SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

51.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 18. sjednici održanoj dana 23. listopada 2007. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/ 06 i 23/07), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., u kunama, kako slijedi:

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2007. do 31. 12. 2007. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA 2007. godina u kn

Komunalni doprinos 7.905.580,00

Šumski doprinos 420.000,00

Kreditno zaduženje 11.653.000,00

Sufinanciranje Ministarstva za gradnju

poslovne zone Zapad - I. faza 0,00

Koncesijska naknada 50.000,00

Naknada za priključenje

vodoopskrbe i odvodnje 1.000.000,00

Ostali pror. prihod

za vodopskrbu i odvodnju 1.321.500,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost 2.127.500,00

Ostali pror. prihodi 200.000,00

Proračunski prihod prenesen

iz prijašnjeg razdoblja 3.283.000,00

UKUPNO PRIHOD 28.010.590,00

III. RASHOD

Članak 3.

Glava III Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A., B., C. D. E. G. i H. na način da sada, izraženo u kunama glase:

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2007. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se s iznosa 25.950.580,00 kn na iznos 28.010.590,00kn

Članak 5.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:

»Realizacija Program iz članka 3. točke A, B. C., D. i E izfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, kreditnih sredstava, te prenesenog prihoda iz 2006. godine.

Realizacija Programa iz članka 3. točke F i G. izfinancirat će se iz naknade za priključenje, koncesijske naknade, dijelom iz kredita Grada, šumskog doprinosa, te dijela ostalih proračunskih prihoda.

Realizacija Programa iz članka 3. točke H. izfinancirati će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, proračunskih prihoda drugih tijela, te gradskih proračunskih nenamjenskih prihoda.«

Članak 6.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/65

Ur. Broj: 2107/02-01-07-3

Novi Vinodolski, 24. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr