SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

48.

Na osnovi članka 11. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredbe i 178/04), te provedenog javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja, objavljenog u Novom listu 16. listopada 2007. godine, i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 24. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Malog Lošinja

I.

Obrtniku Brani Bajraktarević, vlasniku obrta »DIMNJAČAR« iz Mavrinaca 24/5, Čavle (u daljnjem tekstu (koncesionar), daje se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

II.

Koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme od 4 godine, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, koji će na osnovi ove Odluke, u ime Grada Malog Lošinja s koncesionarom sklopiti Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

III.

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 10% od brutto prometa za izvršene dimnjačarske usluge za proteklo godišnje porezno razdoblje, plativo do 15. svibnja tekuće godine.

IV.

Na ime jamstva za izvršenje ugovornih obveza po ugovoru o koncesiji iz točke II. ove Odluke, te jamstva za naknadu eventualne štete koja bi korisnicima dimnjačarskih usluga s područja Grada Malog Lošinja nastala činjenjem ili propustom koncesionara u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova iz ugovora o koncesiji iz točke 2. ove Odluke, koncesionar se obvezuje prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke II. na žiroračun Grada Malog Lošinja uplatiti iznos u visini 6.500,00 kn.

V.

Koncesionar je dužan pružene usluge naplaćivati prema cijenama iz ponude (cjeniku) i to po izvršenju posla i na temelju ispostavljenog pisanog računa.

Cjenik iz prethodnog stavka sastavni je dio ove Odluke i ugovora.

VI.

Korisnik koncesije obvezan je dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od požara te Odlukom o dimnjačarskoj službi, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se postiže očuvanje i zaštita okoliša.

VII.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da na temelju ove Odluke s koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačaraskih poslova, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova za davatelja koncesije potpisuje gradonačelnik.

VIII.

Koncesionar se obvezuje omogućiti Upravnom odjelu i Komunalnom redarstvu Grada Malog Lošinja provođenje nadzora nad provedbom odredaba o koncesiji iz točke II. Ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 363-02/07-01/45

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 24. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=10005&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr