SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
OPĆINA SKRAD
30

51.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 03/06 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. listopada 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Skrad

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova, postupak izbora članova, djelokrug i način rada Savjeta mladih, utjecaj Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i programa Savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Skrad s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Skrad.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Skrad u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Skrad pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Skrad.

Članak 6.

Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnim pločama i na web stranici Općine Skrad.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Jedinstveni upravni odjel utvrđuje listu kandidata koji ispunjavanju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje.

Lista kandidata se objavljuje na oglasnim pločama i na web stranici Općine Skrad u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.

Općinsko vijeće Općine Skrad je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Skrad bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Skrad.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena i imena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a najviše 5.

U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog Vijeća pomaže nadležno upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang-listi dobivenih glasova.

U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Skrad razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, te ako odjavi prebivalište s područja Općine Skrad.

Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 9.

Savjet mladih:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,

3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

11. predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

12. po potrebi poziva predstavnike Općine Skrad na sjednice Savjeta mladih,

13. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava načelnik Općine Skrad.

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 11.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih, u roku od 30 dana od dana konstituiranja i to većinom glasova svih članova Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih, te način i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih u skladu sa Zakonom o osnivanju savjeta mladih i ovom Odlukom.

Članak 12.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 14.

Predsjednik Savjeta mladih predstavlja i zastupa Savjet mladih. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Članak 15.

Savjet mladih može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za skrb o mladima.

Članak16.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan Savjeta za svaku kalendarsku godinu, većinom glasova svih članova Savjeta najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, uz odobrenje Općinskog vijeća Općine Skrad.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Skrad najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 17.

Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Skrad osigurava se prije svega na način da se svi akti kao i zapisnik sa sjednice Savjeta mladih obvezno dostave Općini Skrad i to najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice.

Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Skrad isto tako može se postići prisustvovanjem predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad na sjednicama Savjeta mladih, ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ocijeni da za to postoji opravdani interes.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 18.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 19.

Općina Skrad osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl.). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Općine Skrad, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu troškova vezanih za rad u Savjetu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 24. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51311&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr