SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
GRAD BAKAR
30

35.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 19. sjednici održanoj 8. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - BAKAR

Pravna osnova Plana

Članak 1.

Obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar (dalje u tekstu: Plan) temelji se na članku 165. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/03 i 41/06).

Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Bakra. Odgovorna osoba je predsjednik Gradskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

Članak 2.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja Bakar NA112 s površinama za izdvojene namjene G3, G4, R4, LS, LN i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su na kartografskom prikazu br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštita prostora - područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mjerilu 1:25000 te na kartografskom prikazu br. 4 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata Plana je 35,33 ha, od toga izgrađeni dio čini 30,55 ha, a neizgrađeni dio 4,78 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

Najveći dio obuhvata plana registrirana je povijesna graditeljska cjelina za koju je određen I. stupanj zaštite urbane strukture naselja. Do sada je obnovljen veliki dio obalnog područja - uređena je gradska riva, izgrađena gradska knjižnica, izvedeni radovi na uređenju spomeničke baštine (Kaštel, Crkva Sv. Andrije, Crkva majke Božje). Izgrađena je cesta u novom naselju sa kompletnom infrastrukturom. Bez obzira na to što su uređena dva parkirališta (kod Doma kulture i u Senjskoj ulici) te postavljena prometna signalizacija, glavna ulica uz more, ulica Primorje zakrčena je automobilima parkiranim na nedozvoljenim mjestima.

Nedostaci u prostoru obuhvata plana su slijedeći:

- dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište,

- djelomično prikupljanje otpadnih voda koje se izravno odvode u more, bez prethodnog pročišćavanja,

- potrebna rekonstrukcija ostale komunalne infrastrukture vodovoda, telekomunikacijske instalacije te niskonaponske mreže,

- prometna zakrčenost prometnica u gradskoj jezgri bez parkirališnih prostora,

- iako grad na moru, ne postoji kupalište,

- park ispred Pomorske škole bez sadržaja i obilježja,

- nedefiniran status lučkog područja i sportske lučice,

- nedostatno definirani javni prostori za okupljanje ljudi i razne manifestacije,

- gradsko groblje bez novih ukopnih mjesta,

- neiskorišteni poslovni prostori i Dom kulture, devastirane zgrade,

- velik broj napuštenih i srušenih stambenih objekata u staroj gradskoj jezgri,

- nepostojanje trgovačkog centra dostatnog za opskrbu stanovnika,

- nepostojanje tržnice,

- bespravna gradnja i devastirana područja,

- zapuštene zelene površine u povijesnoj jezgri.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

S obzirom da obuhvat Plana sadrži više građevinskih područja različitih namjena određuju se opći i specifični ciljevi Plana.

Opći cilj Plana je usuglasiti različite aktivnosti u razvoju i opremanju prostora naselja Bakra počevši od stanovanja, javnih površina, turističkih i ugostiteljskih djelatnosti, javnih zgrada, uređenih plaža, spomenika kulture, sportskih objekata te djelatnosti komunalnih lučica kroz integralnu viziju i korištenje prostornih resursa i vrijednosti te zajednički razvoj prometne i infrastrukturne mreže, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU Grada Bakra.

Specifični ciljevi Plana podrazumijevaju detaljniju obradu:

- luke nautičkog turizma - marina Bakar kapaciteta maksimalno 300 vezova,

- lučice za domicilno stanovništvo,

- razgradnju podvodnog tunela,

- izgradnja lukobrana (fiksni i pontonski),

- gradsko kupalište,

- groblje s prilaznim putem,

- komunalna infrastruktura građevinskih područja,

- pitanje doma kulture u Bakru (rušenje ili rekonstrukcija),

- uređenje javnih površina i urbano opremanje u skladu sa zaštićenom urbanom cjelinom,

- izgradnja otvorenih objekata sportske namjene.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

Potrebno je postupati prema:

- vektoriziranim katastarskim i skeniranim topografskim podlogama Državne geodetske uprave Rijeka

- posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci i pripadajućom etnološkom, građevinskom i geodetskom dokumentacijom

- konzervatorskoj podlozi za Kompleks Kaštela s Velim vratima i njegovom bližom okolicom

- urbanističko-arhitektonskim rješenjima uređenja javnih prostora nakon provedenih javnih natječaja za kupalište, uređenje Jaza i postavu urbane opreme.

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka.

Rokovi

Članak 7.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana II. tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Prijedloga Plana III. tromjesječje 2008. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana IV. tromjesječje 2008. godine

Zabrane

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Bakra (izgradnja građevina infrastrukture i rekonstrukcija građevina stambene, ugostiteljsko-turističke te javne i društvene namjene prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela).

Izvori financiranja

Članak 9.

Plan će se financirati iz Proračuna Grada Bakra.

Završne odredbe

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-07-18

Bakar, 8. studenoga 2007.

Potpredsjednica
Gradskog vijeća Grada Bakra
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51222&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr