SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
97

97.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 12 i 23. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 17. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 16292 put površine 54,00 m2, upisana u Posjedovnom listu 1176 Javno dobro - putevi i vode, Novi Vinodolski, prema Prijavnom listu Trgovačkog društva »Gea« d.o.o., broj: 135/2007. put površine 70,00 m2, Novi Vinodolski ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi već prema istom elaboratu dijelom građevinsku parcelu zajedno sa k.č. br. 3437/2 i 3428, pod novom oznakom k.č. br. 16292/2, dvorište površine 18,00 m2 u posjedu Rubčić Margarete iz Novog Vinodolskog, Antona Mažuranića 56 a dijelom pristupni put narečenim parcelama pod novom oznakom k.č. br. 16292/1, put površine 52,00 m2 u posjedu Grada Novog Vinodolskog, sve k.o. Novi.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se u cijelosti isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro - putevi i vode Novi Vinodolski, k.o. Novi te pripisuje u Posjedovni list 1175 iste k.o. posjedniku Gradu Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/07-10/43

Ur. broj: 2107/02-01-07-1

Novi Vinodolski, 1. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51250&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr