SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

128.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 4. stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 83. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donijelo

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2008. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2008. godinu odnosi se na:

1. plan upravljanja koji se odnosi na granice pomorskoga dobra,

2. plan upravljanja pomorskim dobrom i

3. upravljanje koncesioniranjem lučkog i izvanlučkog područja

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za pomorsko dobro i pomorski promet predviđena su sredstva u iznosu od:

. 11.718.535,00 kuna

I. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM KOJI SE ODNOSI NA UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji za 2008. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Članak 4.

Sastavni dio Plana obuhvaća:

a) Nove lokacije

- Otok Koludrac (dio) - 3 pojasa: sjever,

zapad, istok; - 2,0 km

- Otok Oruda - 3,1 km

- Osor - AC Priko Mosta; - 0,4 km

- Omišalj-Voz nastavak; - 0,6 km

- Lopar - pojas Uvala Siće-trajektno pristanište; - 1,9 km

- Klenovica centar; - 0,3 km

- Punat (4 uvale prema Staroj Baški: - 1,3 km

Majta, Lišićak, Pokrive i Drenova);


SVEUKUPNO 9,6 km

b) Nove katastarske izmjere - za one katastarske općine za koje je postupak u nadležnosti Državne geodetske uprave došao u fazu u kojoj je moguće utvrđivati granicu pomorskog dobra,

c) Izrada parcelacijskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra koje budu donesene tijekom 2008. godine, a za koje je podnositelj zahtjeva bila Primorsko- goranska županija, kao i obavljanje ostalih geodetskih usluga,

d) Projekt registracije pomorskog dobra financiran sredstvima CARDS 2003.

II. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 5.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2008. godinu.

Članak 6.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu predviđaju se u iznosu od 7.100.000,00 kuna i to:

. 5.200,000,00 kuna od naknada za koncesije na pomorskom dobru,

. 1.900.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti.

Članak 7.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od 11.718.535,00 kuna i to:

. 4.900.000,00 kuna za održavanje lučke podgradnje,

. 1.670,000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,

. 1.095.000,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra,

. 4.053,535,00 kuna za Rad stožera operativnog centra za zaštitu mora, za zaštitu mora, morske obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava, za transgraničnu suradnju, te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka biti će ulagana u pomorsko dobro u izvanrednom održavanju sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvanlučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2008. godinu temeljit će se na:

. zahtjevima županijskih lučkih uprava,

. zahtjevima gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Kriteriji prihvaćanja zahtjeva u Plan ulaganja su sljedeći:

. rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

. razina tehničke dokumentacije,

. spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

. stupanj izvršenosti pripremnih radova,

. sigurnost plovidbe,

. sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 9.

Raspored sredstava na krajnjeg korisnika vršit će se zaključkom Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije tijekom 2008. godine.

III. UPRAVLJANJE KONCESIONIRANJEM LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 10.

Planira se koncesionirati sljedeće pomorsko dobro izvanlučkog područja:

RB.

LOKACIJA

OPIS
ZAHTJEVA

RB.

LOKACIJA

OPIS
ZAHTJEVA

1.

Opatija
Medveja

Javna plaža

9.

Mali Lošinj
Južna strana A/C Poljana, oko rta Poljana

Plaža kampa

2.

Lovran
Peharevo

Javna plaža

10.

Malinska
Haludovo

Plaža hotela

3.

Lovran
Cesara

Javna plaža

11.

Rab
Rajska plaža

Aquagan

4.

Lovran
Villa Sv. Rok

Ekskluzivna
plaža

12.

Crikvenica Češka plaža

Plaža

5.

Lovran
Villa Liana

Plaža

13.

Crikvenica
Jadranovo, Tunera

Ugostiteljstvo

6.

Krk
AC »Politin«

Plaža kampa

14.

Novi Vinodolski
AC Zagori

Plaža
auto-kampa

7.

Krk
A/C »Ježevac«

Plaža kampa

15.

Crikvenica
AC Selce

Plaža
auto-kampa

8.

Mali Lošinj
Veli, Punta

Plaža hotela
»Punta«

16.

Novi Vinodolski
Ispod šetališta kneza
Domagoja

Plaža

Članak 11.

Planira se produžiti rokove postojećih koncesija za luke posebne namjene:

R.B.

KONCESIONAR

VRSTA KONCESIJE

LOKACIJA

TRAJANJE DO:

1.

»UVALA POLJANA« d.o.o.

LUKA NAUTIČKOG
TURIZMA A/C POLJANA

Privlaka bb, M. Lošinj

13.4.2008.

2.

»LUČICA« d.o.o.

BRODOGRADILIŠTE STANISLAVA MATIĆA

Banjol 737, Rab

13.4.2008.

3.

PETAR ŠPANJOL

BRODOGRADILIŠTE PETRA ŠPANJOLA

Banjol 624, Rab

18.5.2008.

4.

IVAN PIČULJAN

BRODOGRADILIŠTE IVANA PIČULJANA

Banjol 226, Rab

18.5.2008.

5.

»MARIN-E ING. S. HORVAT« d.o.o.

BROD. MARIN-E ING. S. HORVAT

Senjska bb, Bakarac

18.5.2008.

6.

ZDRAVKO PIČULJAN

BRODOGRADILIŠTE ZDRAVKA PIČULJANA

Barbat 630, Rab

18.5.2008.

7.

FRANKO KRALJIĆ

BRODOGRADILIŠTE FRANKA KRALJIĆA

Bolmarč. 21, Malinska

20.7.2008.

8.

ŠRD »LUBEN«

ŠPORTSKA LUKA MRTVI KANAL

Ribarska 4, Rijeka

31.8.2008.

Članak 12.

Za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2008. godinu sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 13.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko- goranske županije za 2008. godinu zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/31

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-6

Rijeka, 29. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr