SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

26.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Ravna Gora.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Ravna Gora u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranici Općine Ravna Gora.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži slijedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

- obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća. Lista se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Općine Ravna Gora u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga.

Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Lista kandidata sadrži:

- ime i prezime kandidata,

- datum i godinu rođenja kandidata,

- prebivalište kandidata,

- naznaku predlagatelja.

Članak 6.

Općinsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata.

Članak 7.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše pet kandidata.

Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na konstituirajućoj sjednici.

Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta mladih, ako navrši trideset (30) godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, prijedlog za novog člana Savjeta mladih utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća na prijedlog onog predlagatelja čiji je kandidat bio izabran. Novome članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Članak 9.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 10.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 12.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 14.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti i rokovi njihova izvršenja, a priprema se u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Ravna Gora.

Članak 15.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u proračunu Općine Ravna Gora.

Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 16.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 17.

Općina Ravna Gora osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Općine Ravna Gora na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih u skladu s odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 18.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-07-6

Ravna Gora, 12. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51314&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr