SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
GRAD OPATIJA
30

56.

Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/ 05 i 111/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 4. listopada 2007. godine, donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Opatije.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz može obavljati prijevoznik koji je korisnik koncesije za autotaksi prijevoz, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i ovom Odlukom.

Članak 3.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

1. Autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja ima koncesiju za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza,

2. Vozač autotaksi vozila je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozača utvrđenu Zakonom, te položen ispit iz članka 29. ove Odluke. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije,

3. Autotaksi vozilo je osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz koji ima najviše 8 + 1 sjedalo, a ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne Novine« broj 120/05) i ovom Odlukom.

4. Koncesija je pravo obavljanja prijevoza jednim autotaksi vozilom.

II. KONCESIJA

Članak 4.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Opatije stječe se isključivo na temelju koncesije.

Pravo na dodjelu koncesije ima pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje autotaksi prijevoza i koja ima sjedište odnosno prebivalište na području Grada Opatije.

Iznimno, ukoliko se na natječaj za dodjelu koncesije ne javi dovoljan broj ponuditelja iz stavka 2. ovog članka odnosno ako niti jedan ponuditelj ne ispunjava uvjete natječaja, pravo na dodjelu koncesije ima i pravna ili fizička osoba sa sjedištem ili prebivalištem na područjima drugih jedinica lokalne samouprave.

Autotaksi prijevoznik koji nema koncesiju za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada Opatije ima pravo obavljati autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako mu je područje Grada krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu.

Članak 5.

Grad Opatija dodijeliti će 12 koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza.

Ukoliko se, radi povećane potražnje za autotaksi prijevozom, steknu uvjeti i potreba za povećanjem broja autotaksi vozila, Gradsko Poglavarstvo na zahtjev koncesionara može dodijeliti dodatni broj koncesija za dio kalendarske godine.

Članak 6.

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od 4 godine.

Početna visina naknade za koncesiju iznosi 3.000,00 kuna godišnje.

Naknada za koncesiju plaća se u 2 obroka od kojih prvi dospijeva 31. prosinca prethodne, a drugi 30. lipnja tekuće godine.

Članak 7.

Odluka o koncesiji donosi se na temelju provedenog javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju natječaja iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko poglavarstvo.

Članak 8.

Natječaj radi obavljanja autotaksi prijevoza objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

- broj slobodnih koncesija,

- vrijeme na koje se daje koncesija,

- početni iznos naknade za koncesiju po autotaksi vozilu,

- rok plaćanja naknade za koncesiju,

- iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

- rok za podnošenje ponuda na natječaj,

- rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti,

- obvezu dostavljanja osobnih podataka ponuditelja (ime i prezime, prebivalište odnosno podatke o registraciji pravne osobe) i odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica odnosno rješenje Trgovačkog suda), te podatke o dosadašnjem obavljanju djelatnosti,

- obvezu podnošenja dokaza o vlasništvu najmanje jednoga registriranog motornog vozila, koje ispunjava uvjete iz članka 18. alineje 3. i 4. ove Odluke ili ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu,

- naznaku da na natječaju može sudjelovati i ponuditelj koji u trenutku podnošenja prijave ima predugovor o kupnji, leasingu ili zakupu autotaksi vozila sa rokom isporuke u vremenu najkasnije do isteka roka određenog za početak obavljanja djelatnosti,

- obvezu dostavljanja potvrde Porezne uprave, ne stariju od 15 dana, kojom ponuditelj dokazuje da nema dugovanja po osnovi javnih davanja,

- naznaku da se neće razmatrati ponude ponuditelja koji na dan zaključenja natječaja imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji,

- cjenik auto taxi usluga iz članka 28. ove Odluke,

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,

- odredbu da Gradsko poglavarstvo zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izvrši odabir u potpunosti ili djelomično.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete u svezi koncesije.

Članak 9.

Gradsko poglavarstvo imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu koncesija. Povjerenstvo se sastoji od 3 člana.

Članak 10.

Javni natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda. Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo utvrđuje:

- da li je natječaj propisno objavljen,

- broj prispjelih ponuda,

- da li su ponude predane u roku.

Na javnom otvaranju ponuda ne ocjenjuje se valjanost ponuda i priloženih dokaza.

Povjerenstvo podnosi Gradskom poglavarstvu izvješće o javnom otvaranju ponuda sa listom natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Članak 11.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Gradsko poglavarstvo po načelu jedna koncesija za jedno vozilo.

Odluka se donosi na temelju slijedećih elemenata:

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije (podaci o dosadašnjem obavljanju djelatnosti, tehnička sposobnost),

- povoljnosti ponude (visina naknade za koncesiju),

- poslovni ugled podnositelja ponude (poštivanje Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te Odluka Grada Opatije),

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Gradsko poglavarstvo zadržava pravo da ne izvrši odabir po provedenom natječajnom postupku u potpunosti ili djelomično.

Članak 12.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija daje,

- ime i adresu korisnika koncesije,

- broj koncesija.

- vrijeme na koje se daje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- obveze korisnika koncesije,

- cjenik usluga,

- rokove za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti.

Članak 13.

Na temelju odluke o davanju koncesije, Gradsko poglavarstvo i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka odluke o davanju koncesije. Odabrani podnositelj ponude dužan je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti Gradskom poglavarstvu podatke o autotaksi vozačima te o svakoj naknadnoj izmjeni odmah izvijestiti.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat jamčevine. Ponuditelju koji sklopi ugovor o koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o davanju koncesije.

Članak 14.

Koncesionar koji želi nastaviti obavljanje autotaksi prijevoza može, u roku od tri mjeseca prije isteka koncesije, zatražiti njeno produženje.

Zahtjev za produženje koncesije podnosi se Gradskom poglavarstvu Grada Opatije.

Ako koncesionar ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza, koncesija se produžuje za daljnje četiri godine i potpisuje ugovor iz članka 13. ove Odluke.

Koncesija se neće produžiti ukoliko korisnik koncesije nije u prethodnom trajanju koncesije podmirio dospjele obveze iz ugovora o koncesiji te porezne, gradske i druge obveze koje proizlaze iz obavljanja autotaksi prijevoza.

Članak 15.

Koncesija prestaje:

- istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

- otkazom ugovora o koncesiji,

- sporazumom stranaka.

Članak 16.

Ugovor o koncesiji Grad može otkazati u slučaju:

- ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

- ako se korisnik koncesije ne pridržava odredaba Zakona, ove Odluke te ugovora o koncesiji,

- ako autotaksi vozilom za koje je koncesija dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

- ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke i ovom Odlukom,

- ako korisnik koncesije prestaje ispunjavati bilo koji od uvjeta za izdanu koncesiju.

Članak 17.

Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija dana, pod uvjetom da o tome davatelja koncesije obavijesti najmanje 30 dana ranije preporučenim pismom.

U slučaju iz stavka 1. korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaćenih sredstava.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 18.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete:

- mora biti bijele boje,

- mora imati telekomunikacijsku vezu,

- ne smije biti starije od 5 godina,

- mora imati tvornički motor najmanje zapremnine 1400 cm3 i najmanje snage 50 kw,

- mora imati ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,

- mora imati na bočnim stranama istaknutu oznaku »TAXI OPATIJA«, grb Grada Opatije, oznaku korisnika koncesije.

Autotaksi vozilo ne smije se koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 19.

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Autotaksi stajališta na području Grada Opatije jesu:

1/ Opatija, Trg Vladimira Gortana - 6 mjesta

2/ Opatija, Ul. m. Tita 126 - 4 mjesta

3/ Opatija, Ul. F. Peršića - 2 mjesta.

U slučaju potrebe i pojačanog interesa za korištenjem autotaksi službe, Gradsko poglavarstvo može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 20.

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

Članak 21.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

Na autotaksi stajalištu mora biti istaknut cjenik usluga korisnika koncesije.

Članak 22.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Grad Opatija.

V. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 23.

Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 24.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

- cjenik usluga autotaksi prijevoza na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku,

- ugovor o koncesiji ili ovjerenu presliku,

- plan Grada,

- iskaznicu koja sadrži fotografiju vozača, njegovo ime i prezime, oznaku »Taxi Opatija« sa grbom Grada Opatije,

- knjigu žalbe,

- oznaku zabrane pušenja.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 25.

Autotaksi prijevoznik prima putnike na autotaksi stajalištu odnosno na zahtjev putnika na mjestu koje odredi isti i u skladu sa prometnim propisima.

Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik.

Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost.

Članak 26.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji način je prijevoz naručen.

Članak 27.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 28.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Gradsko poglavarstvo prema slijedećim parametrima:

- cijena za relacije do 5 km uključujući i startninu,

- cijena po kilometru (za relacije duže od 5km),

- čekanje,

- vožnja noću,

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 do 6,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu cjenikom iz stavka 1. ovog članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 20 kilometara te cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se neposrednom pogodbom prije početka prijevoza.

Gradsko poglavarstvo na prijedlog koncesionara može utvrditi promjenu cijene usluga autotaxi prijevoza iz stavka 1. ovog članka.

VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 29.

Vozač autotaksi vozila dužan je položiti ispit o poznavanju osnovnih kulturnih, povijesnih, turističkih, gospodarskih, prometnih, društveno-zabavnih i drugih osobitosti o području Grada Opatije u roku od 180 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Ispit se polaže pri ovlaštenoj visokoškolskoj ustanovi, a prema programu kojeg odobrava Gradsko poglavarstvo.

VIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 30.

Izuzetno od odredbi članka 7. ove Odluke, pravo na dodjelu koncesije imaju svi autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz osoba na području Grada Opatije na dan stupanja na snagu ove Odluke, uz sljedeće uvjete:

- da imaju valjanu registraciju za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika,

- da su podmirili porezne i druge obveze koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti autotaksi prijevoza,

- da nisu za vrijeme trajanja koncesije počinili povredu odredbi Zakona i odluka Grada Opatije o autotaksi prijevozu.

Članak 31.

Autotaksi prijevoznik iz članka 30. stavka 1. ove Odluke dužan je 15 dana prije isteka koncesije uputiti zahtjev za njeno produženje Gradskom poglavarstvu.

Ako prijevoznik iz stavka 1. ovog članka ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza, Gradsko poglavarstvo dodjeljuje mu koncesiju na rok iz članka 6. stavka 1. ove Odluke te potpisuje s istim ugovor iz članka 13. ove Odluke.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Ugovor sadrži visinu naknade za koncesiju iz članka 6. stavka 2. te cijenu usluge koju odredi Gradsko poglavarstvo sukladno članku 28. ove Odluke.

Autotaksi prijevoznici iz stavka 1. ovog članka dužni su se uskladiti sa odredbama članka 18. ove Odluke u roku od 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Ukoliko se autotaksi prijevoznik ne uskladi sa odredbama članka 18. ove Odluke, u roku iz stavka 4. ovog članka, Grad Opatija postupiti će prema odredbi članka 16. ove Odluke.

Članak 32.

Autotaksi prijevoznici s kojima se nakon stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugovor o koncesiji dužni su u roku od 4 godine od dana zaključenja ugovora o koncesiji u svojim vozilima osigurati jedinstvenu telekomunikacijsku vezu.

IX. NADZOR

Članak 33.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Komunalno redarstvo Grada Opatije, Inspekcija cestovnog prometa i cesta te Državni inspektorat.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Globom od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 2., 18., 23., 24., 25., 26. i 27. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom od 200,00 kuna.

Članak 35.

Za prekršaje iz članka 33. stavaka 1. ove Odluke kazniti će se autotaksi prijevoznik - fizička osoba globom od 200,00 kuna.

Članak 36.

Komunalni redari ovlašteni su globe iz članka 33. i 34. ove Odluke naplaćivati na licu mjesta u iznosu od 200,00 kuna.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu osoba (»Službene novine« Županije Primorsko-goranske broj 11/98).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 4. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=10006&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr