SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
OPĆINA DOBRINJ
14

16.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2003. donijelo

ODLUKU
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju izbori članova mjesnih odbora na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Članove vijeća mjesnih odbora (u nastavku teksta: vijeća) biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članak 3.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u nastavku teksta: izbori) tajnim glasovanjem.

Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili do objave odluke Općinskog vijeća o raspuštanju vijeća u skladu sa zakonom.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima, traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 4.

Redovni izbori održavaju se u svibnju mjesecu svake četvrte godine.

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Ako je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća, prijevremeni izbori se imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redoviti izbori, a prije njihova održavanja, neće se raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 5.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slučaju ako:

- podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno odredbama o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku

- mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke

- je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude

- se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana vijeća, danom donošenja odluke Općinskog vijeća

- odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta

- mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka

- umre

- počne obnašati dužnost iz članka 6. ove Odluke, danom stupanja na dužnost.

Članak 6.

Član vijeća ne može istodobno biti predsjednik Općinskog vijeća, njegovi zamjenici, pročelnik upravnog odjela te član Uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine Dobrinj.

Članak 7.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojemu je prestao mandat.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste.

II. KANDIDIRANJE

Članak 8.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u RH registriranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 9.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelj predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste potrebno je prikupiti 20 potpisa.

Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 10.

Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost, adresa i datum rođenja za svakog potpisanog predlagatelja.

Članak 11.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu Općine Dobrinj najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača njezin naziv je »nezavisna lista«.

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 12.

U prijedlogu liste obavezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa i datum rođenja kandidata predloženih na listi.

Uz listu dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena od javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obavezno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati s liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 13.

Izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Liste iz stavka 2. ovog članka objavit će se na oglasnim pločama Općine Dobrinj.

Članak 14.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno prve stranke na koalicijskoj listi.

Članak 15.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 16.

U tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora kao i dan izbora do zaključno 21,00 sat zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 17.

Broj članova vijeća utvrđuje se pravilima, odnosno drugim odgovarajućim aktom mjesnog odbora.

Ako broj članova vijeća nije utvrđen u smislu stavka 1. ovog članka, birat će se pet ili sedam članova vijeća.

Članak 18.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova koji će biti izabrani sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista (biračka masa liste) dijeli se sa brojem 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Članak 19.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 20.

Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo i birački odbori.

Članovi iz stavka 1. ovog članka i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo na području izborne jedinice.

Članovi i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 21.

Izborno povjerenstvo izrađuje obrasce, donosi upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku radova kao i upute za rad biračkih odbora.

Članak 22.

Izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće Općine Dobrinj.

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, kojima se određuju zamjenici.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članak 23.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora,

- imenuje članove biračkih odbora i donosi upute za njihov rad,

- određuje biračka mjesta,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

- na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora,

- obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

Članak 24.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i njihove zamjenike u pravilu najkasnije sedam dana prije održavanja izbora.

V. PROVEDBA IZBORA

Članak 25.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.

Izborno povjerenstvo objavit će koja su mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije osam dana prije izbora.

Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje.

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 26.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća imaju pravo odrediti promatrače izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe. Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.

Izborno povjerenstvo može uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača, te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 27.

Glasovanje se obavlja na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Članak 28.

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste,

- serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navdene na zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 29.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 30.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,

- listić popunjen tako da se sa sigurnošću ne može utvrditi za koju je listu birač glasovao,

- listić na kojem je birač zaokružio više kandidacijskih lista.

Članak 31.

Glasovanje traje od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 32.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme održavanja glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Članak 33.

Prije nego birač dobije glasački listić, predsjednik ili član biračkog odbora provjerava na popisu birača da li je dotični birač upisan.

Ako se ustanovi da birač nije upisan, glasovanje će mu se dopustiti uz predočenu potvrdu nadležnog tijela, koja ostaje kao sastavni dio izbornog materijala.

Članak 34.

Birač sa tjelesnom manom i nepismen birač može doći sa drugom osobom koja će po njegovoj ovlasti zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog bolesti ne može pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određujke dva člana koji će posjetiti birača i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja.

Članak 35.

Po završenom glasovanju birački će odbor najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti u posebnu omotnicu.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačkih kutija i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja utvrdi da je broj glasačkih listića veći od broja glasovalih birača, birački odbor se raspušta, rezultati se poništavaju, te se ponavlja glasovanje nakon 15 dana sa novim biračkim odborom.

Članak 36.

O radu biračkog odbora sastavlja se zapisnik u koji se bilježi ukupan broj birača, koliko je birača glasovalo, broj važećih i nevažećih listića te koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista.

Zapisnik potpisuje predsjednik i članovi biračkog odbora.

Članak 37.

Izborni materijal birački odbor dostavlja u roku od 12 sati od zatvaranja birališta izbornom povjerenstvu.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

Članak 38.

O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji bilježi sve činjenice važne za glasovanje.

Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

Članak 39.

Rezultate izbora za vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 40.

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, objavit će ih na oglasnim pločama općine.

VII. TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA

Članak 41.

Sredstva za provedbu redovitih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj.

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovim korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 42.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti političke stranke ili nositelj nezavisnih lista koje su predložile listu o čijim se kandidacijskim listama glasovalo.

Članak 43.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Izborno povjerenstvo.

Članak 44.

Prigovor se podnosi u roku 48 sati računajući od dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 45.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 46.

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Općinskom vijeću.

Žalba se podnosi u roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva.

Općinsko vijeće je dužno donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 47.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 48.

Ako se u tijeku trajanja mandata vijeća utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisanih ovom Odlukom, Općinsko vijeće donijet će u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga odluku kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.

Prijedlog za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka mogu dati političke stranke ili nositelji nezavisne liste koji su sudjelovali na izborima za vijeće.

Članak 49.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će ponovo sazvati sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.

Članak 50.

Objavom rezultata izbora za članove vijeća, sukladno ovoj Odluci prestaje mandat prethodno izabranim članovima vijeća.

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-29/01

Ur. broj: 2142-04-03-01-4

Dobrinj, 13. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Neven Komadina, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=51514&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr