SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
96

96.

Na temelju članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06) i članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 17. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljenjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Komisija za izbor i imenovanja pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća i studentski zbor obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih.

Članak 5.

Prijedlog kandidata podnosi se Komisiji za izbor i imenovanja u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Komisija za izbor i imenovanja dužna je prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih dostaviti Gradskom vijeću u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu.

Gradsko vijeće će odluku o izboru članova Savjeta mladih donijeti u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga iz stavka 3. ovog članka.

Članak 6.

Vijećnici Grada Novog Vinodolskog biraju članove Savjeta mladih javnim glasovanjem za svakog kandidata ponaosob, po abecednom redu.

Za članove Savjeta mladih su izabrani oni kandidati, odnosno sedam (7) kandidata koji dobiju najveći broj glasova.

U slučaju da za 7. člana Savjeta mladih dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 7.

Poslovnik o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog.

Članak 8.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora članova Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog ili po njemu ovlaštena osoba.

Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

Članak 9.

Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu Uredu Grada najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih u pismenom obliku.

Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Ured Grada sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, javnim glasovanjem bira predsjednika Savjeta mladih većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

Ako je za predsjednika predloženo više kandidata, član Savjeta mladih svoj glas može dati samo jednom od kandidata.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka, Gradsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

DJELOKRUG RADA

Članak 12.

Savjet mladih:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Komunikacija između Savjeta mladih i Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog osigurava se po potrebi prisustvom gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog i predsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog na sjednicama Savjeta mladih.

Članak 14.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a priprema se u suradnji s Upravnim tijelima Grada.

Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 15.

Grad Novi Vinodolski osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Novog Vinodolskog, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u Savjetu sukladno Odluci o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te osoba izabranih na određene dužnosti (»Službene novine« PGŽ broj 32/02 i 28/05).

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured Grada.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 004-01/07-10/2

Ur. broj: 2107/02-01-07-1

Novi Vinodolski, 1. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51250&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr