SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD DELNICE
30

104.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06-pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 7. studenoga 2007. godine donijelo je

LOKALNI PROGRAM
obilježavanja nacionalne kampanje za borbu protiv
obiteljskog nasilja nad ženama

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga 2006. godine, započela je kampanja Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama, koja je i službeno otpočela 27. studenog u Madridu. Kampanja će se provoditi tijekom 2007. i 2008. godine, a Hrvatska se priključila svojim aktivnostima. Pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovan je Odbor za provedbu Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama i pokrenuta Nacionalna kampanja za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama koja ima za ciljeve:

- osnažiti stav države, društva i nadležnih državnih tijela o nužnosti osiguravanja ustroja, organiziranosti i dovoljnog broja stručnjaka/inja koji/e će se baviti problematikom nasilja u obitelji, kao preduvjeta za djelotvorniju zaštitu od nasilja u obitelji;

- predstaviti javnosti Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i dužnosti nadležnih tijela u slučaju počinjenog nasilja, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, zdravstvene i odgojno-obrazovne ustanove te pravosudna tijela, odnosno mehanizme kojima Republika Hrvatska štiti prava osoba izloženih nasilju.

- prikazati nasilje u obitelji u svim njegovim pojavnim oblicima kao neprihvatljivo društveno ponašanje koje treba biti odlučno sankcionirano;

- u javnosti osvijestiti život bez nasilja kao jedno od temeljnih ljudskih prava.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, potrebna je istovremena koordinirana aktivnost državne i lokalne razine vlasti.

II. LOKALNI PROGRAM GRADA DELNICA

Članak 2.

1. Grad Delnice svjestan je činjenice da je u svezi provedbe ovog Lokalnog programa u obvezi provođenja zakona i podzakonskih akata u području zaštite od nasilja u obitelji, ratifikacija i provođenje standarda ljudskih prava i to prije svega;

- Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« broj 116/03)

- Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. godine (»Narodne novine« broj 182/04)

- Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03)

- Zakona o prekršajima(»Narodne novine« broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04-ispravak)

- Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 110/97, 129/ 00, 51(01, 111/03, 105/04, 84/05 - ispravak i 71/06).

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji po prvi puta su vrlo detaljno opisani svi oblici nasilja koje se člankom 4. definira kao: »svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na integritet osobe; svako drugo postupanje jednog člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku i psihičku bol; prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva; fizički napad bez obzira da li je nastupila tjelesna ozljeda ili ne; verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i drugi načini grubog uznemiravanja; spolno uznemiravanje; uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja; protupravna izolacija ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama; oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to učini.«

Nacionalna strategija zaštita od nasilja u obitelji u cilju suzbijanja nasilja u obitelji ističe kako je nužno prepoznati problem, priznati njegovo postojanje te ga sagledati kroz njegov opseg i oblik.

Prema analizi podataka svaka treća žena u našoj zemlji bila je barem jednom žrtva fizičke agresije svog bračnog/ izvanbračnog partnera. Djeca i žene nalaze se u posebno teškoj situaciji jer često nisu dovoljno jaki bilo fizički, financijski ili emocionalno da prekinu dugoročna zlostavljanja. Danas smo nažalost svjedoci sve većeg broja žrtava nasilja pa čak i brutalnog nasilja, a do kojeg možda i ne bi bilo došlo da su određena nadležna tijela pravodobno reagirala te pokušala suzbiti takva ponašanja. Ne možemo ne reagirati u takvim situacijama. Obiteljsko nasilje nije osobni problem. Ukoliko je žena žrtva obiteljskog nasilja ona ima pravo na svu moguću pomoć.

Nacionalna strategija sadrži kratkoročne i dugoročne mjere koje bi se trebale provoditi i u jedinicama lokalne samouprave.

Neke od važnijih mjera za Grad Delnice su:

- izraditi programe besplatne psihosocijalne i pravne pomoći za žene i djecu žrtve nasilja, programe osnaživanja i osposobljavanja u cilju ekonomske samostalnosti žrtava, te programe zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji,

- poticati uklanjanje svih stereotipa o nasilju u obitelji, vodeći posebno računa o medijima i programima vrtića, te osnovnoškolskih i srednjoškolske ustanove, kao i njihovoj ulozi u uklanjanju tradicionalnih stereotipa o nasilju u obitelji nastoji se;

- osiguravati dostupnost informacija o problematici nasilja u obitelji posebno osjetljivim skupinama osoba (žena i djeca s invaliditetom...)

- poticati osnivanje i osnivati obiteljska savjetovališta u cilju prevencije nasilja u obitelji, te afirmacije odgovornog roditeljstva i kvalitetne skrbi o članovima obitelji (u suradnji sa županijskim institucijama koje se bave tom tematikom)

Prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji osobito se naglašava obveza prijavljivanja nasilja u obitelji te da su zdravstveni djelatnici, djelatnici socijalne skrbi, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova dužni prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti. Osobe koje ne postupaju u skladu sa zadanim obvezama čine prekršaj.

Grad Delnice osobito će nastojati voditi brigu da djeluje na svom području u skladu sa Nacionalnom strategijom i njenim mjerama.

Provedba mjera Nacionalne strategije i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji pretpostavlja što žurniju uspostavu suradnje nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te pružanju pomoći i zaštite osobi izloženoj bilo kojem obliku ili modalitetu nasilja u obitelji.

2. Grad Delnice treba uspostaviti suradnju sa nadležnim tijelima te međusobno razmjenjivati podatke. Ta suradnja provodila bi se preko gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova koje bi programski djelovalo u cilju zaštite žrtava nasilja i afirmacije njihovih prava, radi razmjene iskustava i stvaranja dobre prakse.

Povjerenstvo Grada Delnica za ravnopravnost spolova održavalo bi redovite sastanke u cilju zaštite žrtava nasilja i afirmacije njihovih prava vezano uz problematiku pojedinačnih slučajeva nasilja u obitelji i o postignućima u rješavanju problema obiteljskog nasilja.

Temeljem lokalnih preventivnih programa obrazovnih institucija, Udruga i Centra za socijalnu skrb , na području Grada Delnica, izrađen je ovaj Lokalni Program za borbu protiv nasilja u obitelji čija se djelatnost temelji na prije svega slijedećim aktivnostima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 Iz navedenih aktivnosti vidljivo je da će Grad Delnice podržati i aktivno se uključiti u Program Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama kroz izradu raznih programa; poticanje raznih aktivnosti kao i financijskoj pomoći vrijednih projekata i programa odgojno - obrazovnih institucija i Udruga Grada. Podržavat će suradnju sa važnim subjektima koji vode brigu o Protokolu o postupanju nasilja u obitelji. Surađivati će sa subjektima i osobama koji mogu doprinijeti suzbijanju istog u Gradu (zdravstveni djelatnici, djelatnici socijalne skrbi, psiholozi, pedagozi, defektolozi, djelatnici odgojno - obrazovnih ustanova, djelatnicima MUP-a te nadležnim općinskim državnim odvjetnikom.

Grad Delnice nastojat će djelovati u skladu sa Nacionalnom strategijom i njenim mjerama zaštite.

3. U sklopu provođenja navedenog Programa, Grad Delnice surađuje ili će surađivati sa više institucija ili nevladinih organizacija koje djeluju na području grada Delnica ili na širem području.

To su prije svega:

I) Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Delnice u suradnji s Društvom za psihosocijalnu pomoć Rijeka te Obiteljskim centrom Primorsko-goranske županije iz Rijeke koji u sklopu svojih redovnih aktivnosti obavljaju vrlo važne i odgovorne zadaće u smislu pomoći i zaštiti nemoćnih u obitelji.

II) Udruge koje djeluju na području Grada Delnica organizirati će edukativno-informativne aktivnosti na kojima bi se uz riječ stručnjaka, čuli i sasvim konkretni slučajevi iz naše svakodnevice, te razmijenila raznovrsna iskustva.

III) Osnovne škole »I. G. Kovačića« iz Delnica, a poglavito »Frana Krste Frankopana« iz Broda na Kupi u sklopu svog rada provode različite projekte koji potiču nenasilje, toleranciju i međusobno razumijevanje.

Tako OŠ F. K. Frankopana u sklopu svojih programa provodi slijedeće;

a) Programom prevencije ovisnosti među djecom nastoji:

? kroz normativnu edukaciju pokazati da konzumacija opojnih sredstava nije »standard« tj. norma ponašanja mladih

? kroz razvoj socijalnih vještina nastoji pomoći učenicima u snalaženju i prevladavanju pojedinih socioloških situacija

? kroz edukaciju o sociološkim utjecajima nastoji pomoći učenicima da prepoznaju metode i pravilnosti vanjskih pritisaka prema uporabi opojnih sredstava

? ukazati na svjesnost o štetnosti te posljedicama konzumacije opojnih sredstava.

b) »Mirotvorac«, Programom sprečavanja nasilja među djecom nastoji:

? ukazati na značaj zajedničkog rješavanja problema među djecom te isto tako

? ukazati na značaj pozitivnih odnosa, poštovanja i povjerenja među učenicima

? razviti svijest spoznaje o pozitivnom karakteru traženja pomoći

? razviti sposobnosti prepoznavanja i rješavanja društvenih sukoba, sudjelovanja i posredovanja u medijacijama

? razviti interes za sudjelovanje u procesu donošenja odluka

? usvojiti vještine kritičkog mišljenja, aktivnog slušanja i ispitivanja

? razviti tolerancije za drugačija mišljenja i stavove.

IV) Srednja škola Delnice u sklopu svog rada provodi »Program prevencije nasilja kod srednjoškolaca« u sklopu kojega nastoji ostvariti prije svega sljedeće ciljeve i zadatke:

? pridonošenje razvoja sposobnosti i vještina kod mladih ljudi koje im omogućuju djelotvorno i odgovorno suočavanje sa situacijama i izazovima svakodnevnog života

? pružanje pomoći i podrške mladima u smislu njihova razvoja samopoštovanja

? uključivanje mladih u aktivnosti lokalnih udruga

? nenasilno rješavanje sukoba.

V) Dječji vrtić »HLOJKICA« Delnice u sklopu svog rada provodi »Sigurnosni - zaštitni i preventivni program u dječjem vrtiću« čiji je cilj razvijanje suradničkog odnosa kod djece koji bi bio utemeljen na pozitivnim vrijednostima odnosa među ljudima. Zadaci istoga prije svega su;

? upoznavanje djece sa pozitivnim životnim vrijednostima i životnim vještinama

? definiranje nasilja u okruženju u kojem žive

? prepoznavanje nasilja i pravilna reakcija na njega

? promicanje zdravih stilova života

? razvijanje komunikacijskih vještina

? rad na toleranciji i njegovanju različitosti među ljudima.

Grad Delnice također će nastojati uspostaviti suradnju i sa vjerskim zajednicama, obiteljskim savjetovalištima, te stručnjacima koji se bave problematikom nasilja u obitelji.

4. Naročita pozornost posvetit će se educiranju mladih ljudi o ljudskim pravima, obiteljskom nasilju, nenasilnom rješavanju sukoba i prevenciji nasilja u mladenačkim vezama. U našem društvu naročito postoji nedostatak edukacije i senzibiliteta za rodna pitanja i poštivanje ljudskih prava u okviru obrazovnog sistema. Iako postoje dokazi o porastu nasilja prema ženama i nasilja među mladima, nasilje u adolescentskim vezama je tema o kojoj se u našem društvu ne govori.

5. Jedan od osnovnih ciljeva bit će podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova uz istovremeno otpuštanje tradicionalnih starih pristupa problemu nasilja u smislu da je to tuđi problem, a ne problem naše zajednice, te priopćavanje široj javnosti o problemima nasilja i senzibiliziranje, kao i osiguravanje zaštite žrtava nasilja, u ovom slučaju djevojaka, žena, majki, izvanbračnih partnera itd.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 500-01/06-01/25

Ur. broj: 2112-01-07-22

Delnice, 7. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

Lokalni program obilježavanja nacionalne  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51300&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr