SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
14

15.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2003. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi priključivanja, te kaznene odredbe u svezi priključenje građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Općine Matulji uz koje se ovom Odlukom utvrđuje obveza, uvjeti i postupak priključenja vlasnika građevina na području Općine Matulji (dalje u tekstu: komunalna infrastruktura) su:

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda (sustav javne sanitarne kanalizacije).

Članak 2.

Vlasnici svih građevina postojećih ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Matulji, dužni su svoje građevine priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, osim u slučaju kad su ovom Odlukom izuzeti od obveze tog priključenja.

Članak 3.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu, smatra se u primjeni ove Odluke: svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju gradnju je potrebna građevna dozvola prema Zakonu o građenju, kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, određena na način propisan Zakonom o građenju i za čiju izgradnju nije potrebna građevna dozvola.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastukturu za opskrbu pitkom vodom, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, ali se pri tome ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 4.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda koji počinje od spoja s distributivnom vodovodnom cijevi, završava se vodomjerom, uključivši i okno vodomjera (vodovodni priključak). Okna vodomjera se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Smatra se da građevina ima onoliko vodovodnih priključaka koliko u vodomjernom oknu ima spojenih vodomjera.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i vodovi koji građevinu spajaju s oknom vodomjera.

Članak 5.

Priključenjem na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda - javnu kanalizaciju (kanalizacijski priključak), smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda koji internu kanalizaciju građevine spaja sa revizionim oknom, uključivši i reviziono okno. Reviziono okno može se nalaziti najviše na 10 (deset) metara udaljenosti, od granice zemljišta na kojoj postoji interna kanalizacija građevine.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu neposredno ili posredno posredstvom tuđih privatnih nekretnina, spajaju sa kanalizacijskim priključkom na granici sa zemljištem na kojem je izgrađena kanalizacijska mreža.

U pravilu svaka građevina mora imati svoj kanalizacijski priključak.

Izuzetno, više građevina mogu imati zajednički priključak, ako o tome postoji sporazum svih građevina o izgradnji i održavanju zajedničkih internih kanalizacijskih instalacija i

kanalizacijskog priključka koji se mora priložiti zahtjevu za priključenje.

Obveza priključenja na sustav javne kanalizacije može postojati samo za svaku građevinu posebno.

Članak 6.

Privremene građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu samo privremenim priključcima koji u tehničkom smislu moraju biti izgrađeni na način da se poštuje njihov privremeni karakter.

Uklanjanjem privremene građevine uklanjaju se i izgrađeni privremeni priključci na komunalnu infrastrukturu.

Članak 7.

Izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka izvodi trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. OPATIJA, po cjeniku odobrenom od Savjeta potrošača pri Općini Matulji.

Izgradnju internih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija građevine organizira obveznik priključenja samostalno.

II. POSTUPAK I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu na način i u postupku predviđenom ovom Odlukom nastaje za:

- novoizgrađene građevine časom njihove izgradnje na području Općine Matulji na kojem ne mogu biti izuzete od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu i

- već izgrađene građevine, časom izgradnje komunalne infrastrukture na njihovom području, čime prestaje izuzeće od obveze priključenja tih građevina određeno člankom 9. ove Odluke.

Članak 9.

Izuzete su od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu i ne mogu se sukladno ovoj Odluci obvezati na priključenje građevine izgrađene u naseljima i na području Općine Matulji, na kojima nije izgrađena komunalna infrastruktura (vodovodna i kanalizacijska mreža) na koje se građevine mogu priključiti.

U smislu stavka 1. ovog članaka uvjeti za priključenje na javnu vodovodnu mrežu ne postoje u naseljima: Vele i Male Mune, Žejane, Perka, Zvoneća, Gašpari, Kriva, Škrapna, Zdemer, Sušnji, Zaluki, Veli i Mali Brgud, Brešca, Grguci, dio naselja Ružići i Poljane, Kućeli, Crnčići, Biškupi, Barbići, Brajani, Principi, Franići, Obadi, Mavrići, Žnjidari, Benčinići i Škalniško.

U smislu stavka 1. ovog članaka uvjeti za priključenje na kanalizacijsku mrežu ne postoje u

- u najvećem djelu Općine Matulji osim u dijelu naselja Matulji i to: Ulica V. C. Emina, Trg m. Tita, Šetalište Drage Gervaisa, Ulica M. Frlana, Jankovićeva i Matuljska cesta.

- u kojima ne postoji izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža, kao i spoj te mreže sa revizionim oknom, ako se kanalizacijska mreža nalazi na udaljenosti većoj od 10 metara od granice zemljišta na kojoj je izgrađena interna kanalizacijska instalacija građevine.

Članak 10.

Vlasnici odnosno investitori novoizgrađenih građevina i postojećih izgrađenih građevina za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu prema članku 8. ove Odluke, moraju u roku od 30 dana od dana nastale obveze podnijeti komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Članak 11.

Vlasnici ili investitori novoizgrađenih građevina, moraju zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu, priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- građevnu dozvolu,

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih djelova građevine ako ih ima dvoje ili više s naznakom posebnih dijelova zgrade, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade.

Vlasnici već izgrađenih građevina koje su prestale biti izuzete obveze priključenje na komunalnu infrastruktura, moraju zahtjevu za priključenje priložiti u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- dokaz o vlasništvu građevine ili svih posebnih dijelova građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili ispravu o zaključenom pravnom poslu za građevinu ili svaki posebni dio građevine ako nije uknjižena u zemljišne knjige),

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih djelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po ovlaštenom zastupniku građevine ili svim suvlasnicima.

Zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu vlasnici odnosno investitori građevine moraju priložiti svoju suglasnost kojom dozvoljavaju komunalnom društvu da pregledom ispita njihove izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije.

Članak 12.

Komunalno društvo će po dobivemon zahtjevu za priključenje izdati podnosiocu zahtjeva tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Ako komunalno društvo utvrdi da građevina nema izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije ili da izgrađene instalacije ne udovoljavaju tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje utvrđenih ovom Odlukom ili aktom komunalnog društva, pozvat će vlasnike odnosno investitore građevine da u primjerenom roku (najduže 6 mjeseci) osiguraju navedene uvjete za izgradnju priključka.

Članak 13.

Komunalno društvo će po dobivenom zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu i izvršenom pregledu kojim je utvrđeno da interne vodovodne i kanalizacijske instalacije udovoljavaju tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje pozvati podnosioce zahtjeva - vlasnike (suvlasnike) ili investitore građevine na sklapanje Ugovora o priljučenju.

Ugovor o priključenju sklapa se za svaki vodovodni i kanalizacijski priključak zasebno, te obavezno mora sadržavati: vrstu priključka sa rokom izgradnje, mjesto priključka i građevinu na koju se odnosi, cijenu izgradnje priključka sa priloženim troškovnikom i iznos.

Primjerak ugovora o priključenju dostavlja se na znanje Odsjeku za komunalni sustav Općine Matulji.

Članak 14.

Vlasnici odnosno investitori građevine dužni su osigurati i izgraditi vodovodne i kanalizacijske priključke za svoje građevine koje su u obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu u roku od najkasnije 60 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju, odnosno od dana isteka roka iz članka 12. ove Odluke za udovoljavanje tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja prema pozivu komunalnog društva.

Članak 15.

Komunalno društvo će pismeno obavijestiti Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji o vlasnicima odnosno investitorima građevina:

- koji su bili dužni, a nisu podnjeli zahtjev za priključenje svojih građevina,

- koji nisu zaključili Ugovor o priključenju i izgradili priključak u predviđenom roku,

- koji nisu izgradili i udovoljili tehničko-tehnološkim uvjetima svojih instalacija za priključenje prema pozivu komunalnog društva,

- koji su podnijeli zahtjev za priključenje, a izuzeti su obveze priključenje prema članku 9. ove Odluke.

Vlasnike odnosno investitore građevina koji nisu podnijeli zahtjev za priključenje, Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji pozvat će da to učine u daljnjem roku od 15 dana, pri čemu će se pozivu priložiti tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.

Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji donijet će po službenoj dužnosti rješenje o obvezi priključka na komunalnu infrastrukturu, odnosno obvezi priljučka suglasno tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja.

Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji odbit će zahtjev za priključenje ukoliko se radi o građevini koja je izuzeta obveze priključenje prema članku 9. ove Odluke.

Članak 16.

Vlasnici nekretnina iz članka 3. stavka 2 ove Odluke, ukoliko žele biti priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom mogu uputiti zahtjev komunalnom društvu za takvo priključenje, pri čemu se na takvo priključenje na odgovarajući način primjenjuju uvjeti i postupak predviđen ovom Odlukom za sve obavezne priključke.

Komunalno društvo može udovoljiti zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Odluke uvjetovati i istovremenom izgradnjom objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda, na način predviđen Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Rijeke, Bakra i Kastva, Općina Jelenje, Čavle, Kostrene, Viškovo i Matulji (»Službene novine« Županije Promorsko-goranske broj 15/98) ili ukoliko postoje uvjeti za priključenje na javnu kanalizaciju i istovremenim podnošenjem zahtjeva za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu, u slučaju da korištenje vode nije moguće bez istovremenog izazivanja produkcije otpadnih voda.

Ukoliko gradilište na kojem će biti izgrađena građevina, za koju suglasno ovoj Odluci nastaje obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, bude priključeno na komunalnu infrastrukturu suglasno ovom članku Odluke, vodovodni i kanalizacijski priključak izgradit će se kao trajni priključak za potrebe građevine koja treba biti izgrađena.

Članak 17.

Postupak premještaja već izgrađenih komunalnih priključaka, odnosno postupak odvajanja vodovodnih priključaka, kao i postupak uklanjanja izgrađenih priključaka, svojim zahtjevom komunalnom društvu o navedenim potrebama, iniciraju vlasnici građevina, odnosno vlasnici posebnih dijelova građevina za čije potrebe se odvajanje vodovodnog priključka vrši.

Na postupak premještaja komunalnih priključaka, odnosno odvajanja vodovodnih priključaka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka.

Sve poslove vezane uz premještaj komunalnih priključaka, odnosno odvajanju vodovodnih priključaka kao i uklanjanje izgrađenih priključaka izvodi komunalno društno, a troškove snose vlasnici građevine.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 18.

Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitke vode izvršit će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- vodoopskrbni priključak izgrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- križanje vodovodnih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija struje i telefona,

- uređaj za povećanje pritiska vode kojeg o svom trošku postavlja i održava vlasnik postavlja se na nakretnini vlasnika i mora biti odvojen od javne vodovodne mreže,

- uređaj za smanjenje pritiska vode kojeg ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,

- priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog šahta uz obvezu ugradnje brojila utroška vode za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini zasebno suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Članak 19.

Priključenje građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvršit će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi otpusni kanali moraju biti izgrađeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil priključnog cjevovoda za sanitarne otpadne vode iznosi 1 (fi) 150 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija za vodu,

- priključenje se izvodi putem priključnog šahta čiji poklopac mora biti od lijevanog željeza odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više građevina u pravilu ne mogu imati zajednički kanalizacijski priključak, s time da se posebne tehničko- tehnološke karakteristike zajedničkih priključaka moraju posebno propisati internim aktom komunalnog društva,

- u trenutku priključenja građevine na javni sustav odvodnje postojeće septičke jame moraju biti sanirane i stavljene izvan uporabe.

Članak 20.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se komunalno društvo da internim aktom detaljnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu.

IV. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 21.

Vlasnik građevine odnosno investitor plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju Ugovora i priloženog troškovnika radova koji mora sadržavati i troškove sanacije kolnika odnosno javne površine.

V. IZVRŠENJE I NADZOR

Članak 22.

Komunalno društvo provodi kontrolu da li su pojedini objekti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci, kao i da li njihovi priključci i interne instalacije vodovoda i kanalizacije odgovaraju tehničko-tehnološkim uvjetima koji proizlaze iz ove Odluke.

Kada komunalno društvo utvrdi da su postojeći priključci građevina na komunalnu infrastrukturu (uključivo i interne vodovodne i kanalizacijske instalacije) neispravni u smislu tehničko-tehnoloških uvjeta propisanih ovom Odlukom, pozvat će vlasnike građevina da iste dovedu u ispravno stanje sukladno dostavljenim im tehničko-tehnološkim uvjetima.

U pozivu iz stavka 2. ovog članka komunalno društvo odredit će rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 180 dana od dana dostave poziva.

Ukoliko vlasnici građevina ne postupe na način određen stavkom 2. ovog članka, komunalno društvo izvijestit će o tome Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji radi donošenja rješenja o obvezi priključenja prema propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima.

Članak 23.

Odsjek za komunani sustav Općine Matulji, obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene ovom Odlukom, kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka predviđenih drugim propisima, a koji su u svezi s nepriključivanjem građevine na komunalnu infrastrukturu ili neotklanjanjem nedostataka na postojećim instalacijama sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba iz članka 2. ove Odluke za prekršaj:

- ako u roku iz članka 10. i 25. ove Odluke ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

- ako ne udovolji pozivu za izgradnju priključnih instalacija građevine i otklanjanje nedostataka u tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje iz članka 12. i 22. ove Odluke,

- ako ne sklopi Ugovor o priključenju i ne izgradi priključak u roku iz članka 14. ove Odluke,

- ako ne podmiri troškove priključenja sukladno članku 21. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 200,00 kn.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Vlasnici svih već izgrađenih građevina, do dana stupanja na snagu ove Odluke, koje ne mogu biti izuzete obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu moraju u roku od 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke podnijeti zahtjev za priključenje komunalnom društvu suglasno članku 11. ove Odluke.

U roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, komunalno društvo dužno je izraditi Popis svih postojećih građevina na području Općine Matulji koje su se dužne priključiti na komunalnu infrastrukturu, s obzirom da postoje uvjeti za njihovo priključenje, a nisu priključene, te taj Popis dostaviti Odsjeku za komunalni sustav Općine Matulji.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-04/03-01/14

Ur. broj: 2156-04/03-02

Matulji, 13. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Kaludio Jelenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr