SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 3. Četvrtak, 13. veljače 2003.
GRAD CRIKVENICA
3B2 HTML

Grad Crikvenica

2.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 18. sjednici održanoj dana 4. i 12. veljače 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 8364/6, iz z.k.ul. 307, k.o. Sv. Jakov, u površini od 7 čhv, ne predstavlja u naravi javno dobro već dio građevinske parcele koja se nalazi uz ulicu Nikole Tesle u Jadranovu, a kako je to prikazano u parcelacionom elaboratu izrađenom od »Gea« d.o.o. - Crikvenica, br. 112/2001, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke, upisuje Grad Crikvenica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/02-01/65

Ur. broj: 2107/01-02-03-5

Crikvenica, 12. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=12&mjesto=10003&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr