SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
OPĆINA BAŠKA
37

41.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 7. studenoga 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: učenici) i studentima.

Članak 2.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije, kao i broj učeničkih i studentskih stipendija za nadarene učenike utvrđuje Općinsko vijeće Općine Baška za svaku školsku godinu i ističe u raspisanom natječaju.

Općinsko vijeće može, prilikom donašanja Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija, utvrditi deficitarna zanimanja za koja će dodijeliti stipendije.

U slučaju iz prethodnog stavka Općinsko vijeće može posebnom odlukom, osim deficitarnih zanimanja, utvrditi i posebne uvjete isplate stipendija.

II. DODJELA STIPENDIJA

Članak 3.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj, provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje imenuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

Pravo na stipendiju iz članka 1. ove Odluke prvenstveno imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Baška, koji su redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s ostvarenim prosjekom ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno):

- redoviti učenici od 4,00 na više,

- redoviti studenti od 3,50 na više.

Učenici i studenti, koji su korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi, nemaju pravo na financijsku potporu po ovoj Odluci.

Članak 5.

Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti i ako nemaju ostvareni prosjek ocjena iz članka 4.

Zamolbe iz stavka 1. ovog članka će se razmatrati na način propisan ovom Odlukom, ako se utvrdi da nema uopće, ili da nema dovoljno zamolbi koje udovoljavaju uvjetima iz članka 4., a u odnosu na broj stipendija koje će se dodijeliti sukladno Odluci iz stavka 1. članka 2. ove Odluke.

U slučaju opisanom u stavku 2. ovog članka prednost imaju natjecatelji s boljim prosjekom ocjena.

Članak 6.

Dodjela stipendija vrši se na temelju sljedećih elemenata:

a) Uspjeh u školovanju

Prosjek ocjena na visokom učilištu: bodovi

3,50 - 3,60 11

3,61 - 3,70 12

3,71 - 3,80 13

3,81 - 3,90 14

3,91 - 4,00 15

4,01 - 4,10 16

4,11 - 4,20 17

4,21 - 4,30 18

4,31 - 4,40 19

4,41 - 4,50 20

4,51 - 4,60 21

4,61 - 4,70 22

4,71 - 4,80 23

4,81 - 4,90 24

4,91 - 5,00 25

Prosjek ocjena u osnovnoj i srednjoj školi: bodovi

4,00 - 4,10 11

4,11 - 4,20 12

4,21 - 4,30 13

4,31 - 4,40 14

4,41 - 4,50 15

4,51 - 4,60 16

4,61 - 4,70 17

4,71 - 4,80 18

4,81 - 4,90 19

4,91 - 5,00 20

b) Postignuti uspjeh na natjecanjima u znanju u prethodnoj školskoj godini

bodovi

Općinsko i županijsko takmičenje

1. mjesto 12

2. mjesto 8

3. mjesto 4

sudjelovanje 2

Državno natjecanje

1. mjesto 16

2. mjesto 12

3. mjesto 8

sudjelovanje 4

Međunarodno natjecanje

1. mjesto 20

2. mjesto 15

3. mjesto 10

sudjelovanje 5

c) Specifičnost razvoja učenika

Stručno mišljenje o izvanredno razvijenim sposobnostima važnim za uspješno obavljanje poslova u struci za koju se kandidat opredijelio 12 bodova

Stručno mišljenje izražava mišljenje učiteljskog vijeća osnovne ili srednje škole koju učenik polazi, a potkrijepljeno je dokazima o izuzetnosti (ocjene, nalazi, testovi sposobnosti, rezultati na natjecanjima, diplome, pohvale i druga verificirana priznanja).

Ako više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, Povjerenstvo će prioritet za dodjelu stipendija utvrditi i predložiti Općinskom vijeću prema sljedećem redoslijedu:

1. broj bodova ostvarenih prema redoslijedu elemenata koji se boduju,

2. imovno stanje podnositelja zahtjeva obzirom na prosječne prihode po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca,

3. deficitarnost zanimanja za koje se školuje podnositelj zahtjeva, ako Općinsko vijeće narečena zanimanja nije odredilo ranije, prigodom raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija.

Članak 7.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinsko vijeće na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz članka 3. ove Odluke.

Prigovor na odluku iz prethodnog stavka podnosi se u roku od osam dana Općinskom vijeću.

Na temelju odluke o dodjeli stipendije Općina Baška i korisnik stipendije sklapaju ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze.

Za maloljetne korisnike stipendije ugovor potpisuje i obvezuje se roditelj, odnosno staratelj.

Članak 8.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog školovanja u srednjoj školi, odnosno za vrijeme redovnog studija.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, do svakog 10. u mjesecu, za protekli mjesec kalendarske godine.

Studentske stipendije isplaćuju se tijekom cijele kalendarske godine, a učeničke u razdoblju listopad tekuće kalendarske godine - lipanj naredne kalendarske godine.

Članak 9.

Korisnik stipendije je obvezan do 31. listopada dostaviti davatelju stipendije uvjerenje o završenoj školskoj, odnosno akademskoj godini, ostvareni prosjek ocjena i dokaz o upisanoj narednoj godini školovanja, odnosno o redovnom upisu u narednu akademsku godinu.

Korisnikom stipendije, u smislu prethodnog stavka, smatra se i učenik i student koji je, tijekom školovanja, odnosno studiranja, najprije primao stipendiju i o istome s davateljom stipendije zaključio ugovor, a potom, zbog neispunjavanja uvjeta opisanih u ovoj Odluci, izgubio daljnje pravo na stipendiju.

Članak 10.

Korisnik učeničke stipendije, koji uspješno završi razred, redovno upiše naredni razred i o istome dostavi pravovaljani dokaz, te pri tomu ostvari prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke, ostvaruje pravo na nastavak primanja stipendije, bez obveze sudjelovanja na moguće raspisanom natječaju za dodjelu stipendija.

Korisnik studentske stipendije, koji redovno upisuje narednu akademsku godinu, neovisno o ostvarenom prosjeku ocjena, te o istome dostavi pravovaljane dokaze, ostvaruje pravo na nastavak primanja stipendije, bez obveze sudjelovanja na moguće raspisanom natječaju za dodjelu stipendija.

Članak 11.

Korisnik učeničke stipendije koji na kraju školske godine ne ostvari prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke, gubi daljnje pravo na stipendiju.

Korisnik studentske stipendije koji ne upiše redovno narednu akademsku godinu, odnosno koji »izgubi« godinu, gubi daljnje pravo na stipendiju.

Pravo na daljnje primanje stipendije gubi i apsolvent koji ne diplomira u prvoj godini apsolventskog staža.

Članak 12.

Korisnik stipendije obvezan je u roku od 30 dana od dana završetka školovanja o istome obavijestiti davatelja stipendije, te priložiti pravovaljani dokaz.

Članak 13.

Korisnik stipendije je obvezan, nakon završetka školovanja, odnosno studiranja, provesti u radnom odnosu na području općine Baška onoliko godina koliko je primao stipendiju.

Članak 14.

Prekid isplate stipendije, uz slučajeve opisane u članku 11., nastupa i:

a) završetkom obrazovanja,

b) ako korisnik stipendije ne dostavi dokaze u rokovima utvrđenim člankom 9. ove Odluke,

c) ako dođe do promjene prebivališta korisnika stipendije (preseljenje izvan Općine Baška),

d) ako korisnik stipendije napusti ili prekine školovanje, svojevoljno ili po izrečenoj stegovnoj mjeri,

e) ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Baška.

Članak 15.

Obveza povrata ukupno primljenih sredstava utvrđuje se korisnicima kako slijedi:

. u slučajevima iz alineja b)., c). i d). iz prethodnog članka,

. ako korisnik učeničke stipendije, koji je, zbog neostvarenog prosjeka ocjena iz članka 4. ove Odluke, izgubio pravo na daljnju isplatu stipendije, ne završi srednju školu u redovnom roku, odnosno, ako isti, tijekom školovanja, ponavlja razred,

. ako korisnik studentske stipendije, koji je izgubio pravo na daljnju isplatu stipendije, ne završi studij, ili ne diplomira u redovnom roku, odnosno u vremenu dok ima status redovnog studenta,

. ukoliko se korisnik stipendije nakon završetka školovanja zaposli izvan područja općine Baška.

Obveza povrata nastaje u trenutku nastupanja okolnosti koje su istu obvezu prouzročile.

Članak 16.

U slučajevima opisanima u prethodnom članku ukupno primljena sredstva po osnovi stipendije vraćaju se u dvanaest jednakih mjesečnih obroka, počev od mjeseca koji slijedi mjesecu u kojemu su nastupile okolnosti temeljem kojih je utvrđena obveza povrata sredstava, bez zaračunavanja kamata.

Članak 17.

Ukoliko stipendist nakon završetka školovanja ne može naći radno mjesto na području općine Baška, te o istome dostavi pravovaljane dokaze, Općinsko vijeće će ga osloboditi obveze vraćanja stipendije.

Članak 18.

Ukoliko nastupe opravdane okolnosti (teža bolest, nesretni slučaj, vojna obveza i sl.), radi kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorom preuzete obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupanja opisanih okolnosti o tome u pisanom obliku obavijestiti Općinsko vijeće, te predočiti dokaze nadležnog organa ili organizacije radi daljnjeg reguliranja isplate stipendije.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i nadzire provođenje ove Odluke.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/96, 04/00, 29/01).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/20

Ur. broj: 2142-03-03-10

Baška, 7. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v. r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=10007&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr