SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

59.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01 i 08/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 26. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice
za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini račun prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada Crikvenice na temelju zakonskih i drugih propisa. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se upravnim tijelima koja su u Posebnom dijelu Proračuna određena za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u posebno dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno sa mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Upravni odjel za financije obvezan je u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sva tijela gradske uprave o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela gradske uprave obvezna su u daljnjem roku od

osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike za koje su određena kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole, mjesni odbori i Javna vatrogasna postrojba, za koje se sredstva planirana u posebnim glavama, obvezni su dostaviti proračunski nadležnim tijelima gradske uprave svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu i izrađene po mjesecima za cijelu godinu, u roku od 15 dana od dostave obavijesti o odobrenim sredstvima.

U slučaju nepoštivanja navedenih rokova, od strane proračunskih korisnika, Upravni odjel za financije može obustaviti izvršavanje proračuna u dijelu koji se odnosi na te proračunske korisnike.

Tijela gradske uprave obvezna su Upravnom odjelu za financije dostaviti zajednički financijski plan svih korisnika Proračuna za koje su nadležna, izrađen po mjesecima za cijelu godinu u narednih osam dana.

Upravni odjel za financije izrađuje mjesečne planove za izvršavanje Proračuna na temelju kojih planira likvidnost u skladu sa novčanim tijekom Proračuna.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Upravni odjel za financije izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo.

Pročelnici i predstojnica upravnih odjela gradske uprave odgovorni su za planiranje svog dijela Proračuna kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Pravne osobe - proračunski korisnici odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti, te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim namjenama.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 7.

U Proračunu su predviđena sredstva za Proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00 kuna za zakonski utvrđene namjene.

O sredstvima Proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa do 20.000,00 kuna odlučuje Gradonačelnik, a iznad ovog iznosa odlučuje Poglavarstvo.

Gradonačelnik, je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju iste.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 8.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi sa osnova kamata po tražbinama pojedinih tijela gradske uprave, uplaćuju se na jedinstven račun Prihoda proračuna.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Poglavarstvo o naplativosti prihoda u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice kvartalno izvještava Gradsko vijeće.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 9.

Prihodi koje proračunski korisnici-ustanove Grada, osnovne škole i Javna vatrogasna postrojba ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun do zatvaranje računa, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovog članka.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležna tijela gradske uprave.

Članak 10.

Namjenski prihodi iz članka 9. stavak 2. ove Odluke koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, osim onih prihoda koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu proračunsku godinu.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano, po godišnjem obračunu financijskog plana.

Članak 11.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 12.

Prihodi što ih mjesni odbori ostvare obavljanjem djelatnosti, iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Mjesni odbori mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih prihoda.

VI. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije, konta i programa izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama Grada, osnovnim školama, mjesnim odborima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, izvršava se temeljem dokumentacije ovjerene od odgovorne osobe proračunskog korisnika i nadležnog pročelnika.

Članak 14.

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Za potpis ugovora vrijednosti do 70.000,00 kuna ovlašćuju se pročelnici i predstojnica upravnih odjela.

Članak 15.

Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 16.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Gradskog vijeća, po nalogu predstojnice Ureda grada.

Članak 17.

Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora, isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda.

Članak 19.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se u Upravni odjel za financije.

VII. POVRATI SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 20.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstva u Proračun.

Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili Proračunu, voditelj za financijsko upravljanje i kontrole dužan je zahtijevati povrat sredstva u Proračun.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 21.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

IX. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 22.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Gradonačelnik na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

X. OTPIS DUGOVA

Članak 23.

Uz suglasnost Poglavarstva, Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati pojedinačni dug prema Gradu do visine od 50.000,00 kuna, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja. Iznad navedenog iznosa, otpis može odobriti Gradsko vijeće.

Pod dugom iz stavka 1. ovoga članka ne podrazumijeva se dug Gradu s naslova obveznih davanja.

XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM MOVINOM GRADA

Članak 24.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Pročelnik tijela gradske uprave zaduženog za imovinu mora imovinom upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Upravni odjel za razvoj i upravljanje imovinom.

Članak 25.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu za financije.

Pročelnici tijela gradske uprave koji upravljaju imovinom Grada dužni su Upravnom odjelu za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 26.

Grad se u 2007. godini može zadužiti isključivo za investicije (kapitalne projekte) sukladno propisima do iznosa 15.000.000 kuna, utvrđenog u iznosu Računa financiranja Proračuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se zadužiti samo uz suglasnost Grada, sukladno zakonskim propisima i općim aktima.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka, sukladno zakonskim propisima i općim aktima Grada. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Grada u jamstvenoj zalihi do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Grad ima odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva do visine i pod uvjetima koje svojom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

XII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 27.

Proračun i proračunski korisnici Grada primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela gradske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovoga članka obvezna su prikupiti i uskladiti njihova tromjesečna i godišnja izvješća te ih dostaviti Upravnom odjelu za financije na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Članak 28.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje gradskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljat će se u Upravnom odjelu za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Upravnom odjelu za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole uvidi da su sredstva korištena protivno zakonu ili Proračunu, Upravni odjel za financije o tome će izvijestiti Gradonačelnika.

XIV. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 29.

Proračunski nadzor obuhvaća nadzor u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, odnosno uspostavom financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije.

XV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 30.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i /ili izdataka, odnosno smanjenja prihoda i /ili primitaka Poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 31.

Poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno mišljenje Upravnog odjela za financije, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće.

Članak 32.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2007. godinu.

XVI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-06/07-01/21

Ur. broj: 2107/01-01-07-10

Crikvenica, 22. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=10003&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr