SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
37

38.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 22. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 47/01), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 20. sjednici održanoj dana 20. studenoga 2003. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelje ponovljenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 05.10.2003. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: davatelj koncesije) prihvaća ponudu »PRIMORJA« kemijsko dimnjačarske radnje iz Crikvenice, Zidarska ulica 101, vlasnika Mensura Barjaktarevića (u daljem tekstu: korisnik koncesije), te povjerava obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/01) kao komunalna djelatnost sukladno odredbama čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03).

Članak 3.

Područja obavljanja dimnjačarske djelatnosti, objekti na i u kojima se dimnjačarski poslovi moraju obavljati, kao i način obavljanja dimnjačarskih poslova određeni Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 10/96) i Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93).

Dimovni objekti koji se obavezno pregledavaju, odnosno čiste i rokovi pregleda i čišćena određeni su Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 10/96).

Članak 4.

Korisnik koncesije dužan je poslove iz čl. 1. ove Odluke provoditi u skladu sa opisanim mjerama očuvanja i zaštite okoliša, odnosno sanitarno i ekološki najprihvatljivijim sredstvima na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi i životinja, a da se osigura potpuna efikasnost u obavljanju poslova u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93)

Članak 5.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od pet (5) godina.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa Poglavarstvo Grada, a potpisuje Gradonačelnik, na temelju ove Odluke, a sukladno odredbama članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01).

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obaveze davatelja koncesije, te prava i obaveze korisnika koncesije.

Članak 6.

Korisnik koncesije je ovlašten naplatiti cijenu usluge po obavljenom poslu u cijelosti prema cjeniku usluga dostavljenog u natječajnoj dokumentaciji dana 06.10.2003. godine.

Cijena usluge iz stavka 1. ovog članka je konačna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Članak 7.

Grad Novi Vinodolski, kao jedan od korisnika usluge koja je predmet ove koncesije, snositi će troškove istih na dimovnim objektima u zatvorenim objektima i prostorima kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snose troškove izvršenih usluga.

Obračun troškova izvršenih usluga iz prethodnog stavka vršit će se sukladno jediničnim cijenama utvrđenim cjenikom od 06.10.2003. godine, prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 8.

Naknada za koncesiju koja je predmet ove Odluke utvrđuje se u visini od 20.000,00kn. godišnje koju je korisnik koncesije u obavezi platiti danom potpisa Ugovora za 2003. godinu, a za ostale godine odjednom, u punom iznosu, svakog 01.06. u godini.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist Proračuna Grada Novi Vinodolski, davatelja koncesije.

Članak 9.

Pored naknade utvrđene člankom 8. stavkom 1. ove Odluke korisnik je u obavezi danom potpisa Ugovora dostaviti dvije mjenice sa mjeničnom izjavom u korist Grada Novi Vinodolski, ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od po 10.000,00 kn, a na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Članak 10.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o dodjeli koncesije komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 311-01/03-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 20. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr