SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
GRAD ČABAR
30

20.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2007. godine donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čabra

Članak 1.

Ovom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čabra određuje se:

- raspored, početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata,

- kriteriji temeljem kojih Gradsko poglavarstvo može odrediti drugačiji početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte,

- zabrana usluživanja alkoholnih pića,

- prostor na kojemu može biti smješten ugostiteljski objekt: u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i njihov vanjski izgled.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno posluju od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba), u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (noćni bar, noćni klub, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0,00 do 24,00 sata.

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 8,00 do 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovog članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja blagdanskih i mjesnih svečanosti i proslava, sportskih i drugih manifestacija, na zahtjev organizatora utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 3.

Pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba) u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna mogu petkom i subotom raditi u vremenu od 6.00 do 2.00 sata pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, sportskih igara, proslava i sličnih događanja), Gradsko poglavarstvo može rješenjem na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1., odrediti drugačiji početak i završetak radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom odjelu gradske uprave Grada Čabra najkasnije sedam (7) dana prije održavanja prigodne proslave.

Postupak iz stavka 1 ovog članka provodi nadležni odjel gradske uprave Grada Čabra.

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo može, po službenoj dužnosti ili na prijedlog nadležnog odjela Gradske uprave, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti, najduže za dva sata, i raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda, na osnovi prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć,

- prema prijavi komunalnog redarstva Grada Čabra, kada je došlo do kršenja Odluke o komunalnom redu.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi nadležni upravni odjel Gradske uprave grada Čabra (u daljnjem tekstu: Odjel).

Po prvoj pismenoj obavijesti jedne od nadležnih službi navedenih u stavku 1. ovog članka, Odjel Grada Čabra šalje pismeno upozorenje vlasniku ugostiteljskog objekta, a po drugoj pismenoj obavijesti Poglavarstvo Grada Čabra po službenoj dužnosti ugostiteljskom objektu koji je počinio povredu propisa propisuje raniji završetak radnog vremena sukladno prvom stavku ovog članka, a u vremenskom trajanju od 1 do 6 mjeseci od dana donošenja rješenja Gradskog poglavarstva.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke.

Članak 7.

Ugostitelj sam utvrđuje početak i završetak radnog vremena u skladu s radnim vremenom određenim ovom Odlukom.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se propisanog radnog vremena.

Ugostitelj je dužan izvijestiti nadležni odjel gradske uprave Grada Čabra o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo.

Ugostitelj je dužan pisanim putem obavijestiti nadležni ured, odnosno ministarstvo nadležno za ugostiteljstvo, o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene.

Članak 8.

Zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina.

U ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuju alkoholna pića mora na vidljivom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

Članak 9.

Gradsko vijeće određuje prostore, kao i vanjski izgled u skladu sa prostornim planom Grada Čabra, odnosno općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Čabra, na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju organiziranih manifestacija, sajmova ili prigodnih priredbi.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 08/99).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-01/07-01/10

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 24. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51306&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr