SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 41. Petak, 9. studenog 2007.
GRAD DELNICE
30

98.

Na temelju članka 35. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/06, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj dana 7. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini k.č.br. 2986/3 k.o. Crni Lug, površine 75 m2, nastale cijepanjem nekretnine k.č.br. 2986 k.o. Crni Lug, prema elaboratu o cijepanju ovlaštene tvrtke GEO-ing d.o.o., te se na istoj dozvoljava uknjižba prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 2.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Delnicama, temeljem ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini, te izvršiti upis prava vlasništva u korist Grada Delnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-01/07-01/97

Ur. broj: 2112-01-07-3

Delnice, 7. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=524&mjesto=51300&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr