SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
36

36.

Na temelju članka 99. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a u svezi članka 93. Pravilnika o radu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 13/97, 27/97 i 13/01), Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, na 82. sjednici održanoj 11. studenoga 2003. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o radu

Članak 1.

U Pravilniku o radu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/07, 27/97 i 13/01) članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radno mjesto pročelnika upravnog odjela popunjava se putem javnog natječaja«.

Članak 2.

U članku 9. iza rječi »prigovora« dodaju se rječi »u roku od 15 dana«.

Članak 3.

U članku 43. stavak 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

- »Smrću roditelja supružnika, djedova, baka, braće, sestara, i drugih članova uže obitelji prema odredbama Zakona o radu 5 radnih dana«.

U članku 43. stavak 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

- »Težom bolesti člana uže obitelji (suprug, djeca, roditelji) 5 radnih dana.«.

U članku 43. stavak 1. alineja 6. se mijenja i glasi:

- »Selidbe« 3 radna dana«.

U članku 43. stavak 1. alineja 7. se briše.

U članku 43. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Dobrovoljni davaoci krvi ostvaruju pravo na 1 slobodan dan s naslova dobrovoljnog darivanja krvi, a ostvaruje se u tijeku kalendarske godine sukladno radnim obvezama«.

Članak 4.

U članku 56. stavak 2. i 3. se briše.

Članak 5.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Prilikom odlaska u mirovinu djelatnik ima pravo na otpremninu u iznosu od 3 prosječne bruto plaće svih zaposlenih djelatnika Općine Viškovo ostvarenih u proteklih 12 mjeseci«.

Članak 6.

Naslov ispred članka 76. mijenja se i glasi:

»Darovi i prigodne nagrade«

Članak 7.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Na ime dara za djecu do 15 godina starosti, djelatniku se isplaćuje iznos najmanje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom po djetetu godišnje.

Djelatnik ima pravo na dar u naravi godišnje najmanje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom.

Djelatnik ima pravo na prigodnu nagradu, godišnje najmanje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisima«.

Članak 8.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Djelatnik povodom izvanrednih događaja ima pravo na potporu i to:

- zbog invalidnosti djelatnika (invalidnost utvrđena prema propisima o mirovinskom osiguranju i predočenju rješenja nadležnog tijela) - godišnje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom

- u slučaju smrti djelatnika - obitelj prima potporu u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom

- u slučaju smrti člana uže obitelji iz članka 43. stavka 1, alineje 3. i 4. u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom

- zbog bolovanja dužeg od 90 dana - godišnje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog posebnim propisom«.

Članak 9.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Obitelj umrlog djelatnika ima pravo i na troškove sahrane u visini zadnje objavljene prosječne bruto plaće u Primorsko-goranskoj županiji«.

Članak 10.

Iza članka 85. dodaje se naslov »Ostala prava«

Iza članka 85. dodaje se novi članak 85a koji glasi:

»Djelatnici imaju pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0,00 do 24,00 sata«.

Članak 11.

U člancima u kojima su navedene rječi »Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela« iste se zamjenjuju sa rječima »Pročelnik upravnog odjela«.

Članak 12.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/96

Ur. broj: 2170-09-03-01-1

Viškovo, 11. studenoga 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Goran Petrc, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=51216&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr