SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
GRAD CRES
30

24.

Na osnovi članka 19. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i čl. 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 15/03) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2007. godine donosi

DRUGU IZMJENU PROJEKCIJE
Proračunske potrošnje Grada Cresa
za period 2007. do 2009. godine

Članak 1.

Projekcija proračunske potrošnje Grada Cresa za 2007. - 2009. godinu mijenja se i glasi:

 

PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE 2007. - 2009. g.

Plan 2007.

Plan 2008.

Plan 2009.

 

UKUPNI RASHODI

25.745.216,62

25.895.000,00

27.292.000,00

3

TEKUĆI RASHODI

22.146.216,62

21.615.000,00

22.842.000,00

31

RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.542.000,00

3.712.000,00

3.936.000,00

311

Plaće

2.815.000,00

2.940.000,00

3.110.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

238.000,00

262.000,00

286.000,00

313

Doprinosi za plaće

489.000,00

510.000,00

540.000,00

32

MATERIJALNI RASHODI

9.435.716,62

9.525.000,00

9.750.000,00

321

Rashodi iz poslovnih aktivnosti

64.000,00

65.000,00

70.00,00

322

Rashodi za mat., opremu i energiju

879.500,00

880.000,00

890.000,00

323

Rashodi za usluge

7.121.216,62

7.200.000,00

7.400.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi

1.371.000,00

1.380.000,00

1.390.000,00

34

FINANCIJSKI RASHODI

417.500,00

423.000,00

435.000,00

342

Kamate za primljene zajmove

385.000,00

390.000,00

400.000,00

343

Financijski rashodi

32.500,00

33.000,00

35.000,00

36

POMOĆI

285.000,00

400.000,00

450.000,00

363

Pomoći unutar države

285.000,00

400.000,00

450.000,00

37

NAKNADE GRAD. I KUĆANSTVIMA

515.000,00

520.000,00

535.000,00

372

Naknade građanima i kućanstvima

515.000,00

520.000,00

535.000,00

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

7.951.000,00

8.035.000,00

7.736.000,00

381

Tekuće donacije

2.956.000,00

3.000.000,00

3.100.000,00

385

Izvanredni rashodi

30.000,00

35.000,00

36.000,00

386

Kapitalne pomoći

4.965.000,00

5.000.000,00

4.600.000,00

4

RASHODI ZA KAPITALNU IMOVINU

2.849.000,00

3.530.000,00

3.700.000,00

41

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

1.200.000,00

1.250..000,00

1.350.000,00

411

Rashodi za materijalnu imovinu

400.000,00

820.000,00

900.000,00

412

Rashodi za nematerijalnu imovinu

800.000,00

430.000,00

450.000,00

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE

1.649.000,00

2.280.000,00

2.350.000,00

421

Rashodi za građevinske objekte

1.530.000,00

2.050.000,00

2.100.000,00

422

Rashodi za opremu

79.000,00

190.000,00

200.000,00

424

Rashodi za knjige

40.000,00

40.000,00

50.000,00

54

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

750.000,00

750.000,00

750.000,00

542

Otplata glavnice primljenih zajmova

750.000,00

750.000,00

750.000,00

Članak 2.

Plan Proračunske potrošnje stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-01/07-1/15

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-8

Cres, 28. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=10002&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr