SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
OPĆINA LOKVE
10

11.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 51/ 01) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2003. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

II. Obveznici plaćanja komunalne naknade

Članak 1.

Članak 4. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« PGŽ broj 6/02) mijenja se i glasi:

»Na području Općine Lokve komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

1. stambenog prostora

2. poslovnog prostora

3. garažnog prostora

4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

5. neizgrađenog građevinskog zemljišta

Građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja, a na kojem se, u skladu s poslovnim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.«

III. Visina i obračun komunalne naknade

Članak 2.

Članak 9. Odluke o komunalnoj naknadi mijenja se i glasi:

»(1) Koeficijent zone (Kz) određuje Općinsko vijeće za pojedine zone, a najviši koeficijent u prvoj zoni Općine iznosi 1,00

(2) Naselja i ulice se svrstavaju u zone iz stavka 1. ovog članka kako slijedi

ZONA NASELJE


I. Lokve, Njivica

II. Homer, Lazac Lokvarski,

Sopač, Sleme, Gorski raj,

Mrzla Vodica

III. Zelin Mrzlovodički

(3) Koeficijent zone (Kz) određuje se za:

I. ZONA II. ZONA III. ZONA


-stambeni i garažni
prostor Kz = 1,00Kz = 0,80Kz = 0,60

-poslovni prostor koji
se koristi za obavljanje
proizvodnih djelatnosti
(tvorničke hale,
radionice,
zatvorena skladišta) Kz = 1,00Kz = 0,80Kz = 0,60

-poslovni prostor koji
se koristi za ostale
djelatnosti (trgovačke,
ugostiteljske, zanatske
i druge poslovne
djelatnosti

-banke, pošte, agencije,
uredske prostorije,
čekaonice, odmarališta,
pojedine zdravstvene
ustanove i sl.) Kz = 1,00Kz = 0,80Kz = 0,60

-građevinsko zemljište
koje služi u svrhu
obavljanja poslovne
djelatnosti (otvorena
skladišta, manipulativni
prostori, parkirališta,
energetski objekti,
energetski cjevovodi
velikih profila,
akumulaciona jezera,
zagati, zahvati retencije
i sl.) Kz = 1,00Kz = 0,80Kz 0,60«

Članak 3.

Članak 10. Odluke o komunalnoj naknadi mijenja se i glasi:

»(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine iz članka 19. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 59/01) i iznosi za:

1. stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacijekoeficijent 1,00

2. garažni prostorkoeficijent 1,00

3. neizgrađeno građevno zemljištekoeficijent 0,05

(2) Koeficijent namjene za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave pod uvjetom da:

- za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, koeficijent ne može biti manji od 1,00 niti veći od 5,00

- za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti, koeficijent ne može biti manji od 1,00 niti veći od 10,00

- za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, koeficijent može biti najviše do 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor

4. za namjene nekretnina prema djelatnostima:


grupa vrsta koeficijent

djelatnosti djelatnosti namjene (Kn)


I. Poslovni prostor koji se koristi

za obavljanje proizvodnih

djelatnosti (tvorničke hale,

radionice, skladišta) 2,50

II. Poslovni prostor koji se koristi

za obavljanje ostalih djelatnosti

(trgovačke, ugostiteljske, zanatske

i druge poslovne djelatnosti - banke,

pošte, agencije, uredske prostorije,

čekaonice, odmarališta, pojedine

zdravstvene ustanove i sl.) 8,50

III. Građevinsko zemljište koje služi

u svrhu obavljanja poslovne

djelatnosti (otvorena skladišta,

manipulativni prostor, parkirališta,

energetski objekti, energetski

cjevovodi velikih profila, akumulaciona

jezera, zagati, zahvati retencije i sl.) 0,85«

Članak 4.

Članak 12. nadopunjuje se stavkom 6. i glasi:

»(6) Obveznik čiji tromjesečni izračun/iznos komunalne naknade iznosi više od 50.000,00 kuna, komunalnu naknadu plaća u mjesečnim iznosima i to najkasnije do 20-og u mjesecu za tekući mjesec«.

Članak 5.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-03/03-02/02

Ur. broj: 2112-02-03-01-01

Lokve, 27. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=51316&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr