SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
27

27.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/ 05) i na temelju članka 28. i 88. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima grada Mali Lošinj

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja, te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Grada Mali Lošinj:

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Mali Lošinj

2. Nagrada Grada Mali Lošinj za životno djelo

3. Nagrada Grada Mali Lošinj

4. Zahvalnica Grada Mali Lošinj

5. Plaketa Grada Malog Lošinja

6. Grb Grada Malog Lošinja

Članak 3.

Imenovanje počasnim građaninom Grada Mali Lošinj može se izvršiti na Dan Grada Mali Lošinj ili u nekoj drugoj svečanoj prigodi.

Nagrada Grada Mali Lošinj za životno djelo i Nagrada Grada Mali Lošinj mogu se dodijeliti na Dan Grada Mali Lošinj radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvoj i ugled Grada Mali Lošinj, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Zahvalnica, Plaketa i Grb Grada Mali Lošinj dodjeljuju se u svečanim i protokolarnim prigodama.

Članak 4.

Javna priznanja Grada Mali Lošinj ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatke, Primorsko-goranske Županije i Grada Mali Lošinj za vrijeme trajanja njihovog mandata.

Članak 5.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Mali Lošinj

Članak 6.

Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Mali Lošinj fizičku osobu koja se istakla naročitim zaslugama za Grad Mali Lošinj.

Počasnom građaninu dodjeljuju se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA MALI LOŠINJ.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se poštovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 22. alineja 1., 2. i 3. ove Odluke.

Članak 7.

Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Mali Lošinj u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica, i to najviše jednoj fizičkoj osobi u godini za koju se proglašava počasnim građaninom.

2. Nagrada Grada Mali Lošinj za životno djelo

Članak 8.

Nagrada Grada Mali Lošinj za životno djelo može se dodijeliti najviše jednoj fizičkoj osobi u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Mali Lošinj iz slijedećih područja:

- kulture

- gospodarstva

- znanosti

- odgoja i prosvjete

- zdravstva i socijalne skrbi

- tehničke kulture

- sporta i tjelesne kulture

- prostornog uređenja i zaštite okoliša

Nagradu za životno djelo čini POVELJA O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA MALI LOŠINJ i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

3. Nagrada Grada Mali Lošinj

Članak 9.

Nagrada Grada Mali Lošinj je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Mali Lošinj fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Nagrada Grada Mali Lošinj može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja navedenih u članku 8. stavak 2.

Članak 10.

Nagradu Grada Mali Lošinj čini POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA MALI LOŠINJ.

Nagrada Grada Mali Lošinj koja s dodjeljuje grupi fizičkih osoba - ako je ostvarenje, odnosno doprinos koji se nagrađuje, rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

4. Zahvalnica Grada Mali Lošinj

Članak 11.

Zahvalnica Grada Mali Lošinj je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Grada Mali Lošinj.

5. Plaketa Grada Mali Lošinj

Članak 12.

Plaketa Grada Mali Lošinj dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi, sa prebivalištem odnosno sjedištem u Gradu Mali Lošinj za izuzetne zasluge, rezultate i naročiti doprinos u razvoju Grada.

Dobitnicima Plakete Grada Mali Lošinj pripada odgovarajuća povelja i srebrni grb Grada Mali Lošinj.

6. Grb Grada Mali Lošinj

Članak 13.

Grb Grada Mali Lošinj dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske, građanima drugih zemalja koji nemaju prebivalište u Gradu Mali Lošinj te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području Grada Mali Lošinj i Republike Hrvatske, za zasluge u općem razvoju demokracije i napretku čovječanstva kao i za njihov doprinos u oblastima nabrojanim u članku 9. ove Odluke koji doprinose razvoju Grada ili njegovoj promidžbi u svijetu.

Dobitnicima Grba Grada Mali Lošinj pripada odgovarajuća povelja i srebrni grb Grada Mali Lošinj.

III. IZGLED POVELJE O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA MALI LOŠINJ, NAGRADE GRADA MALI LOŠINJ ZA ŽIVOTNO DJELO, NAGRADE GRADA MALI LOŠINJ, ZAHVALNICE, PLAKETE I GRBA GRADA MALI LOŠINJ

Članak 14.

Povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA MALI LOŠINJ, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 15.

Povelja o Nagradi Grada Mali Lošinj za životno djelo u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj. Na sredini povelje je natpis POVELJA O NAGRADI GRADA MALI LOŠINJ ZA ŽIVOTNO DJELO, te oznaka djelatnosti iz članka 8. za koju se dodjeljuje, te ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 16.

Povelja Nagrade Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O NAGRADI GRADA MALI LOŠINJ, oznaka djelatnosti iz članka 8. za koju se dodjeljuje, te ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, datum i potpis predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 17.

Zahvalnica Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj. Na sredini ZAHVALNICE je natpis ZAHVALNICA GRADA MALI LOŠINJ, te ime i prezime osobe, odnosno naziv pravne osobe, kojoj se dodjlejuje s naznakom razloga dodjele navedenog u članku 11. ove Odluke, datum i potpis Gradonačelnika.

Članak 18.

Plaketa Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj. Na sredini plakete je natpis: PLAKETA GRADA MALI LOŠINJ, te ime i prezime osobe, odnosno naziv pravne osobe, kojoj se dodjeljuje s naznakom razloga dodjele navednog u članku 12. Ove Odluke, datum i potpis gradonačelnika.

Članak 19.

Grb Grada Mali Lošinj u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, GRAD MALI LOŠINJ, s grbom Grada Mali Lošinj.

Na sredini plakete je natpis: GRB GRADA MALI LOŠINJ, te ime i prezime osobe, odnosno naziv pravne osobe, kojoj se dodjeljuje s naznakom razloga dodjele navedenog u članku 13. Ove odluke, datum i potpis Gradonačelnika.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 20.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. Gradsko poglavarstvo objavljuje pozivni natječaj u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.

Natječaj se objavljuje u pravilu u mjesecu travnju i ostaje otvoren do 31. svibnja. Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne primaju se u obzir.

Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade.

Članak 21.

Odluku o dodjeli Zahvalnice Grada Mali Lošinj donosi Gradonačelnik.

Članak 22.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. mogu dati:

- najmanje jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća

- radna tijela Gradskog vijeća Grada Mali Lošinj

- Poglavarstvo Grada Mali Lošinj

- ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Članak 23.

Prijedlog iz članka 18. ove Odluke sadrži:

- podatke o podnosiocu prijedloga

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mali Lošinj, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,

- oblik javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Na zahtjev Ocjenjivačkog suda podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Članak 24.

Gradsko vijeće imenuje Ocjenjivačkki sud za dodjelu javnih priznanja Grada Mali Lošinj.

Ocjenjivački sud čine:

- predsjednik iz redova vijećnika,

- osam članova priznatih stručnjaka iz područja navednih u članku 8. stavak 2. ove Odluke.

Ocjenjivački sud u roku određenom od strane Poglavarstva izrađuje pisani izvještaj o sovom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

Članak 25.

Ocjenjivački sud na temelju prijedloga s obrazloženjem o svakom pojedinačnom prijedlogu dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje prijedlog za dodjelu javnog priznanja iz članka 2. točka 1. do 3.

Članak 26.

Ocjenjivački sud može predložiti Gradskom vijeću da se javna priznanja, iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ne dodjele za tekuću godinu.

Ocjenjivački sud mora takav svoj stav i obrazložiti.

Članak 27.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća predsjednik proglašava počasnog građanina Grada Mali Lošinj i uručuje mu POVELJU, te uručuje u obliku POVELJE Nagradu Grada Mali Lošinj za životno djelo i Nagradu Grada Mali Lošinj.

Zahvalnicu, plaketu i Grb Grada Mali Lošinj uručuje Gradonačelnik.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Uredu Gradskog poglavarstva.

Način provođenja evidencije određuje Pročelnik ureda Gradskog poglavarstva.

Članak 29.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručiti će se članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 30.

Iznimno u 2007. godini pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja objavit će se odmah po donošenju ove Odluke.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o javnim priznanjima Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« 17/98 i 29/06).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/07-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 3. kolovoza 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10005&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr