SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
GRAD BAKAR
30

31.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 8. studenoga 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro nekretnina označena kao k.č.br. 7456/2 Kukuljanovo, dvorište, površine 280 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.br. 7456/2 k.o. Kukuljanovo, dvorište, površine 280 m2 u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-07-15

Bakar, 8. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Potpredsjednik
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51222&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr