SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

13.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine broj 73/97, 59/01, 82/01 i 103/03), članak 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/06, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 19/06), Općinsko vijeće, na svojoj 14. redovitoj sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine donijelo je

PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2007.

Članak 1.

GLAVA: 6 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 558.000,00

Članak 2.

PROGRAM: SOCIJALNI SUSTAV I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 3.

AKTIVNOSTI: SOCIJALNA SKRB

Članak 4.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

Članak 5.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha socijalnog programa je osigurati građanima Općine Vinodolske viši standard socijalne zaštite tako da se nadopuni programom što ga osigurava država putem Centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima.

Članak 7.

OPIS PROGRAMA

Program socijalne zaštite i skrbi sastoji se od slijedećih aktvnosti:

1. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

2. Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

3. Pomoć udrugama u oblasti socijalne skrbi

Članak 8.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Aktivnosti se provode kontinuirano i sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vinodolske.

Članak 9.

CILJEVI ZA 2007. godinu

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja Socijalnog programa i programa zdravstvene zaštite u Općini za 2007. godinu osigurana su u Proračunu u iznosu od 558.000,00 kn i raspoređena su kako slijedi:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

% iz izdv. za progr.

% iz proračuna

52

3721

Pomoć obiteljima i kućanstv.

370.000,00

 

 

53

3721

Crveni križ Crikvenica

25.000,00

 

 

54

3721

Invalidi HVIDR-a

11.000,00

 

 

55

3721

Savez invalida

6.000,00

 

 

56

3721

Civilni invalidi rata

1.000,00

 

 

57

3721

Udruga distrofičara

2.000,00

 

 

58

3721

Društvo multipleskleroze

2.000,00

 

 

59

3721

Udruga slijepih

2.000,00

 

 

60

3721

Udruga gluhih i nagluhih

2.000,00

 

 

62

3721

Udruga umirovljenika

5.000,00

 

 

63

3811

Tek. donacije zdrav. neprof. organizacijama

132.000,00

 

 

Članak 10.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Sredstva iz članka 9. novog Programa služe za financiranje svih potreba u provođenju Socijalnog programa i Programa zdravstvene zaštite, sukladno odlukama Socijalnog vijeća i posebnim odlukama Poglavarstva, u tijeku proračunske godine.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01-5

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-14-1

Bribir, 5. lipnja, 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr