SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

89.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), a u svezi s člankom 344. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 17. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), članka 10. Pravilnika o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 150/05) i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 20. rujna 2007. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu upravih odjela i službi u
Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U članku 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 19/06 i 4/07), riječ »zavod«, briše se, a točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša«.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Ured unutarnje revizije«

Članak 2.

U članku 6a). podstavak 1., briše se.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja sljedeće grupe poslova:

. izdaje lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, te uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje

. vodi postupak donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja

. predlaže županu izdavanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine

. koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima

. u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima izrađuje akte iz područja zaštite sastavnica okoliša (odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i dr.)

. izdaje rješenja za obavljanje djelatnosti postupanja s otpadom

. koordinira aktivnosti na sanaciji odlagališta i prati projekt izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom

. vodi propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš

. izrađuje i provodi dokumente zaštite okoliša i podnosi izvješća Županijskom poglavarstvu i/ili Županijskoj skupštini

. izdaje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša općina i gradova sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša

. obavlja poslove iz područja energetike koji su stavljeni u nadležnost Županije (bilanciranje energetskih potreba i dr.)

. priprema i vođenje postupaka za dodjelu koncesija iz područja energetike i zaštite okoliša

. koordinira aktivnosti na poslovima zaštite kulturno- povijesnog nasljeđa

. prati provođenje programa održivog razvitka otoka na području Županije

. prati i koordinira rad trgovačkih društva i ustanova iz djelokruga rada, a kojima je županija (su)osnivač, te podnosi izvješća o njihovom radu

. prati, usklađuje i koordinira ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti na području Županije

. prati razvitak i koordinira izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture na području Županije

. predlaže mjere za unapređenje komunalnog i vodnog gospodarstva na području Županije

. organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama

. obavlja administrativno-tehničke poslove za Županijski eko-stožer, komasacijsko povjerenstvo i druga radna tijela po odluci Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene

. obavlja i druge poslove kada je to određeno posebnim zakonima i drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva, ili po nalogu župana.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se članka 9a) koji glasi:

»Članak 9a.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz članka 9. ove Odluke obavlja u sjedištu Županije za područje cijele Županije.

Poslovi iz članka 9. podstavak 1., za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, objavljuje se u sjedištu Županije, a za područja ostalim gradova i općina u ispostavama kako slijedi:

. u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske

. u Čabru za područje Grada Čabra

. u Delnicama za područje Grada Delnice, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora

. u Krku za područje Grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik

. u Malom Lošinju za područje gradova Mali Lošinj i Cres

. u Opatiji za područje Grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji

. u Rabu za područje Grada Raba, te Općine Lopar

. u Vrbovskom za područje Grada Vrbovsko«.

Članak 5.

U članku 14., iza podstavka 15, dodaje se podstavak 16 koji glasi:

». sudjeluje u operacionalizaciji Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i provodi projekt navodnjavanja na području Županije,«

Dosadašnji podstavci 16 do 23 postaju podstavci 17 do 24.

Članak 6.

Iza članka 14. dodaje se članak 14a) koji glasi:

»Članak 14a.

Ured unutarnje revizije obavlja sljedeće grupe poslova:

. unutarnju reviziju upravnih tijela Županije te temeljem posebnog Sporazuma unutarnju reviziju proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač / suosnivač Županija, što obuhvaća neovisno i objektivno utvrđivanje efikasnosti ostvarivanja zadaća revidiranih subjekata te ekonomično i svrsishodno korištenje proračunskih sredstava,

. upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonima i drugim propisima te predlaže županu mjere za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,

. izrađuje strateški plan i godišnji plan, te donosi radni plan unutarnje revizije,

. izrađuje izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće,

. surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju,

. obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.«

Članak 7.

Službenici i namještenici koji su do sada u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje obavljali poslove koji će se temeljem ove Odluke ubuduće obavljati u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao i službenici i namještenici koji su do sada u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje obavljali poslove koji će se ubuduće, sukladno posebnom Zakonu, obavljati u Javnoj ustanovi - Županijskom zavodu za prostorno planiranje i održivi razvoj, nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja iz članka 8. stavak 2.

Službenik koji je do sada u Kabinetu župana obavljao poslove koji će se temeljem ove Odluke ubuduće obavljati u Uredu unutarnje revizije, nastavlja s radom na poslovima na kojima je zatečen danom stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja iz članka 8. stavak 2.

Članak 8.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije do 1. prosinca 2007. godine.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka župan će donijeti rješenje o rasporedu službenika i namještenika.

Donošenju rješenja iz stavka 2. ovoga članka prethodi potpisivanje Sporazuma o preuzimanju službenika koji u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji obavljaju poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, odnosno Sporazuma temeljem kojeg će dio službenika i namještenika iz Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje biti raspoređeni u Javnu ustanovu - Županijski zavod za prostorno planiranje i održivi razvoj.

Članak 9.

Upravna tijela koja se ustrojavaju ovom Odlukom (Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ured unutarnje revizije), odnosno koja preuzimaju poslove (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu) koji su se do stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i drugim upravnim tijelima (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Kabinet župana), preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze tih tijela razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/59

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr