SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

57.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. listopada 2007. godine, donijelo je

OPĆE UVJETE
organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o organizaciji parkiranja na javnom parkiralištu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja, visina naknade, način premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila te visina i način plaćanja naknade.

I. JAVNA PARKIRALIŠTA

Članak 2.

Javna parkirališta na kojima se obavlja cjelogodišnja naplata na području Grada Opatije dijele se u dvije zone:

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta

- Opatija; Ulica M. Tita - »Gradska uprava« (ispod zgrade Porezne uprave)

- Opatija; Spinčićeva ulica (početni dio do pošte)

- Opatija; Kumičićeva ulica (dio prema parkiralištu »Tržnica«)

- Opatija; parkiralište »Tržnica«

- Opatija; Ulica M. Tita (od »Maje« do Trga Vladimira Gortana )

- Opatija - Volosko; Ulica A. Štangera (od kbr 63 - do raskrižja s ulicom M. Tita)

2) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća javna parkirališta:

- Opatija; parkiralište Lipovica

- Opatija; Ulica F. Peršića

- Opatija; Spinčićeva ulica: (od pošte do Nove ceste)

- Opatija; Kumičićeva ulica (osim dijela prema parkiralištu Tržnica)

- Opatija; Ulica V. Cara Emina

- Opatija; ulica Zert

- Opatija; Rakovčeva ulica

- Opatija; Ulica M. Tita (od Hotela Palace do Punta Kolove)

- Opatija-Volosko; Ulica I. Poščića

- Opatija-Volosko; Ulica A. Štangera (od raskrižja s Ulicom Črnikovica do kbr 63)

Zone iz prethodnog stavka ovoga članka označene su kako slijedi:

- zona »0« označena je crvenom bojom,

- zona »1« zona označena je plavom bojom,

Članak 3.

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata u ljetnoj sezoni na području Grada Opatije su:

1. Ičići

- parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu

- parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot restorana Galeb

- parkiralište uz Poljansku cestu, uz restoran Galeb

- parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr 15. i 17.

- ispred marketa

2. Ika

- ispred marketa

- parkiralište u uvali Dražina

3. Opatija-Volosko

- Ulica Črnikovica

- Plato Črnikovica

- Obala Frana Supila

- plato uz vaterpolo igralište

Članak 4.

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima označavaju se horizontalnim oznakama plave boje.

Članak 5.

Javna parkirališta namijenjena parkiranju turističkih autobusa su:

- Trg Vladimira Gortana

Do uređenja novih parkirališnih površina za turističke autobuse, potrebne parkirališne površine dužan je osigurati organizator naplate iz članka 7. ovih Općih uvjeta.

Članak 6.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se automatski.

Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod tome razumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.

Izuzetno, a prema potrebi pojedinog parkirališta naplata se može obavljati poluautomatski.

Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte putem parkirnog automata, a plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Članak 7.

Poslove naplate parkiranja na javnim parkiralištima obavlja pravna ili fizička osoba, s kojom je na osnovi javnog natječaja, Gradsko poglavarstvo zaključilo ugovor o obavljanju poslova naplate parkiranja (u daljnjem tekstu organizator parkiranja).

II. VRIJEME OBAVLJANJA NAPLATE I VISINA NAKNADE ZA PARKIRANJE

Članak 8.

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 2. obavlja se u razdoblju od: 01.06. do 31.10. od 07.00 do 24.00 sati, a od 01.11. do 31.05. od 07.00 do 20.00 sati i po sljedećim cijenama:

- ZONA 0: 10,00 kn/h, osim parkirališta Tržnica

- Parkiralište Tržnica: prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA 1: 5,00 kn/h

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se sedam dana u tjednu, uključujući i sve neradne dane i blagdane.

Članak 9.

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 3. obavlja se u razdoblju od 01.05. do 30.09 od 07.00 do 22.00 sata po cijenama:

1. Ičići - ispred marketa, Ika - ispred marketa i Opatija- Volosko - vaterpolo plato od 10,00 kn na sat

2. ostalo 5,00 kn na sat

Članak 10.

Visina naknade za parkiranje turističkih autobusa na mjestima iz članka 5. iznosi 200,00 kn na dan.

III. PARKIRNA KARTA

Članak 11.

Za korištenje parkirališta pod naplatom korisnik parkirališta mora imati odgovarajuću parkirnu kartu propisanu ovim Općim uvjetima.

Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena.

Parkirna karta odnosno izvadak iz SMS poruka evidentiranih kod odgovarajućeg operatera su dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 12.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10. minuta od dolaska na parkiralište ili ne pošalje SMS poruku na ispravan način,

b) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

c) ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

d) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja.

Članak 13.

Za povredu obveze iz ugovora iz članka 12. ovih Općih uvjeta, plaća se ugovorna kazna:

- za »0« Zonu u iznosu od 200,00 kn dnevno

- za »1« Zonu u iznosu od 100,00 kn dnevno

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisniku parkiranja koji je počinio povredu obveze iz ugovora o parkiranju utvrđene u članku 12. Općih uvjeta, a koji u prethodnih mjesec dana nije počinio povredu ugovorne obveze s istog osnova, umjesto ugovorne kazne propisane u stavku 1. ovog članka, naplatit će se ugovorna kazna u visini iznosa određenog za pet sati parkiranja u odnosnoj zoni.

Članak 14.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja, te ga na odgovarajući način pričvršćuje za vozilo.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenu nalogu i platiti ugovornu kaznu, u roku od osam dana na način naznačen na nalogu.

Osoba zadužena za kontrolu parkiranja dužna je na kraju svoje smjene nadležnoj osobi predati evidenciju naloga.

Ako korisnik parkiranja ne plati ugovornu kaznu, organizator parkiranja pokrenut će protiv njega u svoje ime i za svoj račun odgovarajući sudski postupak.

Organizator parkiranja će pozvati vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ove Odluke neprekidno duže od 24 sata, da vozilo ukloni.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 24 sata, komunalno redarstvo će na prijedlog organizatora parkiranja izdati nalog za premještanje vozila, na način propisan člancima 17. do 26. ovih Općih uvjeta.

Članak 15.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju ugovorene kazne smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP-a prema registarskoj oznaci vozila ili drugim odgovarajućim evidencijama.

IV. POVLAŠTENE I MJESEČNE KARTE I REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA

Članak 16.

Povlaštena i mjesečna karta ne može se izdati za područje »O« zone, za parkirališta u Ičićima, Iki te za parkiralište u Voloskom - vaterpolo plato.

Članak 17.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba koja

- ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja , što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi stanovanja i

- ima vozilo registrirano na svoje ime na području Grada Opatije što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom, te

- ima vozilo koje koristi temeljem ugovora o lizingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima pravna i fizička osoba koja

- obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem Ureda za Turizam izdano za svaki pojedini apartman, te

- koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba,porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije

Fizičkoj osobi iz stavka 1., može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta.

Pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

Članak 18.

Povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana bez osiguravanja parkirnog mjesta.

Povlaštena i mjesečna karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta korisnika i to:

- parkiralište Lipovica: Ulica M. Tita br. 9, 12 , 15 i 17; Stubište Lipovica; St. M. Tentora 2, 4, i 6,

- parkiralište F. Peršića: Ulica F. Peršića, Ulica M. Tita 54 - 78 i 33 - 69, Ulica A. Šenoe 5 , Stubište M. Krleže 2 i 4)

- parkiralište Spinčićeva ulica: Spinčičeva ulica; M. Balote, A. Šenoe 7, Ul. 09. rujna, M. Tita od 71 - 79 i od 80-88 M. Krleže 6 i 8;

- parkiralište Kumičićeva ulica: Kumičićeva, Ulica D.Gervaisa, Ul., Križišće, Ul. B. Milanovića,

- parkiralište Ulica V. Cara Emina i ulica Zert: Ulica V.C. Emina, Ul. Zert i Ul. M. Tita od 90 - 118; 81 - 103

- Parkiralište Rakovčeva ulica: Rakovčeva ulica, Put Vrutki, Veprinački put 2 - 14; 1-7

- Parkiralište Ulica M. Tita (od Hotela Palace do Punta Kolove): Ulica M. Tita od kbr 144-222; 119-171 Ortelova ulica

- Parkirališta Ulica I. Poščića (Ulica I. Poščića),

- Ulica A.Štangera, Stubište Baredine br. 2, 4 i 6; Ulica Skradinj; Ulica Dr. Andrije Mohorovičića, Brajdica, Put uz Dol kbr. 1 - 15 i 2, 4)

- Parkiralište Obala F. Supila (Obala Frana Supila)

- Parkiralište Črnikovica (Ulica Črnikovica, Obala Frana Supila).

Članak 19.

Osobe koje imaju pravo na povlaštenu pretplatnu parkirnu kartu plaćaju naknadu i to:

- Fizička osoba iz članka 15. stavka 1. - 30,00 kn mjesečno

- Pravna i fizička osoba iz članka 15. stavka 2. - 350,00 kn mjesečno po vozilu

Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu iznosi 500,00 kuna mjesečno po vozilu, bez osiguravanja parkirnog mjesta.

Naknada sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je organizatora parkiranja.

Članak 20.

Na javnim parkiralištima iz članka 2. ovih Općih uvjeta može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto sljedećim korisnicima

1. bez naknade maksimalno 1 parkirno mjesto

- diplomatskim i konzularnim predstavništvima

- zdravstvenim ustanovama (za vozila hitne medicinske pomoći) te drugim javnim ustanovama

2. uz naknadu

- svaka pravna ili fizička osoba

Zahtjev za rezervaciju upućuje se organizatoru parkiranja koji za rezervaciju mora zatražiti i suglasnost Gradskog poglavarstva.

Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom i postavlja element blokade, a ključeve predaje korisniku.

Od trenutka preuzimanja ključeva, za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta odgovoran je korisnik.

Organizator parkiranja dužan je za trajanja zakupa element blokade održavati u ispravnom stanju.

Članak 21.

Pravna ili fizička osoba iz članka 20. stavka 1. točke 2. plaća naknadu po rezerviranom parkirnom mjestu u iznosu od 3.000,00 kn mjesečno za javna parkirališta u zoni »1« odnosno 9.000,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »0«.

Naknada iz stavka 1. dijeli se između Grada Opatije i organizatora parkiranja u jednakim dijelovima.

V. UKLANJANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA TE BLOKIRANJE KOTAČA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

Članak 22.

Djelatnost premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih, nepropisno parkiranih vozila na području Grada Opatije obavlja Organizator Parkiranja iz članka 7. ovih Općih uvjeta.

Članak 23.

Potrebu premještanja utvrđuju djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske ili komunalni redari Grada Opatije temeljem odredbi ovih Općih uvjeta.

Blokiranje kotača se vrši na nepropisno zaustavljenim, parkiranim teškim vozilima (autobusi, kamioni, priključna vozila i radni strojevi) za koja nije utvrđena potreba obveznog premještanja temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sukladno Odluci o uređenju prometa na području Grada Opatije.

Potrebu blokiranja vozila utvrđuju komunalni redari Grada Opatije.

Članak 24.

Pri utvrđenoj potrebi za premještanjem, odnosno blokiranjem vozila u vrijeme ophodnje ili prema pozivu, ovlaštena osoba izdaje pisani nalog za premještanje, odnosno blokiranje vozila.

Članak 25.

Prilikom premještanja ili blokiranja vozilo se snima fotografskim aparatom i snimak se pohranjuje u dokumentaciju ovlaštene osobe i koncesionara.

Na zahtjev vlasnika premještenog ili blokiranog vozila izradit će se fotografija vozila, a troškove izrade fotografije snosi vlasnik vozila.

Članak 26.

Djelatnik koji vrši blokadu vozila dužan je na prednje staklo vozila staviti obavijest da je vozilo blokirano s daljnjim uputama za vozača.

Članak 27.

Prije vraćanja premještenog vozila vlasniku, odnosno prije deblokiranja vozila organizator parkiranja izdaje račun za premještanje i čuvanje vozila na ograđenom odlagalištu za čuvanje vozila, odnosno račun za trošak blokiranja, deblokiranja i ležarine.

Vlasnik premještenog vozila je dužan platiti troškove premještanja, blokiranja i ležarine.

Članak 28.

Ukoliko vlasnik teretnog vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata, vozilo će ostati blokirano.

Sve troškove vezane uz premještanje, blokiranje, deblokiranje vozila, kao i trošak dnevne ležarine snosi vlasnik vozila.

Članak 29.

Štete na vozilu koje se premješta, nastale u postupku premještanja ili čuvanja na deponiji, odnosno prilikom blokiranja i deblokiranja snosi organizator parkiranja.

Članak 30.

Postupak premještanja vozila smatra se započetim kad su započete radnje potrebne za premještanje vozila.

Članak 31.

Žalba na nalog za premještanje ili blokiranje vozila upućuje se ovlaštenoj osobi - izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga uz uplatu pristojbe propisane važećim Zakonom o upravnim pristojbama.

Žalba ne odlaže naplatu premještanja, odnosno blokiranje vozila.

Članak 32.

Kao lokacije za odlaganje nepropisno parkiranih vozila određuju se:

1. Trg V. Gortana 10 mjesta

2. parkiralište Dražina u Iki, 20 mjesta

Organizator parkiranja je dužan premješteno vozilo čuvati u ograđenom odlagalištu do vraćanja vozila vlasniku.

Članak 33.

Naknadu za premještanje i čuvanje vozila na odlagalištu kao i naknadu za blokiranje i deblokiranje teških vozila utvrđuje Gradsko poglavarstvo uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Naknada za premještanje te blokiranje i deblokiranje vozila sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je organizatora parkiranja.

VI. ORGANIZATOR PARKIRANJA

Članak 34.

Organizator parkiranja je pravna ili fizička osoba koju odabire Gradsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja provodi Stručno povjerenstvo kojeg imenuje Gradsko poglavarstvo.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko poglavarstvo na temelju slijedećih elemenata:

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- sposobnost za ostvarivanje koncesije,

- povoljnost ponude (tehnička i financijska)

Kao dokaz tehničke i kadrovske sposobnosti, najpovoljniji ponuditelj mora osigurati specijalno »pauk« vozilo, koje vozila koja se premještaju odvlači, djelatnike i opremu za premještanje, odnosno blokiranje i deblokiranje vozila, dežurnu službu za prijem, čuvanje i vraćanje vozila vlasnika te parkiralište za parkiranje turističkih autobusa.

Dimenzije specijalnog vozila iz stavka 3. ovog članka mogu biti maksimalno dužine 4.750 mm te širine 1.850 mm.

Članak 35.

Organizator parkiranja je dužan voditi brigu o javnom parkiralištu:

- redovito čistiti parkirališne površine

- vršiti uređenje i sanaciju parkirališta

- održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Članak 36.

Organizator naplate je obvezan na javnom parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika parkirališta.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Ugovori o naplati parkiranja zaključeni do stupanja na snagu ovih općih uvjeta ostaju na snazi do početka primjene Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se po provedbi javnog natječaja iz članka 34. ovih Općih uvjeta.

Klasa: 340-01/07-01/28

Ur. broj: 2156/01-03-01-07-1

Opatija, 23. listopada 2007.

Predsjednik Poglavarstva

Gradonačelnik

dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=10006&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr