SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnim stipendijama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za stjecanje prava, kriteriji za dodjelu te postupak dodjele socijalnih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendija) u Općini Mrkopalj.

Članak 2.

Ukupno se dodjeljuje 4 stipendije i to i učenicima i studentima svakima po 2.

U obitelji s dvoje ili više djece koja bi ispunjavala uvjete za dodjelu socijalnih stipendija može se odobriti najviše jedna učenička te jedna studentska stipendija.

U slučaju nedovoljnog broja prijava učenika ili studenata Komisija može donijeti Odluku da se za tekuću nastavnu godinu taj omjer promijeni.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije utvrđuje Poglavarstvo Općine Mrkopalj za svaku školsku godinu posebno, a u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj godini.

II. PRAVO NA DOBIVANJE STIPENDIJA

Članak 4.

Pravo na socijalnu stipendiju imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da imaju prebivalište na području Općine Mrkopalj

- da su redovni učenici ili studenti.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti:

- koji su korisnici stipendija prema nekoj drugoj osnovi,

- koji su apsolventi više od godinu dana,

- koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju ako stipendist:

1. bude pravomoćno osuđen za neko kazneno djelo, ili

2. bude isključen ili se sam ispiše iz obrazovne ustanove, ili

3. bude registriran kao ovisnik opojnih sredstava.

Ako Komisija utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, predlaže Poglavarstvu Općine Mrkopalj da donese Odluku o raskidu ugovora te povratu cjelokupno isplaćenog iznosa stipendije.

III. KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJA

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju tako što se zbroje bodovi općeg kriterija, a ako je to potrebno onda i posebnog.

Komisija ima pravo da i sama, ako ocijeni da je to potrebno, pribavi ili zatraži i dodatne podatke o socijalnom odnosno imovnom stanju kandidata.

Članak 8.

Opći kriteriji za dodjelu stipendija su:

1) obiteljske materijalne prilike,

2) struktura domaćinstva,

3) stambeni status,

4) zdravstveno stanje članova domaćinstva.

1) OBITELJSKE MATERIJALNE PRILIKE

Obiteljske materijalne prilike ocjenjuju se na osnovi prosječnog mjesečnog prihoda po članu obitelji u zadnja tri mjeseca i to na sljedeći način:

Prihodi bodovi

- manje od 1.000,00 kuna 60

- 1.001,00 do 1.250,00 kuna 50

- 1,251,00 do 1.500,00 kuna 40

- 1.501,00 do 1.750,00 kuna 30

- 1.751,00 do 2.000,00 kuna 20

- 2.001,00 do 2.250,00 kuna 10

Mjesečni prihod utvrđuje se na osnovi potvrde o prihodima svih članova obitelji u zadnja 3 mjeseca (prihodi po osnovi rada, od mirovine, dječji doplatak i sl.).

2) STRUKTURA DOMAĆINSTVA

Struktura domaćinstva ocjenjuje se na osnovi IZJAVE O DOMAĆINSTVU, a prema sljedećim mjerilima:

1. bodovi

- dijete bez oba roditelja 80

- dijete samohranog roditelja ili dijete bez
jednog roditelja 60

- dijete razvojačenog hrvatskog branitelja 40

- dijete razvedenih roditelja koji ne doprinose
za uzdržavanje 20

2. Ukupni broj članova domaćinstva

- sedmero i više članova 50

- šestero članova 35

- petero članova 25

- četvero članova 15

- troje 5

3. broj članova domaćinstva koji se redovito školuju

bodovi

- petero članova i više 50

- četvero članova 40

- troje članova 30

- dvoje članova 20

- jedan član 10

3) STAMBENI STATUS

Stambeni status ocjenjuje se na osnovi izjave odnosno potvrde kojom se može dokazati u kakvim uvjetima živi stipendist odnosno nositelj domaćinstva, bilo roditelj bilo usvojitelj s kojim stipendist živi u domaćinstvu.

Stambeni se kriterij ocjenjuje prema sljedećim mjerilima:

bodovi

- podstanar 40

- stan u najmu 30

- vlasnik stana 20

- vlasnik kuće 10

4) ZDRAVSTVENI STATUS

Bodovanje po ovoj osnovi izvršit će Komisija na temelju liječničke potvrde koja ne može biti starija od 6 mjeseci. U obzir za bolovanje uzimat će se dijagnoze za bolesti koje otežavaju normalno funkcioniranje obitelji.

Zdravstveno stanje po jednom bolesnom članu obitelji može se bodovati od 0 do 20 bodova.

Članak 9.

Posebni kriterij za dobivanje socijalne stipendije je uspjeh u školi.

Posebni kriterij za dobivanje socijalne stipendije primjenjuje se samo u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova utvrđenih na temelju općih kriterija.

Uspjeh učenika ocjenjuje se na temelju općeg uspjeha iz prethodne godine zaokružen na dvije decimale, osim kada se radi o učenicima prvih razreda srednje škole gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh 7. i 8. razreda osnovne škole zaokružen na dvije decimale.

Uspjeh studenata utvrđuje se izračunavanjem prosjeka ocjena svih položenih ispita u prethodnoj godini zaokružen na dvije decimale.

Uspjeh studenata prve godine ocjenjuje se na temelju prosjeka dviju svjedodžbi i to svjedodžbe završnog razreda srednje škole te maturalne svjedodžbe odnosno svjedodžbe o završnom ispitu zaokružen na dvije decimale.

Bodovi se zbrajaju prema tablici - skali (za sve učenike te studente prve godine):

prosjek u školi bodovi

2,00-2,50 10

2,51-3,00 20

3,01-3,50 40

3,51-4,00 60

4,01-4,50 80

4,51-5,00 100

Uspjeh studenata viših godina utvrđuje se izračunavanjem prosjeka ocjena svih položenih ispita u prethodnoj godini na dvije decimale.

Kandidat koji ima najbolji prosjek ocjena dobiva 100 bodova.

Bodovi ostalih kandidata dobivaju se na sljedeći način:

1. prosjeci svih ostalih kandidata oduzimaju se od najboljeg prosjeka

2. dobivena razlika množi se s 10

3. dobiveni umnožak oduzima se od broja 100.

Članak 10.

Ukoliko se dogodi da i nakon što se zbroje opći kriteriji te poseban kriterij, da dva ili više kandidata ima isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu koji ima više bodova na temelju obiteljskih materijalnih prilika (članak 8a).

Članak 11.

Udovoljavanje uvjetima ove Odluke dokazuje se preslikama sljedećih isprava:

1. domovnicom,

2. rodnim listom,

3. uvjerenjem o prebivalištu ili preslika iz važeće osobne iskaznice iz koje se vidi prebivalište,

4. uvjerenjem o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,

5. izjava o domaćinstvu,

6. potvrdama o prihodima obitelji (potvrda o plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, potvrda Zavoda za zapošljavanje),

7. izjave odnosno potvrde o stambenim prilikama,

8. svjedodžbama o uspjehu u školi i indeksom,

9. uvjerenjem o položenim ispitima na fakultetu

10. liječničkom potvrdom.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 12.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Općinsko Poglavarstvo Općine Mrkopalj. Tekst natječaja objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.

Komisija za dodjelu socijalnih stipendija (u daljnjem tekstu: Komisija), savjetodavno je i stručno tijelo, a sastoji se od predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko poglavarstvo na vrijeme od 4 godine sa zadaćom obavljanja poslova u svezi dodjele stipendija propisanih ovom Odlukom.

Članak 13.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj

- trajanje natječaja

- naziv tijela kojemu se zahtjevi (molbe) podnose

- dokaz o ispunjavanju uvjeta za dobivanje stipendije.

Članak 14.

Nakon objavljivanja natječaja, otvaranje zamolbi, bodovanje i rangiranje kandidata obavlja Komisija.

Članak 15.

Komisija utvrđuje prijedlog rang liste svih kandidata u skladu s bodovima svakog kandidata i dostavlja ga Općinskom poglavarstvu Općine Mrkopalj.

Konačnu Odluku o rang listi kandidata za dobivanje stipendija, donosi Općinsko poglavarstvo.

Rang-lista kandidata javno se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj.

Članak 16.

Općinski načelnik određuje dan kada će sa stipendistima sklopiti Ugovor o stipendiranju.

Stipendisti, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, na prikladan način i na vrijeme izvješćuju se o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 17.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju iz sljedećih razloga:

- ako izgubi status redovnog učenika odnosno studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja ili

- samovoljnim prekidom školovanja ili

- ako tijekom tekuće nastavne godine promijeni prebivalište s područja Općine Mrkopalj.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-1

Mrkopalj, 20. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51315&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr