SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

12.

Na temelju odredbi članka 5. stavak 1. i 3, te članaka 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02, 46/04) i Prethodne suglasnosti MUP-a, Broj: 511-09-05/N-62/33/2-07 B.S. od 30. kolovoza 2007. godine, Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30 od 25. srpnja 2006. godine) članak 9. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Malinska-Dubašnica sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje promet sa jednosmjernim kretanjem i to:

- Kružni tok,

- Radnička ulica,

- Ulica Lina Bolmarčića,

- Ulica Obala, u dijelu od restorana Obala do spoja sa ulicom Lina Bolmarčića

- Ulica Obala u dijelu od pošte do korijena lukobrana

- Ulica Jaz,

- Ulica Bok,

- Ulica Dub.«

Članak 2.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog članka, određuje se djelatnošću od lokalnog značaja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04, i 178/04) i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04).

Članak 3.

U članku 27. iza riječi »tu«, dodaje se riječ »namjenu«.

Članak 4.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a. koji glasi:

»Poslovi uklanjanja i premještanje, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te čuvanje i izdavanje premještenih vozila utvrđuju se kao poslovi od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04 i 178/04).

Organizaciju obavljanja poslova iz prethodnog stavka ovog članka na području Općine Malinska-Dubašnica određuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica, u skladu sa odredbama članka 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Visinu naknade za obavljanje poslova uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila, utvrđuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Naknada iz prethodnog stavka prihod je pravne ili fizičke osobe kojoj su povjereni poslovi uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 211-01/06-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-07-14

Malinska, 18. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr