SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD DELNICE
30

86.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni

 

tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad
vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela (»Službene novine« broj 27/ 05 i 39/05), u članku 5. stavku 1. iza riječi »vijeća«, dodaju se riječi »ili Poglavarstva«

U stavku 2. istog članka iza riječi »vijeća«, dodaju se riječi »ili Poglavarstva«

U stavku 3. istog članka, bez obzira da li su ili nisu članovi Gradskog vijeća«, brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi;

»Naknada za rad u punom iznosu propisana ovim člankom isplaćuje se, bez obzira da li se radilo o članovima ili predsjednicima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, za rad na najviše dvije sjednice mjesečno, dok se naknada za svaka narednu sjednicu u tom mjesecu umanjuje za 50%.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi;

»Članovi ostalih radnih tijela Gradskog vijeća ili Poglavarstva koji su osnovani radi provođenja akata Grada Delnica, izuzev Komisija nadležnih za dodjeljivanje stipendija te Socijalnog vijeća Grad Delnica, a nisu članovi Gradskog Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela iz ovog članka, a nisu članovi Gradskog Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj radu u iznosu od 200,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.«

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi;

»6.a.

Članovi Komisija za dodjelu stipendija i Socijalnog vijeća, bez obzira da li su članovi Gradskog vijeća ili Poglavarstva imaju pravo na mjesečni iznos naknade kako slijedi;

- predsjednik u visini od 300,00 kuna neto mjesečno,

- članovi u visini od 200,00 kuna neto mjesečno.

Za isti mjesec može se isplati samo jedna naknada za predsjednika odnosno predsjedavajućeg tijela iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko tijelo iz stavka 1. ovog članka u mjesecu nije održalo niti jednu sjednicu, naknada se ne isplaćuje.«

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a. koji glasi;

»7.a.

»Član Gradskog vijeća, Poglavarstva ili njihovih radnih tijela koji neopravdano napusti sjednicu istih prije njihova zaključenja, ima pravo na isplatu 25% naknade propisane za prisustvovanje istima prema odredbama ove Odluke.

Preostali iznos iz prethodnog stavka ovog članka se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi u Gradu Delnicama, prema Odluci Gradskog poglavarstva.«

Članak 5.

U članku 9. riječi

»važećim propisima«, mijenjaju se i glase;

»posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. iza riječi evidencije, stavlja se zarez te se dodaju slijedeće riječi:

»i naloga odgovorne osobe za isplatu naloga i to u pravilu do 20-og za protekli mjesec.«

Članak 7.

Iza članka 11. dodaje se članak 11. a koji glasi;

»11. a.

Osoba koji vodi zapisnik sa sjednica Gradskog vijeća, Poglavarstva odnosno njihovih radnih tijela, obvezna je dostaviti od ovlaštenih osoba potpisani zapisnik Voditelju Odsjeka nadležnom za proračun i unutarnju kontrolu najkasnije u roku 8 dana nakon što se steknu uvjeti za njegovu dostavu.«

Članak 8.

Zadužuje se Odbora za Statut, Poslovnik i Propise da u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke izradi pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Delnica.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/05-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-07

Delnice, 26. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51300&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr