SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
31

31.

Na temelju odredbe članka 35. točke 1. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) te članka 28. točke 2. i 73. stavka 1. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/04 i 2/06, u daljem tekstu Odluka) iza članka 6. dodaje se članak 6. a koji glasi:

»Pored upravnih tijela iz prethodnog članka ustrojava se i posebna služba koja nosi naziv: Služba za unutarnju reviziju.«

Članak 2.

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

»U službi za unutarnju reviziju obavljaju se sljedeći poslovi:

- neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada,

- pomaganje gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja,

- izrađivanje strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima,

- procjenjivanje prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,

- davanje preporuka za poboljšanje poslovanja,

- kontinuirano ispitivanje i ocjenjivanje valjanosti i svrhovitosti sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika,

- kontinuirano provjeravanje i preispitivanje vjerodostojnosti, svrhovitosti i zakonitosti financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika,

- podnošenje gradonačelniku pismenih izvještaja o aktivnosti iz prethodnih stavaka, sukladno rokovima utvrđenim operativnim planom rada unutarnje revizije, a najmanje jednom polugodišnje,

- podnošenje izvještaja i drugim državnim tijelima nadležnim za poslove nadzora i revizije u skladu s posebnim propisima,

- sastavljanje zasebnog izvještaja gradonačelniku o uočenim nepravilnostima.«

Članak 3.

U članku 13. Odluke stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Pravilnik o unutarnjem redu donosi Gradsko poglavarstvo i njime se određuje da radom upravnog odijela rukovodi Pročelnik, a radom Službe za unutarnju reviziju rukovodi voditelj.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-01/07-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 3. kolovoza 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10005&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr