SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

25.

Na temelju stavka 2. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/ 04), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02,9/ 02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanoga ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi te uvjeti i mjerila za provedbu postupka prikupljanja ponuda i javnog natječaja za povjeravanje obavljanja tih djelatnosti na temelju ugovora.

II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTIMA

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanoga ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi su sljedeće:

- održavanje javnih površina

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina - odvodnja atmosferskih voda

- javna rasvjeta-održavanje objekata i uređenja javne rasvjete

- održavanje nerazvrstanih cesta-tekuće, redovito i pojačano održavanje asfaltnih nerazvrstanih cesta.

Održavanje groblja

Komunalna djelatnost održavanja javnih površina obuhvaća komunalne poslove održavanja javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a osobito održavanje prometnica, okomite i vodoravne signalizacije, svjetleće signalizacije, održavanje natpisnih oznaka ulica i trgova te kućnih brojeva, radove na hortikulturnom uređenju parkova i nasada, održavanje zelenila, nabava sadnog materijala, košnju trave, prekope javnih površina i stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina obuhvaća komunalne poslove održavanja čistoće javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a osobito skupljanje biološkog otpada sa zelenih površina, uklanjanje otpada koji stvaraju prolaznici, održavanje košarica za otpatke, interventno čišćenje u slučaju akcidenta i stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalna djelatnost odvodnje atmosferskih voda obuhvaća komunalne poslove čišćenja slivnika za atmosferske vode i dijelom slivnika mješovitog sustava odvodnje i stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalna djelatnost javne rasvjete obuhvaća komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a osobito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i utroška električne energije.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća tekuće održavanje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete, te pojačano održavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

Komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, a odnosi se prvenstveno na tekuće, redovito i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Komunalna djelatnost održavanja grablja obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika.

Komunalne djelatnosti iz stavka 1, te stavka 2-7 ovog članka financiraju se isključivo iz sredstava proračuna Općine Vinodolske, iz sredstava komunalne naknade.

Kao djelatnosti koje se financiraju isključivo iz sredstava proračuna lokalne samouprave, određene su komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade (st. 1. čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu).

III. NAČIN UTVRĐIVANJA OPSEGA I CIJENE KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 3.

Opseg komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđen godišnjim programima za svaku sljedeću godinu.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova u tijeku roka na koji je zaključan ugovor, za do 10% godišnje od poslova predviđenih Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu godine u kojoj je zaključan ugovor, povećani odnosno smanjeni opseg komunalnih poslova može se ugovoriti aneksom ugovora s izvoditeljem poslova.

U slučaju povećanja opsega komunalnih poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, za više od 10% godišnje od poslova predviđenih Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti i članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu godine u kojoj je zaključan ugovor, komunalni poslovi koji proizlaze iz povećanja opsega komunalnih poslova, objavit će se javnim natječajem, sukladno odredbama ove Odluke.

U slučaju smanjenja opsega komunalnih poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, za više od 10% godišnje od poslova predviđenih Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu godine u kojoj je zaključen ugovor, izvoditelj poslova može raskinuti ugovor, uz otkazni rok od 3 mjeseca.

Način utvrđivanja opsega i cijene komunalnih poslova određen je kao obvezatni element Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, odnosno kao najvažniji element pri obavljanju komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 4.

Prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove odluke provodi se:

- prikupljanjem ponuda

- javnim natječajem.

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 200.000,00 kn.

Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 200.000,00 kn.

Odluku o načinu prikupljanja ponuda iz stavka 1. ovog članka donosi Poglavarstvo Općine Vinodolske.

Članak 5.

Postupak prikupljanja ponuda iz članka 4. ove odluke provodi povjerenstvo koje imenuje Poglavarstvo Općine Vinodolske, posebno za svaki postupak glede pojedinih komunlnih poslova komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove odluke.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana i njihovih zamjenika.

1. Prikupljanje ponuda

Članak 6.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje pet ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Poglavarstvo Općine Vinodolske.

Poziv za dostavu mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni u članku 7. ove odluke.

Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo iz članka 6. ove odluke, na način i u postupku određenom u članku 10. ove odluke.

2. Javni natječaj

Članak 7.

Odluka o javnom natječaju mora sadržavati:

- komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor

- vrijeme na koje se sklapa ugovor

- vrstu i opseg poslova

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda

- rok važenja ponude

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za provedbu natječaja

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči tijela uprave nadležnog za komunalno gospodarstvo Općine Vinodolske - Upravni odjel - Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom.

Članak 8.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici) Upravnog Odsjeka Općine neposredno ili preko pošte preporučeno s naznakom: NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ u roku od najmanje 15 dana od objave natječaja.

Članak 9.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda)

- potvrde BON 1 i BON 2

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja (Porezna uprava RFMIO, RZZO)

- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz područja gospodarstva

- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, posloni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).

Članak 10.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnešenih preko pošte.

Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, te jedan od prisutnih ponuditelja kao ovjerovitelj zapisnika, kojega ponuditelji zajednički odrede.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u odluci o objavi javnog natječaja, smatrat će se nepravovaljanim.

Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude te ga uputiti Općinskom vijeću Općine Vinodolske, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prilaže, radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna od ponuda pristiglih na natječaj.

V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 11.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

Reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova:

- oprema (5) bodova

- poslovni prostor (5) bodova

- broj i struktura djelatnika (5) bodova

- ponuđena cijena (80) bodova

- uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja,
krediti, druge pogodnosti) (5) bodova

V. PRIJELZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Slijedom odredbi stavka 2. članka 15. ZKG-u, ovom Odlukom određeni su uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora.

Članak 13.

Za sve navedene komunalne poslove iz ove Odluke, člankom 15. ZKG-u isključena je primjena Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), jer je tom odredbom za komunalne poslove određeno drugačije postupanje te je ZKG-u u tom smislu lex specialis, a na temelju ovoga Zakona je donijeta ova Odluka kao u dispozitivu.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-13-1

Bribir, 17. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr