SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
37

37.       

Temeljem odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine« broj 96/94, 108/96, 119/01 i 74/02), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 28. sjednici održanoj 26. studenoga 2003. godine prihvaća

PRORAČUN
Općine Viškovo za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE ZA RAZDOBLJE
OD 2004. DO 2006. GODINE

Treći, sastavni dio proračuna predstavlja Plan razvojnih programa, a obuhvaća planirane investicije te kapitalne pomoći proračunskih korisnika koje su od strane općinskih predstavničkih i izvršnih tijela ocijenjeni kao prioritetni, odnosno koje doprinose razvoju Općine, povećanju općinske imovine i koje imaju dugotrajniji karakter. U ovom su planu prikazane sve investicije koje se planiraju realizirati ili započeti u narednom periodu u iznosima i za namjene kako je navedeno. Neke od investicija realiziraju se u više godina odnosno postupno, u fazama.

Sadržaj plana razvojnih programa obuhvaća planirane proračunske rashode za trogodišnje razdoblje iskazane po programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će teretiti proračun i po izvorima prihoda za pokriće izvršenja programa.

Program: Izrada urbanističkih planova

Podrazumijeva izradu urbanističkih planova: Urbanistički plan Marinići, Urbanistički plan Viškovo-Široli, Urbanistički plan Furićevo, Urbanistički plan RZ-8, Urbanistički plan Marinići - Istok i Urbanistički plan Mladenići

Urbanističkim planovima želi se utvrditi namjena površina odnosno korištenje zemljišta, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, usmjerava se organizacija, uređenje i građenje u prostoru, stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje komunalnih djelatnosti u prostorima zone zahvata plana u kojima nije potrebna detaljnija razrada planske dokumentacije u skladu sa lokacijskom dozvolom odnosno prema izvodu iz prostornog plana.

Za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 530.000 kn u 2004. god. te 400.000 kn u 2005. god. kada se planira izrada UP Marinići - Istok i UP Mladenići

Program izgradnje kapitalnih projekata od posebnog interesa za Općinu Viškovo

Planira se završetak uređenja okoliša Školske sportske dvorane, te početak izgradnje dva sportska objekta Otvoreno boćalište Marčelji i Svlačionice NK Halubjan Brnasi, odnosno rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Srokima za potrebe DVD «Halubjan» u koji se već ulagalo i prijašnjih godina (izrađen je projekt, izvršena adaptacija i dogradnja), a planira se završetak radova prema projektu.

Za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 300.000 kn u 2004. god, 970.000 kn u 2005. god. te 700.000 kn u 2006. god.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim programom previđena je realizacija sljedećih razvojnih kapitalnih projekata:

a) Parkiralište Milihovo - podrazumijeva rashode vezane za: ishođenje građevne dozvole i u skladu s tim sve potrebne građevinske radove.

b) Mjesno groblje Viškovo - Izgradnja groblja podrazumijeva troškove otkupa zemljišta, izgradnje blokova niša, izgradnja potrebnog broja temelja za grobnice, te izgradnja ostalih sadržaja prema potrebi. Ovo je investicija koja će se nastaviti i u budućim godinama zbog sve veće potrebe za ukopnim mjestima.

c) Cesta Mladenići Ž-5017 (1. faza)

Izdatke za cestu Mladenići Ž-5017 čine rashodi vezani za pripremu gradnje te projektiranje oborinske kanalizacije s kojom bi se započelo tijekom 2005. i 2006. god.

d) Sabirna cesta u RZ-8 sa pripadajućom infrastrukturom

Radovi na sabirnoj cesti u RZ-8 sa pripadajućom infrastrukturom podrazumijevaju pripremu, planiranje i upravljanje projektom, te izgradnju s kojom se planira započeti krajem 2004. god. i dovršiti do 2006. god.

e) ŽC 5021 Vozišće -Široli

Izdatke za cestu ŽC-5021 (Vozišće-Široli) čine rashodi vezani za pripremu gradnje, izmjenu projekta te početak izgradnje u 2004. god. i završetak do 2006. god.

f) Prilazna cesta parkiralištu Milihovo i uređenje okoliša - podrazumijeva da se nakon izgradnje parkirališa uredi i prilazna cesta koja prolazi oko parkirališta i školskog igrališta te uredi okoliš. Ovi su radovi planirani za 2005. i 2006. god.

g) ŽC Vozišće - Gornji Sroki (Mavrovo) - Nakon rekonstrukcije glavne prometnice s pripadajućom infrastrukturom do Široli potrebno je nastaviti rekonstrukciju ceste prema Gornjim Srokima (Mavrovo). Ovo se planira krajem 2005. i tijekom 2006. god.

Cilj svih ovih investicija je izgraditi objekte za komunalnu infrastrukturu i druge namjene na području Općine Viškovo radi povećanja standarda komunalne infrastrukture i stvaranja boljih uvjeta života mještana Općine. Za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 4.300.000 kn tijekom 2004. god., 5.400.000 kn tijekom 2005. god. i 6.700.000 kn tijekom 2006. god.

Program poticanja razvoja gospodarstva

U okviru ovog programa i nadalje se planira raditi na rekonstrukciji i uređenju prostora Stara škola Saršoni kao budućeg »Poduzetničkog doma« kojim bi se trajno riješio problem sjedišta i prostora za normalno djelovanje Udruženja obrtnika Općina Viškovo, Klana, Jelenja i Grada Kastva. Za realizaciju ove investicije sukladno postojećim projektima planira se utrošiti 450.000 kn tijekom 2004. god., 350.000 kn u 2005. god., te 100.000 kn za opremanje u 2006. god. kada bi prostor trebao biti u funkciji.

Sredstva za realizaciju ovih kapitalnih investicija osigurat će se iz Proračuna Općine Viškovo: komunalnog doprinosa i komunalne naknade, u manjoj mjeri iz poreza na dobit od poduzetnika te potpora od strane državnog i županijskog proračuna za što će se kandidirati određeni projekti.

Klasa: 400-08/03-01/10

Ur. broj: 2170-09-03-01-7

Viškovo, 26. studenoga 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo
Radovan Brnelić, v. r.

 

 

Proračun općine   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=51216&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr