SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

46.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 24. listopada 2007. godine, donijelo je:

ODLUKU
o stipendiranju studenata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju mjerila i način ostvarivanja prava na dodjeljivanje stipendija studentima.

Članak 2.

Visinu i broj stipendija, te deficitarna zanimanja određuje Gradsko poglavarstvo za svaku akademsku godinu.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

MJERILA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 3.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Gradsko poglavarstvo u listopadu. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Grada Malog Lošinja.

Obradu prijava pristiglih na natječaj i sastavljanje rang liste prijava, obavlja nadležni Upravni odjel, te podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog za odabir stipendista.

Gradsko poglavarstvo donosi odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Odluka Gradskog poglavarstva i rang lista prijavljenih pristupnika objavljuju se na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i na web stranici Grada Malog Lošinja.

Protiv Odluke o dodjeli stipendije može se izjaviti žalba Komisiji za rješavanje u drugom stupnju roku od 15 dana od primitka obavijesti o sadržaju Odluke.

Članak 4.

Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti sa prebivalištem na području Grada Malog Lošinja, koji su ostvarili potreban broj bodova na bodovnoj listi koju za svaku akademsku godinu, na temelju pristiglih zahtjeva i provedenog bodovanja, donosi Gradsko poglavarstvo.

Broj studentskih stipendija ograničen je predviđenim sredstvima za određenu godinu.

Članak 5.

Preduvjet ostvarivanja prava na gradsku stipendiju je da pristupnik ima prebivalište na području Grada Malog Lošinja te da ima status studenta preddiplomskog i diplomskog studija (po Bolonjskom procesu) kao i student koji je upisan na dodiplomski studij prema prijašnjim propisima i to ukoliko je:

- upisao prvu godinu redovitih studija,

- redoviti student viših godina studija koji je tijekom dotadašnjeg studija prethodne godine studija upisivao redovito.

Iznimno od odredbi stavka 1. podstavka 2. ovoga članka student dodiplomskih studija može ostvariti pravo na gradsku stipendiju i ako je neku od prethodnih godina studija ponavljao zbog objektivnih razloga (na primjer, zbog bolesti stipendista, ili teške bolesti ili smrti člana uže obitelji stipendista i dr.).

Članak 6.

Iznos osnovne stipendije, uvećava se za 40 % onim studentima, koji dolaze iz obitelji u stanju socijalne potrebe, kako je to predviđeno Gradskom Odlukom koja regulira to područje.

Članak 7.

Pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta utvrđenih odredbama članka 5. ove Odluke, neovisno o redoslijedu na ljestvici prvenstva ostalih kandidata za ostvarivanje prava na gradsku stipendiju, apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate ima dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, kao i kandidat čija je obitelj ili on sam korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi.

Članak 8.

Odluku o dodjeli stipendije, za polaznike poslijediplomskog i specijalističkog studija (doktorat po bolonjskom procesu ili magisterij prema klasičnom stupnjevanju), donosi Gradsko poglavarstvo i to na temelju pojedinačnih zahtjeva, prvenstveno uzimajući u obzir potrebe lokalnog gospodarstva i socijalne prilike podnositelja zahtjeva.

Članak 9.

Dodjela studentskih stipendija vrši se na osnovi sljedećih elemenata:

I-Bodovna lista za studente koji se upisuju na 1. godinu studija

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (sve obrazovne godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja )

Prosjek ocjena

do 3,49 0 bodova

od 3,50-3,75 20 bodova

od 3,75-4,01 30 bodova

od 4,01-4,50 40 bodova

od 4,50-4,99 50 bodova

5,00 60 bodova

2. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE

30 bodova

II- Bodovna lista za studente sa viših godina studija

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (zadnja položena godina)

Prosjek ocjena

do 2,49 0 bodova

od 2,50-3,00 5 bodova

od 3,01-3,50 10 bodova

od 3,51-4,00 15 bodova

od 4,01-4,50 25 bodova

od 4,51 35 bodova

2. GODINA ŠKOLOVANJA

Za upisanu drugu godinu 20 bodova

Za upisanu treću godinu 30 bodova

3. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE

30 bodova

Članak 10.

U slučaju da više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prioritet se stječe na osnovi redoslijeda bodova dobivenih temeljem uspjeha u obrazovanju.

Ukoliko su jednaki ukupni bodovi, prednost ima onaj pristupnik koji ima bolji prosjek ocjena.

Članak 11.

Na temelju odluke Gradskog poglavarstva o odabiru stipendista, s odabranim studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije.

Ugovor sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Ugovor sa polaznicima prediplomskog studija prema Bolonjskom procesu, zaključuje se do zaključenja istog sa mogućnošću produženja ukoliko korisnik nastavi studij.

Članak 12.

Molba za dodjelu stipendije podnosi se na osnovi natječaja objavljenog putem javnog tiska.

Molbi se prilaže:

- uvjerenje o prebivalištu

- uvjerenje o upisu na fakultet

- uvjerenje o prosjeku ocjena u sve 4 godine srednje škole, za stipendiste

- kratak životopis

- dodatna dokumentacija prilaže se ukoliko je kandidat dijete poginulog ili ranjenog branitelja, kao i kandidat koji je korisnik prava na pomoć za uzdržavanje.

Članak 13.

Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa propisanog Statutom obrazovne ustanove.

U toku kalendarske godine stipendija se ne isplaćuje za kolovoz jer u tom mjesecu nema nastavnog programa.

Članak 14.

Isplata stipendije prekida se:

1. završetkom obrazovnog programa;

2. ako student u predviđenom roku (do 25. listopada) ne podnese potvrdu o upisu u narednu godinu studija;

3. samovoljnim prekidom školovanja;

4. odlukom Gradskog poglavarstva o mirovanju stipendije.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije pismeno obavijestiti nadležni Upravni odjel Grada Malog Lošinja radi obustave isplate po ovoj osnovi.

Korisnik stipendije može zatražiti mirovanje u vremenskom periodu od jedne godine, i to jednom tijekom korištenja iste.

Gradsko poglavarstvo može odobriti mirovanje stipendije iznimno i drugi put u trajanju od jedne godine samo u posebnim slučajevima (npr. smrt ili teška bolest u obitelji).

Članak 15.

Prekidom isplate stipendije iz članka 14. točke 2. i 3. gubi se pravo na ponovnu dodjelu istih i nastupa obveza vraćanja ukupnog iznosa primljene stipendije u roku od 30 dana od dana nastanka razloga obustave isplate istih.

Radi osiguranja povrata ukupnog iznosa u slučajevima iz prethodnog stavka korisnici su dužni prilikom potpisivanja Ugovora o stipendiji ispuniti instrumente osiguranja (mjenica, jamci itd...) koji od njih budu zatraženi.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA NAKON UREDNO ZAVRŠENOG STUDIJA

Članak 16.

Korisnik stipendije koji se nakon studiranja u roku od 6 mjeseci zaposli na području Grada Malog Lošinja te nakon toga ostvari 5 godina neprekidnog radnog staža na području Grada Malog Lošinja, ima pravo na nagradu u visini od 10 mjesečnih iznosa stipendije u godini u kojoj je to pravo ostvario.

U trenutku kada korisnik može dokazati ukupan radni staž od najmanje 5 godina, ostvaren na području Grada Malog Lošinja, u roku od 90 dana može pismenim putem zatražiti isplatu nagrade navedene u prethodnom stavku ovog članka.

Nagrada iz ovog članka isplatiti će se u slijedećoj proračunskoj godini od one u u kojoj je zatražena.

PRAVA I OBVEZA DOSADAŠNJIH KORISNIKA STUDENTSKIH STIPENDIJA I KREDITA

Članak 17.

Svim dosadašnjim korisnicima studentskih kredita i kredita za polaznike poslijediplomskog ili specijalističkog studija temeljem dosadašnje »Odluke o stipendiranju ili kreditiranju studenata te kreditiranju poslijediplomskog i specijalističkog studija studentski krediti se pretvaraju u studentske stipendije, koje će biti regulirane u skladu sa odredbama ove Odluke.

Sukladno prethodnom stavku dosadašnjim korisnicima kredita ukoliko su završili studij u skladu sa rokovima navedenim u ovoj Odluci, prestaje obveza vraćanja dobivenog iznosa na ime kredita.

Članak 18.

Svim dosadašnjim korisnicima koji su uredno završili fakultet te se nisu zaposlili na području Malog Lošinja i koji su sukladno do sada propisanim obvezama vratili dio iznosa dobivenog za vrijeme kreditiranja, prestaje obveza vraćanja preostalog dijela duga.

Članak 19.

Dosadašnji korisnici koji su se nakon studija zaposlili na području Grada Malog Lošinja i koji u trenutku stupanja na snagu ove Odluke nisu vratili ukupno određeni iznos i ostvarili predviđeni radni staž, te time stekli pravo na povrat, prestaje obveza vraćanja mjesečnih rata kredita te će im se nakon što ostvare 5 godina radnog staža na području Grada Malog Lošinja, u skladu sa rokovima navedenima u članku 16. ove Odluke, izvršiti povrat do sada vraćenog iznosa.

Korisnicima koji su navedeni u prethodnom stavku, a koji su do sada vratili iznos koji je manji od iznosa nagrade navedene u članku 16. ove Odluke, u trenutku kada ostvare 5 godina radnog staža na području Grada Malog Lošinja stječu pravo na isplatu nagrade u skladu sa člankom 16. ove Odluke.

PROVOĐENJE, TUMAČENJE I PRIMJENA OVE ODLUKE.

Članak 20.

U slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih se u proračunu Grada Malog Lošinja nisu osigurali sredstva za isplatu stipendija, nastaje osnova za stavljanje Ugovora o stipendiji u mirovanje dok traju izvanredne okolnosti.

Članak 21.

Ovlašćuje se nadležni Upravni odjel da u skladu sa odredbama ove Odluke pripremi natječaj za dodjelu stipendija i utvrdi listu kandidata za dodjelu stipendije.

Članak 22.

Za tumačenje i provođenje ove Odluke nadležan je Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom.

Članak 23.

Svi dosadašnji korisnici studentskih kredita bit će obaviješteni o prestanku obveze vraćanja studentskog kredita nakon završetka studija u skladu sa ovom Odlukom.

Korisnike koji su završili studij i počeli vraćati kredit, obavijestit će se o do sada vraćenom iznosu i prestanku obveze daljeg vraćanja, te o mogućnosti da u zavisnosti

od ostvarenog radnog staža na području Grada Malog Lošinja ostvare pravo na propisanu nagradu u skladu sa ovom Odlukom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti »Odluka o stipendiranju ili kreditiranju studenata te kreditiranju poslijediplomskog i specijalističkog studija (»Službene novine« PGŽ broj 34/03 i 40/06).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-01/07-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 24. listopada 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=10005&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr