SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
OPĆINA ČAVLE
17

17.

Temeljem odredbe članka 16. i 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), te članka 43. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle
za 2004. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Čavle za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te kazne za neispunjavanje obveza.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Opći se dio Proračuna sastoji od Bilance prihoda i rashoda te Računa financiranja-zaduživanja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda prema njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije i proračunskim korisnicima.

U Bilanci prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi općinske imovine.

U računu financiranja-zaduživanja iskazani su primici iz financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, što je povezano s financiranjem salda Bilance prihoda i rashoda.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA

Članak 3.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelja sredstava na pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Kosnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo dospijeće (plaćanje) usklađeno s mjesečnim dodjelama.

Proračun se izvršava mjesečnim dodjelama.

2. TROŠENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 5.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 6.

Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.

Zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun Općinsko Poglavarstvo iznimno može izmijeniti redoslijed doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 7.

Visina sredstava Tekuće zalihe Proračuna iznosi 150.000,00 kuna.

O korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna odlučuje Općinsko Poglavarstvo.

Sredstva Tekuće zalihe Proračuna mogu se koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za izvršavanje sudskih odluka i odluka ostalih nadležnih organa (presuda, rješenje, nagodba, naloga i sl.).

Članak 8.

Pogrešno ili više uplaćeni prihod u Proračun vraća se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 9.

Općinsko Poglavarstvo utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih i daje na suglasnost Vijeću.

Članak 10.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivat će se korisnicima sukladno općem aktu do visine utvrđene odlukama Općinskog Poglavarstva, a prema članku 23. i 25. Pravilnika o porezu na dohodak (naknade, potpore, nagrade, dnevnice, stipendije, otpremnine i darovi).

Članak 11.

Sredstva za osiguranje imovine planirana su u okviru materijalnih rashoda, odnosno u okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Članak 12.

Sredstva za kapitalne projekte i izdatke doznačivat će se izravno izvođačima radova i dobavljačima roba.

Za pojedinačne izdatke koji iznose do 200.000,00 kuna odluku donosi Općinsko poglavarstvo.

Za pojedinačne izdatke koji prelaze iznos od 200.000,00 kuna, odluku donosi Vijeće.

Članak 13.

Odluku o visini naknade vijećnicima, članovima Poglavarstva i članovima radnih tijela Vijeća, donosi Vijeće.

Odluku o načinu financiranja političkih stranaka donosi Vijeće.

Članak 14.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s tim da umanjenje ili povećanje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 15.

Općinsko Poglavarstvo za svoj rad odogovara Vijeću, a predsjednik i zamjenici predsjednika te članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna za 2004. godinu i osobno su odgovorni svaki za svoje područje rada.

Članak 16.

Općinsko Poglavarstvo je obvezno izvještavati Vijeće o izvršenju Proračuna svaka tri mjeseca, i to za razdoblja:

- od 1. siječnja do 31. ožujka;

- od 12. siječnja do 30. lipnja;

- od 1. siječnja do 30. rujna;

- od 1. siječnja do 31. prosinca,

a sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

Članak 17.

Općinsko Poglavarstvo ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika te na zakonitoj i svrsishodnoj upotrebi proračunskih sredstava.

Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

IV. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

1. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

Članak 18.

Korisnik koji stekne nekretninu, dužan je u roku od 30 dana od dana njezinog stjecanja podnijeti zahtjev Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske za podnošenje prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige, s potrebnom dokumentacijom.

Članak 19.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun.

Članak 20.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Općina Čavle postaje suvlasnikom imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Dio imovine Općine Čavle iz stavka 1. ovog članka evidentira se u računovodstvu Općine Čavle kao stalna imovina, a dioničko društvo upisuje Općinu Čavle i kao vlasnika razmjernog broja dionica u knjigu dionica.

2. ZADUŽIVANJE I TEKUĆE OTPLATE

Članak 21.

Općina Čavle može se zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova, isključivo za kapitalni projekt obnove i razvitka (investiciju) koji se financira iz Proračuna, a koji potvrdi Vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o zaduživanju sklapa općinski načelnik na osnovi Proračuna i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 22.

Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) iz članka 23. ove Odluke može iznositi najviše do 200stvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Članak 23.

Radi poticanja poduzetničke aktivnosti u Proračunu za 2004. godinu osiguravaju se sredstva u visini od 150.000,00 kuna za kreditiranje istih.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti odogovorna osoba:

1. ako proračunska sredstva ne koristi za one namjene za koje su utvrđena ili ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 3. i 4.);

2. ako preuzme obveze preko visine osiguranih sredstava u Posebnom dijelu Proračuna (članak 7.);

3. ako sredstva isplati suprotno člancima 11., 12., i 15.;

4. ako nadzorom utvrde nepravilnosti (članak 19.).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/7

Ur. broj: 2170-03-03-01-4

Čavle, 27. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=10008&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr