SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
OPĆINA KLANA
30

27.

Temeljem članaka 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 31. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima (u danjem tekstu Odluka) određuju se načini obavljanja komunalnih djelatnosti te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije odnosno za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.

Članak 2.

Putem komunalnih društava, a temeljem suvlasničkih udjela Općine Klana obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

3. prijevoz putnika u javnom prijevozu,

4. održavanje čistoće,

5. odlaganje komunalnog otpada.

Članak 3.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

2. obavljanje dimnjačarskih poslova

3. održavanje groblja i prijevoz pokojnika

4. tržnice na malo

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka dodjeljuje se na vrijeme od 4 godine.

Članak 4.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova može se steći pravo obavljanja komunalnih poslova:

1. održavanje nerazvrstanih cesta - popravci

2. održavanje nerazvrstanih cesta - zimska služba

3. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

4. održavanje javnih površina

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 2 godine.

Članak 5.

Javni natječaj za dodjelu koncesije odnosno povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora provodi Povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Članak 6.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja utvrđuje Općinsko Poglavarstvo Općine Klana.

Članak 7.

Javni natječaj iz članka 5. ove Odluke treba sadržavati najmanje sljedeće uvjete:

1. na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske koje:

- su registrirane za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- imaju u vlasništvu odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- su solventne i nisu prezadužene

- imaju iskustvo i poslovni ugled (reference)

- redovito izvršavaju obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- imaju odgovorne osobe koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva

2. natječaj za dodjelu koncesije sadrži i iznos koncesijske naknade Općini Klana, visinu koje i način plaćanja određuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 8.

Odluku o davanju koncesije za komunalne poslove iz članka 3. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Klana, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovni ugled ponuditelja

- sposobnost za ostvarivanje koncesije

- povoljnost ponude u tehničkom i financijskom smislu

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša

Članak 9.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora navedenih u članku 4. ove Odluke smatrat će se ponuditelj koji je zadovoljio sljedeće uvjete:

1. sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude sukladno točki 1. članka 7. ove Odluke.

2. najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Klana.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/31

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana 31. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51217&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr