SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD CRES
30

27.

Na temelju točke 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. godine (»Narodne novine« broj 114/06) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 19. studenoga 2007. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Gradsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (dalje: Povjerenstvo) sa zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. godine, u Gradu Cresu.

Članak 2.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća Grada Cresa (dalje: Gradsko vijeće) ili nezavisnih stručnjaka iz djelokruga rada Povjerenstva, javnih djelatnika i udruga žena.

Članak 3.

Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje (dalje: Odbor).

Članak 4.

U Povjerenstvo se biraju:

1. Marina Medarić, za predsjednicu

2. Giovanna Kamalić, za članicu

3. Daniele Surdić, za člana

Članak 5.

Vremenski rad Povjerenstva se veže uz izborno razdoblje Gradskog vijeća, tako da mandat članovima Povjerenstva traje onoliko vremena koliko i mandat vijećnicima Gradskog vijeća Grada Cresa, ako ne nastupe zakonom i ovom Odlukom predviđene okolnosti.

Članu Povjerenstva mandat prestaje i prije isteka madata ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke, ako pravomoćnom sudskom odlukom bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužem od 6 mjeseci danom pravomoćnosti presude, ako mu bude oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost danom pravomoćnosti sudske odluke i smrću.

Članak 6.

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo:

- unaprijeđuje ljudska prava žena provođenjem međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu,

- provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o kršenju ljudskih prava žena,

- unaprjeđuje društveni položaj žena pripadnica nacionalnih manjina i žena s invaliditetom,

- predlaže mjere za smanjenje nezaposlenosti i uklanja sve oblike diskriminacije žena na tržištu rada i potiče mjere za razvoj ženskog poduzetništva,

- osigurava stvarne jednake mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada djelotvornom primjenom radnog

zakonodavstva i poticanjem žena na uporabu postojećih mehanizama za tužbe u slučajevima diskriminacije na tržištu rada,

- jača i promiče mjere koje omogućavaju usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena,

- potiče uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti u gradu,

- potiče uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena pri imenovanju u gradska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini,

- uklanja sve oblike obiteljskog nasilja uz unapređenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja,

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama,

- predlaže mjere za učinkovitiji sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, vrata maternice i debelog crijeva),

- te predlaže i druge mjere od značaja za ravnopravnost spolova sukladno Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Članak 7.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera, osigurat će se u Proračunu Grada Cresa, osim za one mjere za koje su sredstva predviđena u Državnom proračunu sukladno Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Članak 8.

Članovima Povjerenstva, za njihov rad pripada pravo na naknadu putnih troškova i paušalna naknada kao i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel Grada Cresa.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-5

Cres, 19. studenoga 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr