SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
GRAD BAKAR
30

36.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 19. sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio
Praputnjaka

Pravna osnova Plana

Članak 1.

Obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio Praputnjaka (dalje u tekstu: Plan) temelji se na članku 165. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/03 i 41/06).

Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Bakra. Odgovorna osoba je predsjednik Gradskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

Članak 2.

Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Praputnjak NA 61, NA 63 NA 69 s površinama za izdvojene namjene G6 i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su na kartografskom prikazu br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštita prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mjerilu 1:25000 i na kartografskom prikazu br. 4 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata Plana iznosi 22,06 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

Dio naselja Praputnjak registrirana je povijesna graditeljska cjelina - seosko naselje za koje je određen I. stupanj zaštite što podrazumijeva potpunu zaštitu strukture naselja.

Kroz naselje prolazi županijska cesta, a uz nju se nalaze stambeni objekti, najčešće sa skučenim okućnicama i neadekvatnim prilazima što predstavlja najveći problem mjesta.

Radi nedostatka prostora, vozila se parkiraju na javnim površinama, županijskoj i ostalim nerazvrstanim cestama, što uz uske prometnice otežava promet i ugrožava sigurnost pješaka. Poseban problem predstavlja nemogućnost prilaza većih komunalnih i interventnih vozila do dijelova naselja koji nisu uz glavnu prometnicu.

Komunalna infrastruktura je izgrađena, osim odvodnje.

Radi konfiguracije terena, bez većih građevinskih zahvata nije moguće formiranje građevinskih parcela.

Da bi se poboljšala sigurnost prometa i pješaka uz županijsku cestu djelomično je izgrađen nogostup, a od većih radova treba spomenuti uređenje sportskog igrališta koje još nema riješen prilazni put.

Prostor uglavnom nije devastiran bespravnom gradnjom, međutim, česte su uzurpacije javnih površina u svrhu proširenja već ranije navedenih skučenih okućnica.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

Ciljeve i programska polazišta Plana potrebno je usredotočiti na razvoj naselja poštujući povijesnu baštinu naselja nastalog u zaleđu Bakarskog zaljeva i uskladiti je sa sadašnjim potrebama.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti prometnom rješenju naselja te predvidjeti prostore za parkirališta.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

Potrebno je postupati prema:

- vektoriziranim katastarskim i skeniranim topografskim podlogama Državne geodetske uprave Rijeka

- posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci i pripadajućom etnološkom, građevinskom i geodetskom dokumentacijom.

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka.

Rokovi

Članak 7.

Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana II tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana III tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana IV tromjesječje 2008. godine

Zabrane

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno Odredbama Prostornog plana uređenja Grada Bakra (izgradnja građevina infrastrukture i rekonstrukcija građevina stambene, ugostiteljsko-turističke, te javne i društvene namjene prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela).

Izvori financiranja

Članak 9.

Plan će se financirati iz Proračuna Grada Bakra.

Završne odredbe

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-07-19

Bakar, 8. studenoga 2007.

Potpredsjednica
Gradskog vijeća Grada Bakra
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51222&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr