SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
35

36.

Na osnovi članka 142. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 53/91, 73/91, 111/93, 107/95, 7/96, 91/96 i 88/01) i prijedloga Nadzornog odbora KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, Skupština KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, na 50. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2003. godine donijela je

OPĆE UVJETE ISPORUKE
komunalne usluge opskrbe pitkom vodom
na području Grada Crikvenice, Grada Novog
Vinodolskog i Općine Vinodolske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge na području gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog, te Općine Vinodolske, na kojem isporučitelj obavlja navedenu komunalnu djelatnost.

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge je KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe koje su priključene na javni sustav opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

Komunalna usluga je opskrba pitkom vodom.

Opskrba pitkom vodom podrazumijeva isporuku vode za piće.

II. UGOVARANJE ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 3.

Ugovor o isporuci komunalnih usluga (Ugovor o izvođenju priključenja, održavanju vodomjera i plaćanju komunalne usluge) zaključuje se na temelju podnesenog zahtjeva za korištenje komunalne usluge isporučitelju usluga.

Zaključivanjem ugovora o pristupanju (Ugovor o izvođenju priključenja, održavanju vodomjera i plaćanju komunalne usluge) korisnik usluga prihvaća u svemu ove Opće uvjete.

Prije zaključenja ugovora, isporučitelj usluge je dužan bez naknade korisniku usluge uručiti ove Opće uvjete.

Članak 4.

Smatra se da je zaključen ugovor o isporuci komunalnih usluga i u slučajevima kada korisnik usluge nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora o isporuci komunalnih usluga sukladno odredbi stavka 1. članka 3. ovih Općih uvjeta, ali je prihvatio isporuku i korištenje komunalnih usluga.

Članak 5.

Ugovor o isporuci komunalnih usluga zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Korisnik usluge može ugovor o isporuci komunalnih usluga otkazati zbog preseljenja, prestanka korištenja stana ili poslovnog prostora, prestanka obavljanja djelatnosti, a uz otkazni rok od 30 dana.

Korisnik usluge ne može otkazati ugovor o isporuci komunalnih usluga kada istovremeno obavljanje ovih nije osigurao na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst) i Zakonom o vodama (»Narodne novine« broj 107/95).

III. UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Članak 6.

Isporučitelj usluge je dužan isporučiti vodu za piće prema standardima kvalitete vode za piće propisanim važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (»Narodne novine« broj 46/94, 103/00, 117/00 i 40/01).

Isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja usluge zbog slučaja isporuke vode koja nije u skladu s propisanim standardima.

Isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku obavijestiti korisnike usluga o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid isporuke usluga nije mogao predvidjeti ni otkloniti.

U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj je dužan obavijestiti o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogućnost korištenja usluge.

Članak 7.

Isporučitelj usluge je dužan naknaditi štetu koja je nastala korisniku usluge zbog nepravovremenog obavješćivanja o prekidu obavljanja usluga, te štetu uzrokovanu prekidom obavljanja usluge ili nepravilnostima u isporuci komunalne usluge, osim kada se radi o opravdanim slučajevima koje isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti ni otkloniti (članak 6. stavak 3.), i kada je usluga uskraćena poradi neplaćanja iste (članak 20. točka 1.).

IV. UVJETI KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 8.

Korisnik usluge može koristiti usluge opskrbe pitkom vodom isključivo za potrebe svog domaćinstva, za potrebe poslovnog prostora, ili potrebe obavljanja djelatnosti.

Korisnik usluge je obvezan pravovremeno obavijestiti isporučitelja usluge kod promjene namjene prostora ili djelatnosti, te proširenja i izmjene djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba komunalne usluge.

Članak 9.

Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima usluge isporučitelj usluge osigurava mogućnost prijave potreba u isporuci usluga na tel. broj: 051/244-323 u vlasništvu isporučitelja, svakodnevno od 00,00 do 24,00 sata.

V. NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE I NAČIN IZMJENE CIJENA

Članak 10.

Cijena usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se prema utvrđenom utrošku pitke vode izraženom u jediničnom iznosu m3 (prostorni metar), koji se očitava najkasnije do 1. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 11.

U slučaju izmjene cijene usluge prema postupku propisanim zakonom, isporučitelj komunalnih usluga obavijestit će pravovremeno korisnike usluga putem sredstava javnog priopćavanja i pojedinačnom obavijesti koja mora sadržavati:

dosadašnji iznos cijene, povećani iznos cijene, postotak povećanja cijene i datum primjene nove cijene usluge.

VI. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGA

Članak 12.

Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj usluge svojom odlukom (postupak donošenja cijene propisan je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, »Narodne novine« broj 26/03).

Članak 13.

Korisnik usluge je dužan obračunatu uslugu uplatiti na način i u roku označenom na računu ili uplatnici.

Iznos obračunate komunalne usluge mora se platiti odjednom, u cjelini.

Prigovor na obračunati iznos komunalne usluge podnosi se pismeno isporučitelju usluge, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primljenog obračuna komunalne usluge.

Isporučitelj usluge dužan je pismeno odgovoriti na prigovor u roku od 8 (osam) dana od dostave prigovora.

Ukoliko je isporučitelj usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 14.

Obračun komunalne usluge građanstva u stambenim zgradama vrši se putem internih vodomjera.

Ti su odnosi uređeni Ugovorom o naplati vode putem internih vodomjera sklopljenih između potrošača (vlasnika internog brojila) i isporučitelja usluge.

Razliku između očitanja na glavnom vodomjeru na javnoj površini i zbroja očitanja pojedinačnih vodomjera moraju solidarno podmiriti potrošači u stambenim zgradama.

Za potrošače u stambenim zgradama vrijede sva prava i obveze koje vrijede za sve pojedinačne potrošače, ako nisu posebno regulirani ugovorom o naplati vode građanstva putem internih vodomjera.

Ukoliko navedeni odnosi nisu uređeni prethodnim ugovorom, naplata vode vrši se prema stanju na glavnom vodomjeru.

Članak 15.

Isporučitelj usluge opskrbu vodom vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodovodnog sustava.

Potrošač usluge opskrbe vodom iz autocisterne, potrošak vode do 3 m3 po članu domaćinstva mjesečno plaća prema cijeni kubičnog metra opskrbe vodom iz javnog vodovodnog sustava.

Građani s prebivalištem na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske imaju pravo na besplatan prijevoz 3 m3 vode mjesečno po članu domaćinstva u tijeku 12 mjeseci kalendarske godine, dok građani bez prebivališta na prije spomenutim područjima imaju pravo na besplatni prijevoz 3 m3 vode po članu domaćinstva za tekući mjesec.

Za sve količine iznad onih iz stavka 3. ovog članka plaća se prijevoz cisternom, sukladno cjeniku isporučitelja usluge.

Članak 16.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od l5 dana od nastanka promjene.

Članak 17.

Potrošač ima pravo zatražiti da se ispita ispravnost vodomjera, a svoj zahtjev mora dostaviti pismeno.

Isporučitelj usluge dužan je u roku od 5 dana izvaditi vodomjer i dostaviti ga na ispitivanje nadležnoj odnosno ovlaštenoj kontroli mjera (baždarnici), odnosno ovlaštenom serviseru koji je odabran u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ako se kontrolom ustanovi da je vodomjer ispravan, potrošač plaća troškove koji su nastali tim pregledom, a u protivnom troškove plaća isporučitelj usluge.

Članak 18.

U slučaju neispravnog rada vodomjera, kao i u drugim slučajevima kada se vodomjerom ne može izmjeriti utrošena količina vode, potrošnja vode će se utvrditi procjenom.

Osnovu za procjenu čini srednja potrošnja vode u spornom razdoblju u kojem je vodomjer ispravno pokazivao potrošnju vode.

Ako se potrošnja vode ne može utvrditi na način iz stavka 2. ovog članka, procjena će se izvršiti na osnovi usporedbe s potrošnjom vode drugih, sličnih potrošača u spornom razdoblju.

Članak 19.

Stanje na vodomjeru očitavaju zaposlenici isporučitelja usluge odnosno osobe koje ovlasti isporučitelj.

Vodomjeri se očitavaju, u pravilu, jednom mjesečno.

VII. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE

Članak 20.

Isporučitelj usluge ima pravo korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge (isporuke vode) u slučajevima:

1. ako potrošač ne podmiri obračun za komunalnu uslugu u roku od 8 dana od dostave opomene za neplaćanje iste;

2. ako potrošač odbije primitak računa ili uplatnice za komunalnu uslugu;

3. ako potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomene;

4. ako potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju komunalne usluge prilikom priključivanja objekta na javni vodovodni sustav;

5. kod otkaza potrošnje vode;

6. kod popravka, smetnji i kvarova na instalacijama potrošača ili javnim vodovodnim uređajima;

7. kad stanje instalacije potrošača ugrožava zdravlje korisnika, odnosno kvaliteta vode u javnoj vodovodnoj mreži;

8. ako je okno vodomjera zagađeno, a korisnik ne otkloni zagađenje u ostavljenom primjerenom roku;

9. ako je okno vodomjera zatrpano ili nepristupačno, a potrošač unatoč pismenoj opomeni nije ništa poduzeo da se stanje popravi u ostavljenom primjerenom roku;

10. ako potrošač krši naredbu o načinu trošenja vode za vrijeme nestašice vode;

11. ako potrošač uslijed nemara ili namjerno pokvari vodomjer;

12. ako je kanalizacijski priključak potrošača neispravan i zagađuje okolinu zatvara se dovod vode i ostaje zatvoren sve dok se ne uklone uzroci koji su doveli do zatvaranja vode.

Članak 21.

Isporučitelj usluge dužan je najmanje 8 (osam) dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge korisniku usluge dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako potrošač otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalne usluge najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj usluge neće obustaviti istu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključenja na javni vodovodni sustav isporučitelj usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje komunalne usluge neovlaštenom korisniku usluge.

Za ponovno priključivanje na javni vodovodni sustav korisnik usluge je dužan podmiriti stvarne troškove priključivanja.

U slučaju ponovnog priključenja, korisnik usluge i isporučitelj usluge sklapaju ugovor o priključivanju nekretnine na javni vodovodni sustav.

Članak 22.

Isporučitelj usluge ima pravo na naknadu štete u paušalnom iznosu od 200 m3 vode od korisnika usluge ili vlasnika nekretnine u slučaju:

- kad se bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge priključi na javnu vodovodnu mrežu;

- kad koristi vodu iz javne vodovodne mreže, javnog hidranta ili drugih uređaja javne mreže;

- kad ošteti plombu na vodomjeru, ventilu ili spojnici.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje 15 ili manje mjeseci smatra se privremenom odjavom, a trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 15 mjeseci.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka raskida se ugovor o priključivanju zaključen između vlasnika-potrošača i isporučitelja komunalne usluge.

Članak 24.

Ovi Opći uvjeti doneseni su 5.11.2003. godine, a primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Predsjednik

Skupštine društva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr