SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA KLANA
30

30.

Na temelju točke 7.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (»Narodne novine« broj 114/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 31. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Klana sa zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. na području Općine Klana.

Članak 2.

Povjerenstvo se osniva radi:

- promicanja ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici osobito u političkom i javnom životu, poduzetništvu, obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju, kulturi i sl.,

- promicanja zdravstvene i socijalne sigurnosti,

- sprječavanja svih oblika diskriminacije po spolu

Članak 3.

Program rada Povjerenstva uključuje:

- savjetovanje tijela lokalnih vlasti i predlaganje programa mjera koji pridonose osiguravanju ravnopravnosti spolova,

- poticanje aktivizma protiv nasilja po spolnoj osnovi,

- praćenje provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Članak 4.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i tri člana.

Članovi/ce Povjerenstva biraju se iz reda članova Općinskog vijeća Općine Klana, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka ili građana.

Članove/ce Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 5.

U povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. Zlata Gržinčić-Stupar, Klana, Klana 63/A

2. Željka Šarčević, Klana, Predboršt 9

3. Lučano Iskra, Lisac, Lisac 35

4. Iva Šebelja, Studena, Studena 55

5. Renata Simčić, Škalnica, Škalnica 9

Članak 6.

Predsjednika/cu i potpredsjednika/cu biraju članovi/ce Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana imenovanja članova/ca Povjerenstva.

Smatra se da je Povjerenstvo konstituirano izborom predsjednika/ce.

Članak 7.

Mandat člana/ce Povjerenstva je četiri godine, računajući od dana imenovanja.

Članu/ci Povjerenstva mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim posebnim zakonom,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/na na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- smrću.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Općinsko vijeće će razriješiti člana/cu Povjerenstva i na istoj sjednici imenovati novog člana/cu kojem mandat traje do isteka mandata razriješenog člana/ce.

Općinsko vijeće može razriješiti člana/cu Povjerenstva i na obrazloženi prijedlog Odbora.

Članak 8.

Administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 9.

Članovi/ce Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva Općine Klana, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/06 i 22/06).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/34

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 31. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51217&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr