SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD RIJEKA
30

86.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02,13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Grada Rijeke

I.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Rijeke, i to: području broj I. SUŠAK, području broj II. STARI GRAD, području broj III. KOZALA, području broj IV. MLAKA i području broj V. KRNJEVO daje se Trgovačkom društvu DIMNJAČAR d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37.

II.

Koncesija se daje na vrijeme od 5 (pet) godina.

III.

Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini mjesečnog iznosa koji odgovara iznosu od 10% ukupnog mjesečnog iznosa koji korisnik koncesije fakturira za izvršene usluge.

Korisnik koncesije dužan je naknadu iz prethodnog stavka ove točke uplaćivati mjesečno, najkasnije do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec u korist Proračuna Grada Rijeke.

IV.

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih poslova.

V.

Ugovorom o koncesiji utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

VI.

Na temelju ove Odluke predsjednik Poglavarstva Grada Rijeke sklopit će sa korisnikom koncesije ugovor o koncesiji.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), odredbi Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 13/02) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/07), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 24. srpnja 2007. godine donijelo je zaključak o raspisivanju javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Prema uvjetima iz javnog natječaja, kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja bili su poslovni ugled ponuditelja, sposobnost za ostvarivanje koncesije, povoljnost ponude (tehnička i financijska) te povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Sukladno navedenom, utvrđeno je da ponuditelj trgovačko društvo DIMNJAČAR d.o.o. iz Rijeke, Vodovodna 37, ispunjava sve kriterije za obavljanje dimnjačarskih poslova za svih pet dimnjačarskih područja u gradu Rijeci.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Klasa: 021-05/07-01/160

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51000&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr