SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

50.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine«
broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06, 51/06 i 30/07)

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/ 06, 51/06 i 30/07) u članku 12. dosadašnji stavak 6. se briše i glasi: »Izuzetno Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj može, odlučujući po pojedinačnom zahtjevu odobriti obročnu otplatu i fizičkoj osobi koja ne ispunjava uvjet iz stavka 4. ovog članka, ali ima prijavljeno prebivalište na području općine Dobrinj.«

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: »Izuzetno Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj može, odlučujući po pojedinačnom zahtjevu, odobriti obročnu otplatu fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz prethodnih stavaka na najviše 2 (dvije) godine.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/16

Ur. broj: 2142-04-01-07-3

Dobrinj, 17. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51514&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr