SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
OPĆINA BAŠKA
42

43.

Temeljem članaka 21. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00 i 59/01) i članka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 28. studenoga 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

A/ OPĆE ODREDBE

1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu.

2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

. komunalna naknada 1.100.000,00

. komunalni doprinos 2.250.000,00

. sredstva proračuna 3.984.065,00


UKUPNI PRIHODI 7.334.065,00

3.

Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

3.1.

Održavanje komunalne infrastrukture:

. komunalna naknada 1.100.000,00

. sredstva proračuna 1.860.565,00

3.2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

. komunalni doprinos 2.250.000,00

. sredstva proračuna 2.123.500,00


UKUPNO RASHODI (3.1. i 3.2.) 7.334.065,00

4.

Raspored i namjena sredstava s opsegom održavanja komunalne infrastrukture (točka 3.1.) dan je u glavi B ovog Programa.

5.

Raspored i namjena sredstava za program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (točka 3.2.) dan je u glavi C ovog Programa.

B/ PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Baška čine:

1. Održavanje čistoće javnih površina i
odvoz komunalnog otpada 440.815,00

2. Održavanje javnih površina 1.119.450,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 634.300,00

4. Javna rasvjeta 400.000,00

5. Ostalo 366.000,00


UKUPNO RASHODI 1 - 5 2.960.565,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u suvlasništvu Općine Baška - TD »Baška« Baška i TD »Ponikve« Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi)

posebno prisutni kod pojačanog održavanja povjeravati povoljnijim ponuđačima u postupku javnog nadmetanja.

B/1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 440.815,00

1.1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 350.815,00

1. Pometanje javnih površina ručno i strojno

2. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica

U 2003. godini planira se održavanje čistoće javnih površina u naseljima Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska i to:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno

. u sezoni - dva puta tjedno

. pranje šetnice E. Geistlicha - jednom tjedno

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

1.2.

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 90.000,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TD »Ponikve« Krk za područje cijele općine Baška.

B/2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.119.450,00

2.1.

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

2.1.1.

REDOVNO ODRŽAVANJE OBUHVAĆA: 7.500,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš doma Jurandvor

2.1.2.

POJAČANO ODRŽAVANJE

ZELENIH POVRŠINA 450.000,00

. parkić A. Starčevića

. vrtići u Uskočkoj ul. i doma Baška

. vrtići u Ul. Palada

. od agencije »Polo-line« do »Galeba«

. vrtići uz plažu u »Zaroku«

Poslovi redovnog održavanja zelenih površina povjereni su u 2004. godini TD »Baška« iz Baške, dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenim nadmetanjem.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

2.2.

LIČENJE OGRADA I KLUPA 80.000,00

. ličenje ograda u Zvonimirovoj ul., te ograda na svim mostovima

(Gruh, Zarok, Batomalj, Zdenčina, Jurovo, na Ceri, Plovaničevo, Kricin)

. izrada 145 m nove ograde prema Kricinu

. popravak ograde nogometnog igrališta sa izradom nove ograde na gornjem dijelu

. popravak i ličenje svih klupa na području općine

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

2.3.

KOŠNJA RASLINJA UZ

KOMUNIKACIJE 46.000,00

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

2.4.

ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 309.950,00

. nasipavanje i održavanje puta Lovački dom

- stepenice Majke Božje

. nasipavanje i održavanje puta Malin - Guvno

. nasipavanje i održavanje puta Malin - Podjabuke

. nasipavanje i održavanje puta Jurandvor - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Garina - groblje Draga

. nasipavanje i održavanje puta Munjakovo - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Zakam

. nasipavanje i održavanje puta »Pod Mire«

. dohranjivanje Vele plaže (1000 m3 pijeska)

. urediti šetnicu uz more od FKK do plaže Vrženica

. uređenje-produženje plaže u Zaroku

. čišćenje i održavanje puta uz Velu riku od vrh Drage do Baške (biciklistička staza)

. uređenje dvorišta ispod doma u Dragi.

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

2.5.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 226.000,00

. sanacija potoka Korudalj - Duliba (130 m)

. natkrivanje potoka Krišković - Skopalj (1 600 x 100 m)

. održavanje bunara i bazena »Korudalj«

. čišćenje i održavanje potoka Vinogradska ul. do mora

. sanirati kanale oborinskih voda kod crkve i Forze

. izgraditi kanal oborinskih voda u Rapskoj ul.

. čišćenje potoka uz groblje u Dragi

. čišćenje potoka od Dlage do Murvaca

. čišćenje potoka Malin - Muštac

. održavanje postojećih izljeva-špina

. održavanje bunara Mul 1. i 2.

. održavanje izvorišta Veli i Mali Potkovalić

. održavanje vodolovki na području Općine

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

B/3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 634.300,00

3.1.

REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 617.900,00

. popravak udarnih rupa po svim ulicama i prometnicama na području općine

. nabavka i postavljanje novih naziva ulica i kućnih brojeva

. postavljanje i skidanje prigodne dekoracije i bina za razne prigode

. održavanje parkirališta u Dragi (Jurovo, Zdenčina, Perina mekot)

. izrada trotoara od Guvna do ulaza u AC »Zablaće« (desno)

. izrada trotoara u Ul. E. Geistlicha od starog ulaza u kamp prema mostu-lijevo

. uređenje rivica na obalnom putu-glazura

. postaviti cestovne branike u Ul. kralja Tomislava (preko puta vile »Gruh« i pekare)

. sanacija zida od Korudlja do mostića pod cestom u Jurandvoru

. popločenje Male place u Jurandvoru

. popločenje place u Batomlju

. betoniranje place u Dragi

. sanacija potpornog zida Munjakovo-raskrižje (Batomalj)

. sanacija puta za Majku Božju (riješiti odvodnju)

. betoniranje i ograđivanje za 2 kontejnera kod mosta Batomalj

. saniranje nogostupa u Zvonimirovoj ul. (od D. Seršića do Kriškovića)

. izrada potpornog zida kod OŠ Baška

. urediti stepenice kod »Tine«

. izrada potpornog zida kod DVD sa proširenjem Ul. Skopalj

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.2.

PROMETNA SIGNALIZACIJA 16.400,00

. horizontalna signalizacija (obnavljanje pješačkih prijelaza i »stop« linija i dr.)

. postavljanje i skidanje prometnih znakova

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

B/4.

JAVNA RASVJETA 400.000,00

4.1.

UTROŠAK JAVNE RASVJETE 200.000,00

Po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 70/97) jedinice lokalne samouprave snose troškove utroška javne rasvjete.

4.2.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 200.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

B/5.

OSTALO 366.000,00

5.1.

DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 70.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

5.2.

ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA 296.000,00

. održavanje općinskih objekata po naseljima (paušalno)

. uređenje sale doma u Dragi

. uređenje javnog WC »Pod brigom«

. uređenje doma u Baški:

. popravak i farbanje jug.-ist. fasade i montaža novih urli - (Papariba)

. izmjena el. ormarića sa brojilom i osiguračima

. sanacija krova »Diskont« salonitom (sa limarskim radovima)

Povjerava se TD »Baška«.

C/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sredstva za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu namijenjena su:

1. Izgradnja dječjeg vrtića
(bez otkupa z.č. i projekta) 2.250.000,00

2. Izgradnja kanalizacije:

. kanaliz. kolektor Jurandvor - Draga 150.000,00

. kanaliz. »Gruh« (od M. Dorčić do Forze) 200.000,00

. nastavak kanalizacije Batomalj 310.000,00

3. Asfaltiranje

. Pekara - Guncićevo (175 m x 3 m) - (50%) 35.000,00

. Zagrebačka - Lošinjska 145.000,00

. Ul. Skopalj 200.000,00

. Korudalj - Sv. Lucija 143.000,00

4. Nastavak uređenja mrtvačnice - okoliš 50.000,00

5. Izgradnja i održavanje šumskih
prosjeka-poljskih puteva 165.000,00

6. Nabavka i montaža javne rasvjete:

. zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
u staroj jezgri Baška (tip »Feral«) 26 kom. 100.000,00

. rasvjeta ul. Skopalj (9 kom.) 70.000,00

. Frankopanska ul. (7 kom.) 26.000,00

. Zagrebačka ul. (10 kom) 37.000,00

. kandelaberi jav. rasvjete
ul. Z. Čermakove (15 kom.) 55.500,00

. zamjena rasvjetnog tijela u
ul. Kricin (1 kom.) (razbijanje temelja,
izrada temelja, kandelaber kompl.) 6.000,00

. rasvjetna tijela »Feral« za
Jurandvor (5 kom.) 20.000,00

. uređenje javne rasvjete na tenis terenima i

minigolfu S.C. »Zablaće« 50.000,00

. izrada rasvjetnih tijela u Ul. Stari dvori
(izrada temelja, kabel,
kandelaberi kompletni - 5 kom) 31.000,00

. izrada rasvjetnih tijela u
Ulici kralja Tomislava
(kandelaber komplet - 1 kom.) 6.200,00

7. Nabavka koševa za smeće (50 l) 60 kom 115.000,00

8. Nabavka kolica za opskrbu 30.000,00

9. Nabavka klupe (tip E. Geistlich)
kod + Tine - 1 kom. 2.000,00

10. Uređenje parkirališta 141.800,00

11. Nabavka zvona za
crkvu Majka Božja (1 kom.) 35.000,00


UKUPNO: 1 - 11 4.373.500,00

D/ ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/21

Ur. broj: 2142-03-03-4

Baška, 28. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=10007&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr