SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

11.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02 i 46/06), Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 4. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, lokacije područja naselja koja se nalaze izvan naseljenih područja naselja, gdje ugostiteljskih objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata, te prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, na području Općine Malinska-Dubašnica.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi u vremenu od 6.00 do 24.00 sata.

Za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna, ugostiteljski objekti iz prethodnog stavka mogu od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica ishoditi suglasnost za produženje radnog vremena, na slijedeći način:

- u dane od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 6.00 do 1.00 sat, a u dane od petka do nedjelje u vremenu od 6.00 do 2.00 sata, uz uvjet da se izvan zvučno izoliranog zatvorenog prostora ne pušta i ne proizvodi muzika iza 24.00 sata;

- ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi u vremenu od 7.00 do 24.00 sata.

Suglasnost, iz prethodnog stavka ovog članka, će biti uskraćena ukoliko se ugostitelj ne pridržava odredbi ove Odluke, te ostalih pozitivnih propisa kojima je regulirana ugostiteljska djelatnost.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica ili Turističke zajednice Općine Malinska, utvrđuje na zahtjev organizatora Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Lokacije područja naselja koja se nalaze izvan naseljenih područja naselja, gdje ugostiteljskih objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata, utvrđuju se Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kao se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom;

- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog suda (na osnovu prijave nadležne policijske postaje ili drugog ovlaštenog podnositelja) o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini;

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Članak 5.

Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, za pojedine ugostiteljske objekte odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice, pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 4. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s odredbama propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina za postavljanje privremenih objekata i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Ugostiteljskih objekti iz prethodnog stavka koji se postavljaju u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni na prostorima koje svojom Odlukom utvrdi Općinsko poglavarstvo.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/96).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-3

Malinska, 6. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr