SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
GRAD ČABAR
30

21.

Na temelju stavka 3. članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čabra imenuju se:

1. Franjo Volf, predsjednik

2. Saša Kovač, član

3. Nena Kvas, član

4. Ivana Lakota, član

5. Zvonimir Lipovac, član

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su točkom 3. članka 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavljaju Upravni odjeli gradske uprave Grada Čabra.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čabra (Klasa: 021-05/98-1/409, Ur. broj: 2108-01-98-1-12 od 7. rujna 1998. godine).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/26

Ur. broj: 2108/1-07-1-3

Čabar, 24. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51306&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr