SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

10.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00 - pročišćeni tekst) i članka 27 Statuta Općine Viškovo (»Službene novine »Primorsko-goranske županije broj 24/01) te (»Službene novine« broj 20/02) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 20. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do
listopada 2004. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenja stanja Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine (»Službene novine« PGŽ broj 20/02), u poglavlju »I Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«.

Točka 1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: potreba izrade i izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja - mišljenje o svakom planu pojedinačno; 1.1. Postojeći i važeći planovi na području Općine Viškovo:; pod točkom; 1.1.4. Detaljni planovi uređenja mijenja se četvrta alineja i glasi:

- Detaljni plan uređenja zone RZ-7, Zona Gramat i Panon: Izraditi izmjenu i dopunu plana sa sljedećim ciljem i zadaćama: Razdijeliti građevnu česticu GN1 na dvije GN1-a i GN1-b, izmijeniti regulaciju prometa na prostorima novih građenih čestica, smanjiti česticu GN3 za potrebe proširenja prometnica.

Točka 2. izrade novih prostornih planova«, podtočka »2.2. Detaljni planovi uređenja » iza treće alineje dodaju se nove i glase:

- Detaljni plan uređenja dijela Radne RZ-8. Plan će obuhvatiti prostor središnjeg dijela radne zone uz glavnu prometnicu. Planom će biti obuhvaćene zone »Zekić« d.o.o., »Goran« d.o.o., »TTM« d.o.o. i »K.M.D. Babić« d.o.o. te međuprostore nužne za realizaciju infrastrukture.

- Detaljni plan uređenja zone »Čakovački mlinovi« u zoni Marinići. Granice plana su granice katastarskih čestica sa definiranim vlasništvom podnositelja zahtjeva i dio puta sa površinama nužnim za njegovo proširenje. Sve katastarske čestice su u k.o. Marinići. Površina obuhvata plana je 0,6 ha. Izrada plana je uvjetovana prostornim planom bivše općine Rijeka (Odluka o prostornom planu Općine Rijeka, »Službene novine« broj 8/86, 27/88 i 12/95).

- Detaljni plan dijela zone centra u Viškovu sjeverno od Društvenog doma na temelju odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Široli. Obuhvat plana obuhvaća građevnu česticu 1469/1 k.o. Viškovo, te ide sjevernim rubom županijske ceste i ide njenim južnim rubom do križanja sa cestom Kastav - Viškovo ( Široli ). Sa istočne strane zapadnom granicom k.č. 1452 ne uključujući imenovanu k.č. do granice školskog igrališta. Južna granica obuhvata ide uz granicu školskog igrališta škole, te se istočnom zapadnom granicom k.č. 1463 vraća na južnu granicu državne ceste i zatvara na južnom rubu k.č. 1469/1. Površina obuhvata plana je 1,38 ha. Izrada plana je uvjetovana Prostornim planom bivše općine Rijeka (Odluka o prostornom planu Općine Rijeka, »Službene novine« broj 8/86, 27/88 i 12/95). Utvrđivanjem potrebe donošenja plana izvršit će se valorizacija izvršenog i okončati proces izrade plana sukladno Uredbi vlade Republike Hrvatske o načinu donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98).

Članak 2.

Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru će biti pohranjena u pismohrani Općine Viškovo.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru će biti objavljena u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-04/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-12

Viškovo, 31. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51216&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr