SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
OPĆINA SKRAD
21

21.

Na temelju članka Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 6. i 7. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. studenoga 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima i nagradama Općine Skrad

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se vrste javnih priznanja i nagrada, uvjeti za njihovo dodjeljivanje te tijela koja provode postupak i dodjelu.

Članak 2.

Radi odavanja javnog priznanja za postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima, Općina dodjeljuje javna priznanja i nagrade.

Članak 3.

Kao javna priznanja i nagrade Općine Skrad ustanovljuju se: povelja s novčanom nagradom, pohvalnica, zahvalnica, te imenovanje počasnim građaninom Općine Skrad.

Članak 4.

Tijekom jedne kalendarske godine može se dodijeliti najviše pet priznanja, ne računajući zahvalnice.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno priznanje.

Počasnom građaninu Općine Skrad ne dodjeljuju se druga priznanja.

Javna priznanja i nagrade dodjeljuju se svake godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uz Dan Općine Skrad.

Članak 5.

Povelja s novčanom nagradom je javno priznanje što se dodjeljuje pojedincima, pravnim osobama, udruženjima građana i drugim institucijama za njihova iznimna postignuća i naročit doprinos u razvoju Općine ili ako na neki drugi način trajno zaduže Općinu Skrad u svim oblicima stvaralaštva i suradnje.

Ukupna visina novčanih nagrada utvrđuje se proračunom Općine za svaku godinu.

Članak 6.

Pohvalnica se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za izvanredne rezultate postignute na znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama, koji promoviraju Općinu Skrad i Gorski kotar.

Članak 7.

Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i druge oblike pomoći Općini Skrad.

Članak 8.

Radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Povjerenstvo za izbor i imenovanje objavljuje javni poziv na oglasnoj ploči Općine Skrad.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana, a sadrži uvjete za dodjelu priznanja i nagrada te naputak o dokumentaciji prijedloga.

Članak 9.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada u smislu ove Odluke imaju vijećnici Općine Skrad, predsjednik Općinskog vijeća Općine Skrad te pravne i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Skrad.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži: podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja odnosno nagrade, prosudba postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te naznaku javnog priznanja odnosno nagrade koja se predlaže.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Povjerenstvu za izbor i imenovanje putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad. Na zahtjev Povjerenstva predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Članak 10.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja, donosi konačan prijedlog s obrazloženjem te izgled, sadržaj i oblik priznanja. Prijedlog sa daje na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku.

Članak 11.

Predsjednik Općinskog vijeća na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uz Dan Općine Skrad uručuje javna priznanja i nagrade odnosno proglašava počasnog građanina Općine Skrad.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine vodi evidenciju o javnim priznanjima i nagradama Općine Skrad.

Članak 13.

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Ukoliko javno priznanje odnosno nagrada nije uručena nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnih građana Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/97).

Klasa: 061-01/03-01/02

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 25. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51311&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr