravnom odjelu za proračun i financije u narednom roku od 15 dana dostaviti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračuna, njihovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću na izmjenu i dopunu Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 7.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Općinskog Poglavarstva te pročelnici Upravnih odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 8.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.

Članak 9.

Općina se može zaduživati isključivo za kapitalne izdatke sukladno pozitivnim propisima ili posuđivati sredstava o čemu će odluku donijeti Općinsko vijeće.

Za financijsku provedbu zaduživanja i posuđivanja sredstava, ovlašten je Općinski načelnik.

Proračunski korisnici - ustanove kojima je Općina Viškovo osnivač mogu se zaduživati samo uz suglasnost Općine Viškovo sukladno zakonskim propisima.

Članak 10.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke ukoliko se time ne ometa redovno izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka. Ugovor o oročenju potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Poglavarstva. Novčana sredstva mogu se na ovaj način plasirati samo s rokom povrata do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 11.

Ako prihodi koje vlastitom djelatnošću ostvaruju Upravni odjeli, kao i ostali prihodi / primici koji pripadaju Proračunu, budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, takve svote vratit će se uplatiteljima.

Rješenje o povratu sredstava donijet će Upravni odjel za proračun i financije Općine.

Članak 12.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 13.

Za izvanredne neplanirane i/ili nedovoljno planirane rashode koristit će se sredstva Proračunske zalihe. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Članak 14.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem pravovaljane financijske dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava naredbodavatelj uz oznaku stavke Proračuna.

Naredbodavatelji za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna su:

1. Za Razdjel 1 Predstavnička i izvršna tijela - Općinski načelnik po odluci Općinskog poglavarstva,

2. Za Razdjel 2, Glava 1: Ured načelnika - Pročelnik UO Ureda načelnika,

3. Za Razdjel 2, Glava 2: Predškolski odgoj i školstvo i Glava3: Kultura i sport - Član poglavarstva zadužen za kulturu, tjelesnu kulturu, sport, brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje,

4. Za Razdjel 2, Glava 4: - Socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu i briga o djeci - Član poglavarstva zadužen za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i brigu o djeci,

5. Za Razdjel 3 UO za proračun i financije - Pročelnik UO za proračun i financije

6. Za Razdjel 4, Glava 1 Prostorno i urbanističko planiranje i Glava 2 Komunalne djelatnosti, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša - Pročelnik UO za urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

7. Za Razdjel 4, Glava 3: Kapitalni projekti - Pročelnik UO za urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša po odluci Općinskog poglavarstva,

8. Razdjel 4, Glava 4: Gospodarstvo i zaštita potrošača - Član poglavarstva zadužen za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, gospodarstvo i zaštitu potrošača.

Članak 15.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 5.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna.

Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Financijske obaveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2003. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2004. godinu.

Sva sredstva koja 31. prosinca 2003. godine preostanu na računu proračunskog korisnika - ustanove ostaju na raspolaganju proračunskom korisniku - ustanovi, osim ako Općinsko Poglavarstvo ne odluči drugačije.

Članak 17.

Upravni odjeli Općine i proračunski korisnici - ustanove obvezni su provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima.

Odgovorna osoba za pripremu i provedbu postupka nabave je rukovoditelj upravnog odjela odnosno rukovoditelj proračunskog korisnika - ustanove.

Plan nabave Općine Viškovo za 2004. godinu donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 18.

Proračunski korisnici - ustanove dužni su dostavljati mjesečno izvješće o izvršenju financijskog plana iz članka 5. UO za proračun i financije, odnosno dostavljati kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Proračunski korisnici - ustanove obavezni su izraditi godišnji obračun Proračuna i dostaviti ga Upravnom odjelu za proračun i financije.

Članak 19.

Upravni odjel za proračun i financije ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obavezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko Poglavarstvo i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva i privremeno će se obustaviti isplata takvim korisnicima.

Članak 20.

Upravni odjel za proračun i financije podnosit će Općinskom poglavarstvu mjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/10

Ur. broj: 2170-09-03-01-11

Viškovo, 26. studenoga 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=51216&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr