SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

40.

Na temelju odredbe članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/ 06) i članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« PGŽ broj 41/06) Gradsko poglavarstvo Grada Novog

Vinodolskog, na 36. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK
o unutarnjem redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem redu (u nastavku: Pravilnik), u skladu sa Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Odluka) i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje unutrašnje ustrojstvo Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na pojedinim radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno Zakonu i Odluci.

Članak 2.

Gradsku upravu Grada Novog Vinodolskog (u nastavku: Grad) sukladno Odluci čine upravni odjeli: Ured Grada, Upravni odjel za urbanizam i razvoj, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravi odjel za financije (u nastavku: Odjel).

II. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM ODJELOM

Članak 3.

Radom Odjela rukovodi pročelnik i predstojnik.

Pročelnike i predstojnika bira i imenuje Poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja ili na temelju rješenja o rasporedu u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

1. PREDSTOJNIK UREDA GRADA

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje jednog svjetskog jezika

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom Ureda Grada i osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje radnih zadataka i obveza Odjela,

- izrađuje programe rada Odjela i izvještava o radu,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa,

- nadzire rad službenika i daje im upute za obavljanje poslova,

- priprema prijedloge akata za poglavarstvo i vijeće iz nadležnosti Odjela,

- predlaže programe, opće i pojedinačne akte iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i tehničke kulture,

- prati i vrši nadzor nad radom ustanova iz područja javnih potreba kojih je Grad osnivač, te priprema normativne akte za iste za koje po odredbama zakona Grad kao osnivač daje prethodnu suglasnost,

- surađuje sa registriranim udrugama građana i prati njihov rad, a koje se financiraju iz proračuna Grada,

- priprema materijale i dnevni red u dogovoru sa gradonačelnikom za sjednice Poglavarstva, te izrađuje zaključke sa sjednica,

- zadužena je za vođenje zapisnika sa sjednica Poglavarstva i sjednica Vijeća,

- priprema materijale i dnevni red u dogovoru sa predsjednikom Vijeća za sjednice Vijeća,

- vodi računa o statutarnosti sjednica Poglavarstva i Vijeća, te kontrolira zakonitost općih akata koji se dostavljaju Poglavarstvu i Vijeću na raspravu,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Vijeća i Poglavarstva iz nadležnosti Odjela,

- izvršava proračun i maksimalno racionalno upravlja prihodima i rashodima Odjela,

- brine o sjednicama radnih tijela te vodi administrativne i pravne poslove za iste,

- prati, organizira i nadzire provođenje programa »Pomoć u kući starijim osobama»,

- priprema i dostavlja godišnja izvješća Socijalnom vijeću o utrošenim sredstvima iz proračuna,

- vodi i nadzire protokolarne poslove za gradonačelnika, Poglavarstvo, predsjednika Vijeća te protokol prilikom svečanih događanja, te sudjeluje u izradi programa obilježavanja obljetnica tijekom godine u suradnji sa Komisijama,

- nadzire rad službenika i namještenika i daje im upute za rad,

- obavlja kadrovske poslove za potrebe Grada,

- obavlja poslove službenika za informiranje,

- obavlja poslove odnosa sa javnošću, ako oni nisu izričito dani drugom,

- vodi brigu i nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja,

- priprema prijedloge akata vezanih za rad i osnivanje mjesnih odbora, te priprema i nadzire izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

2. PROČELNIK UPRAVOG ODJELA ZA URBANIZAM I RAZVOJ

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom Upravnog odjela za urbanizam i razvoj,

- osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje radnih zadataka i obveza Odjela,

- izrađuje programe rada Odjela i izvješća o radu,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa,

- nadzire rad službenika i daje im upute za obavljanje poslova,

- priprema nacrte općih akata za Poglavarstvo i Vijeće, te ostale materijale iz nadležnosti Odjela,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Vijeća i Poglavarstva iz nadležnosti Odjela,

- priprema ili organizira pripremu potrebne dokumentacije koja se odnosi na raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u kojoj se Grad javlja kao zainteresirana strana,

- organizira i priprema svu potrebnu dokumentaciju i radnje koje se odnose na određivanje granica pomorskog dobra, kao i na izradu geodetskih elaborata i upisa pomorskog dobra kod nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove i nadležnog zemljišno-knjižnog odjela,

- izrađuje prijedloge izjava o osnivanju trgovačkih društava i društvenih ugovora o osnivanju trgovačkih društava kojih je osnivač ili suosnivač Grad, potrebne radnje koje se odnose na upis u registar trgovačkog suda, priprema prijedloge za promjenu temeljnog kapitala kao i za prodaju vlasničkih udjela Grada u trgovačkim društvima čija djelat

nost je vezana za djelokrug rada Odjela (poduzetnički centar, trgovačka društva sa djelatnosti luke posebne namjene i sl.),

- ulaže žalbe i tužbe Upravnom sudu RH koje se odnose na izdavanje dozvola sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji,

- brine i priprema odgovarajuće prijedloge koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a odnose se na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

- ovjerava prijave o radnom vremenu trgovina,

- predlaže elemente i kriterije za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom (urbanističko planiranje i uređenje prostora),

- priprema nacrte uređenja prostornog plana, uređenja urbanističkih planova, uređenja detaljnih planova te praćenje njihove izrade,

- organizira i provodi javne rasprave, te priprema odluke o usvajanju istih vodeći kontinuirano brigu o njihovoj provedivosti,

- izrađuje prijedloge višegodišnjih programa vezanih za prostorno planiranje te izrađuje izvješća o realizaciji planova i programa,

- daje prijedlog Poglavarstvu za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada,

- obavlja stručne poslove pripreme i realizacije oko prodaje i otkupa nekretnina u vlasništvu Grada, te priprema tabularne isprave za uknjižbu prodanih nekretnina,

- predlaže mjere za poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada u svrhu razvoja gospodarstva,

- radi na izradi ekonomskih elaborata ulaganja i investicija,

- priprema materijale za pregovore s investitorima i ulagačima,

- izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, te skrbi o zaštiti mora i pomorskog dobra,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti Odjela,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

3. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

- osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje radnih zadataka i obveza Odjela,

- izrađuje programe rada Odjela i izvješća o radu,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa,

- nadzire rad službenika Odjela i daje im upute za obavljanje poslova,

- priprema nacrte općih akata za Poglavarstvo i Vijeće, te ostale materijale iz nadležnosti Odjela,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Poglavarstva i Vijeća iz nadležnosti Odjela,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti Odjela,

- izrađuje prijedlog plana proračuna u skladu sa napucima mjerodavnih tijela Grada,

- sudjeluje i priprema ugovaranje izgradnje i održavanja komunalnih i drugih objekata na području Grada,

- daje smjernice i predlaže programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata,

- organizira i vodi brigu o nadzoru nad izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata kojih je investitor Grad,

- priprema i izrađuje kapitalne projekte u području komunalnih djelatnosti i zaštiti okoliša, te prijedloge planova komunalnog resora i komunalne politike i organizira obavljanje komunalnih djelatnosti,

- izvršava proračun i maksimalno racionalno upravlja prihodima i rashodima iz nadležnosti Odjela,

- prati, razlučuje i priprema mjerila za utvrđivanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa iz kojih se osiguravaju sredstva za održavanje, odnosno gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- prati, razlučuje i priprema mjerila za utvrđivanje najamnine iz područja stanovanja te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada, kao i naknade i zakupnine za korištenje nerazvrstanih cesta i javnih površina,

- priprema i izrađuje programe i prati provođenje mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, a zajedno sa tijelima, ustanovama te osobito trgovačkim društvima u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša,

- prati rad i surađuje s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti razvoj i održavanje komunalne infrastrukture i drugog javnog dobra od interesa za Grad, te potiče poduzimanje aktivnosti i ostvarenje projekata u smislu poboljšanja stanja,

- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća i Poglavarstva,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

4. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- rukovodi radom Upravnog odjela za financije,

- osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje radnih zadataka i obveza Odjela,

- izrađuje programe rada Odjela, financijski plan i izvješća o radu,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa,

- nadzire rad službenika Odjela i daje im upute za obavljanje poslova,

- priprema nacrte općih i pojedinačnih akata za Poglavarstvo i Vijeće, te ostale materijale iz nadležnosti Odjela,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Poglavarstva i Vijeća iz nadležnosti Odjela,

- izrađuje prijedloge ugovora iz nadležnosti Odjela,

- izrađuje nacrte proračuna, izmjena i dopuna proračuna, odluka o izvršavanju proračuna, godišnji obračun proračuna sukladno rokovima i dinamici Zakona o proračunu,

- izrađuje račune prihoda i izdataka, konsolidacijsku bilancu i druge dokumente i izvještaje vezane uz proračun,

- priprema, prijavljuje i vodi projekte i programe iz fondova Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od interesa za Grad, te nadzire samostalnog suradnika za financije i samostalnog upravnog referenta za komunalne poslove u prijavi i realizaciji navedenih projekata i programa,

- vodi brigu o namjenskom trošenju sredstava proračuna kako po korisnicima tako i po namjeni,

- prati i brine o prilivu sredstava u proračun i o plaćanju dospjelih obveza,

- surađuje u pripremi zajedničkog plana razvojnih programa po resorima,

- sudjeluje u izradi nacrta smjernica i ciljeva proračunske politike te uputa proračunskim korisnicima za izradu prijedloga proračuna,

- prati realizaciju prihoda i rashoda, usklađuje dinamiku izvršenja proračunskih izdataka te predlaže mjere za ekonomiziranje raspoloživim sredstvima,

- organizira i nadzire razrez i naplatu gradskih poreza,

- planira nabavku informatičkog sustava i opreme,

- nadzire vođenje evidencije svih postupaka javne nabave koje se vode u Gradu,

- vrši kontrolu obračuna putnih naloga,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

III. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO

Članak 4.

U Uredu Grada ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1. TAJNICA

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili općeg smjera

- 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- sudjeluje u tehničkoj pripremi materijala za sjednice Poglavarstva i Vijeća i radnih tijela,

- prosljeđuje pismene otpravke akata Poglavarstva i Vijeća,

- vodi registar materijala te odluka i zaključaka Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela,

- skrbi o arhivskom materijalu i surađuje sa nadležnim organom vezano uz arhivsku građu,

- vodi protokolarne poslove za potrebe gradonačelnika, Poglavarstva i Vijeća, te sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih i inih godišnjih događanja u Gradu,

- vodi brigu o reprezentativnim potrebama Ureda,

- obavlja uredske i tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, Poglavarstva i Vijeća,

- prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama,

- izdaje putne naloge i vodi evidenciju putnih naloga,

- vodi razvrstavanje faktura kroz internu dostavnu knjigu,

- vodi zaprimanje akata kroz urudžbeni zapisnik te razvrstavanje istih po Odjelima kroz interne dostavne knjige,

- obavlja poslove prijema pošte i pisarnice, a po potrebi i otpreme pošte,

- vodi telefonsku centralu i brine o prispijeću i slanju fax poruka za Ured,

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i gradonačelnika.

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera

- 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- sudjeluje u tehničkoj pripremi materijala za sjednice Poglavarstva, Vijeća i radnih tijela, te brine o pravodobnoj dostavi materijala,

- priprema zapisnike sa sjednica Poglavarstva i Vijeća,

- obavlja prijepis za potrebe gradonačelnika i predstojnika,

- vrši prijepis zaključaka, odluka i rješenja Poglavarstva i Vijeća, te drugih tekstova,

- prosljeđuje pismene otpravke akata Poglavarstva i Vijeća,

- zadužena je za pravodobnu objavu općih akata Vijeća u glasilo PGŽ i dostavu na nadzor nadležnom tijelu,

- evidentira vijećnička pitanja te vodi brigu o rokovima za dostavljanje odgovora,

- vrši tonsko snimanje sjednica Vijeća,

- vodi evidenciju prisustvovanja sjednicama Poglavarstva, Vijeća, članova radnih tijela, te navedenu evidenciju predaje u financije radi isplate naknade,

- po potrebi sudjeluje u prijemu pošte i otpremi pošte,

- po potrebi sudjeluje u skrbi o arhivskom materijalu,

- vodi telefonsku centralu i brine o prispijeću i slanju fax poruka za Ured,

- sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih i inih godišnjih događanja,

- sudjeluje u obavljanju kadrovskih i općih poslova za potrebe Grada, odnosno vodi kadrovsku evidenciju, matičnu knjigu, vrši prijave i odjave,

- sudjeluje u skrbi o reprezentativnim potrebama Ureda,

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika.

3. UPRAVNI REFERENT

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vodi registar svih općih akata Poglavarstva i Vijeća,

- obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja za korisnike socijalnog programa,

- vodi registar i evidenciju korisnika socijalne pomoći,

- priprema godišnja izvješća o trošenju sredstava iz socijalnog programa za Socijalno vijeće,

- učestvuje u izradi informativno-propagandnog materijala Grada,

- obavlja sve poslove u suradnji sa nadležnim tijelima vezane za zaštitu i spašavanje, elementarne nepogode, zaštitu na radu, te poslovi priprema programa i mjera zaštite od požara i vatrogastva,

- sudjeluje u izradi i realizaciji programa javnih potreba iz nadležnosti Odjela, te sudjeluje u nadzoru trošenja proračunskih sredstava od strane korisnika sredstava,

- vrši pripremu postupka javne nabave za povjerenstva,

- uređuje i puni web stranice Grada,

- pruža administrativnu pomoć članovima vijeća mjesnih odbora, te sudjeluje u pripremi i provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,

- vodi evidenciju ugovora iz nadležnosti Ureda,

- brine o nabavci uredskog i drugog materijala za potrebe Grada,

- vrši prijepis za potrebe predstojnika i gradonačelnika,

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika.

4. KUĆNI MAJSTOR

Uvjeti:

- KV ili VKV stolar, bravar, zidar, električar ili soboslikar,

- položen vozački ispit za B kategoriju,

- položen ispit za ložača centralnog grijanja,

- 1 godina radnog iskustva.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- obavlja pomoćne i tehničke poslove redovnog održavanja i manjih popravaka poslovnih prostorija i uređaja Gradske uprave, te po potrebi i ustanova kojih je Grad osnivač,

- obavlja sve manje popravke u poslovnim prostorima i na sportskim igralištima u vlasništvu Grada, a koje je moguće izvršiti bez uporabe posebnog alata ili posebnih stručnih znanja,

- dostavlja materijale za sjednice Poglavarstva, Vijeća i radnih tijela te ostale potrebne dostave,

- obavlja poslove dostave pošte i otpreme pošte,

- obavlja prijevoz za službene potrebe,

- skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka, te o dostavi na popravak zbog izvanrednih nastalih potreba,

- vodi brigu o nabavci potrebnog goriva za kotlovnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika.

5. ČISTAČICA:

Uvjeti:

- osnovna škola

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- obavlja poslove čišćenja radnih prostorija, namještaja, sanitarija, prozora, i druge opreme u prostorima Gradske uprave, te prostoriju Gradske vijećnice,

- obavlja poslove čišćenja radne prostorije, namještaja i sanitarija Matičnog ureda PGŽ u Gradu Novom Vinodolskom,

- obavlja poslove čišćenja i pranja posuđa nakon dnevnih primanja stranaka u Gradskoj upravi,

- vrši nabavku potrošnog materijala za čišćenje po odobrenju predstojnika Ureda i skrbi o njegovoj adekvatnoj uporabi,

- održava čistoću okućnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika.

Članak 5.

U Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj ustrojena su slijedeća radna mjesta:

1. SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- obavlja savjetodavne i složene pravne poslove iz djelokruga rad Odjela,

- prati, proučava i razrađuje zakonske i druge pravne propise koji se odnose na poslove i postupke koji se tiču nadležnosti Odjela,

- izrađuje prijedloge općih kao i pojedinačnih akata iz nadležnosti Odjela,

- obavlja stručne poslove kao i sve ostale potrebne pripremne i ostale radnje koje se tiču provođenja postupaka javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada kao i za kupnju nekretnina u skladu sa Zaključcima i Odlukama Poglavarstva,

- priprema i provodi sve potrebne radnje koje se odnose na sređivanje stanja nekretnina koje su vanknjižno vlasništvo Grada (podnošenje tužbi, pregovori sa zemljišno-knjižnim vlasnicima i dr.),

- priprema i zajednički sa stručnim referentom za urbanizam sređuje i vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada,

- priprema prijedloge ugovora koji se odnose na nekretnine (kupoprodajne ugovore, ugovore o pravu građenja, ugovore o pravu služnosti i dr.), osim ugovora koji se odnose na one poslove Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

- obavlja stručne poslove pripreme i realizacije prodaje nekretnina u vlasništvu Grada kao i kupnje nekretnina od strane Grada za potrebe izgradnje gospodarskih, športskih i drugih objekata društvene namjene te izrađuje potrebne tabularne isprave za uknjižbu nekretnina, kao i sve ostale radnje koje se tiču prometa nekretnina,

- priprema i provodi sve potrebne radnje koje se podnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i to sve oblike raspolaganja kao što su prodaja, zakup i koncesija, te u pripremi i provođenju radnji surađuje sa nadležnim tijelima sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu,

- kontrolira prijedloge parcelacijskih elaborata dostavljene od strane ovlaštenih geodeta koji se odnose na parcelacije nekretnina koje graniče sa nekretninama u vlasništvu Grada ili određivanje međa,

- provodi sve potrebne radnje koje se odnose na pripremu i izradu parcelacijskih elaborata vezano za formiranje gradilišta, proširenje okućnica i sl.,

- obavlja savjetodavne poslove koji se odnose na interes stranaka za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada,

- kontrolira rješenja koja izdaje nadležni Ured za katastar i geodetske poslove kao i nadležni zemljišno-knjižni odjel radi mogućeg ulaganja žalbe ili drugih pravnih lijekova na izdana rješenja,

- izrađuje tužbe u kojima se Grad javlja kao tužitelj, prijedloge za ovrhu, kao i žalbe i sve ostale redovne ili izvanredne pravne lijekove koji se odnose na postupke pred nadležnim sudovima, tijelima državne uprave kao i pred drugim tijelima, a tiču se poslova iz nadležnosti Odjela (imovinsko-pravni postupci, postupci koji se odnose na potraživanja iz oblasti koncesijskih odobrenja, pomorskog dobra i dr.),

- zastupa Grad pred sudovima, tijelima državne uprave i svim drugim nadležnim tijelima u postupcima koji se odnose na sporove isključivo iz nadležnosti Odjela (imovinsko-pravni, koncesijska odobrenja, sporovi iz područja pomorskog dobra i dr.),

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

2. SAMOSTALNI REFERENT ZA URBANIZAM I RAZVOJ

Uvjeti:

- VI. ili VII/I. stupanj stručne spreme arhitektonskog ili građevinskog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- planira, organizira i sudjeluje u izradi dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata koji se odnose na prostorno uređenje,

- priprema, organizira i provodi sve potrebne radnje koje se odnose na potrebe izrade studija utjecaja na okoliš za zahvate za koje je potrebna izrada studije, a odnose se na poslove iz nadležnosti Odjela (studije utjecaja na okoliš za nasipavanje u more, za luke posebne namjene, za golf

terene, za komplekse ugostiteljsko-turističke namjene 5 ha i više),

- priprema i provodi postupak koji se odnosi na izradu karte buke i akcijskih planova sukladno Zakonu o zaštiti od buke,

- priprema za povjerenstvo natječaje koji se odnose na Zakon o javnoj nabavi za izvođenje radova, usluga i nabavu opreme vrijednosti 200.000,00 kn i više,

- priprema i provodi natječaje koji se odnose na izrade idejnog rješenja i postavljanje spomenika na području Grada,

- provodi nadzor od strane Grada nad izvođenjem radova kojih je investitor Grad, a odnose se na radove iz nadležnosti Odjela,

- surađuje sa nadležnom Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci za izvođenje radova kojih je investitor Grad, a vrijednost investicije iznosi 200.000,00 kn i više, te se radi realizacije ovih radova brine za provođenje postupka donošenja odgovarajućeg rješenja za davanje suglasnosti na projekte koji se odnose na izvođenje radova na ovim objektima,

- predlaže smjernice i uvjete gospodarenja prostorom, kao i razvojne programe za sve vrste gospodarskih aktivnosti,

- priprema odluke vezane za donošenje dokumenata prostornog uređenja kao što su izvješća o stanju u prostoru, program mjera za unapređenja stanja u prostoru, priprema i provodi prethodnu i javnu raspravu, akte i prijedloge odluka o donošenju dokumenta prostornog uređenja,

- sukladno Zakonu o gradnji priprema i brine za osiguranje odnosno priprema izradu sve potrebne dokumentacije kod izvođenja radova kojih je investitor Grad, a odnose se na poslove iz nadležnosti Odjela (izrada projekta, potrebne revizije projekta, nadzor nad izvođenjem radova, zahtjev za lokacijsku i građevnu dozvolu, uporabnu dozvolu i dr.),

- planira i predlaže aktivnosti za razvitak poduzetništva na području Grada sa praćenjem objavljivanja natječaja nadležnih ministarstava i drugih tijela koje se odnose na mogućnosti korištenja sredstava za razvoj poduzetništva, te predlaže nadležnim tijelima Grada (Poglavarstvo ili Vijeće) aktivnosti za realizaciju istih,

- prati i priprema dokumentaciju koja se odnosi na natječaje za korištenje sredstava ministarstva i drugih tijela za izrade dokumenta prostornog uređenja, katastarskih podloga, GIS sustava i dr. iz nadležnosti Odjela,

- priprema i provodi razne programe koji se odnose na kompjutersku obradu podataka iz nadležnosti Odjel (GIS sustav i sl.),

- obavlja savjetodavne poslove koji se odnose na interes stranaka za uvjete gradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja,

- po potrebi podnosi prijave nadležnim inspekcijskim tijelima radi bespravne gradnje na području Grada, te po potrebi odnosno zahtjevu Poglavarstva ili gradonačelnika obilazi područje Grada radi kontrole bespravne gradnje,

- pohranjuje i čuva donijete dokumente prostornog uređenja sa izvješćima sa javne rasprave,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

3. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA URBANIZAM

Uvjeti:

- IV. ili VI. stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- priprema potrebnu dokumentaciju za izradu dokumenata prostornog uređenja i izradu projektne dokumentacije iz nadležnosti Odjela,

- priprema za povjerenstvo natječaje koji se odnose na izvođenje radova, usluga i nabavu roba temeljem Zakona o javnoj nabavi odnosno Uredbe o postupku nabave, roba, radova i usluga male vrijednosti do 200.000,00 kn,

- priprema svu potrebnu dokumentaciju i podloge koje se odnose na objekte pod zaštitom i surađuje sa nadležnom Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, radi donošenja odgovarajućih rješenja o davanju suglasnosti za izvođenje radova na predmetnim objektima čija vrijednost iznosi do 200.000,00 kn,

- priprema i izrađuje prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom i Izvješća o planu upravljanja pomorskim dobrom, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju i izvješća koja se odnose na pomorsko dobro,

- priprema i izrađuje plan rasporeda kioska, štandova i ostalih privremenih objekata na području Grada,

- prati i priprema očitovanja Grada po podnijetim zahtjevima nadležnog ureda državne uprave koji se odnose na postupke izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola,

- temeljem Zakona o gradnji brine se za pripremu potrebne dokumentacije i podnosi zahtjeve za izdavanje lokacijske i građevne dozvole za izvođenje radova kojih je investitor Grad, a odnose se na radove iz nadležnosti Odjela (izrada projekta, potrebne revizije projekta, zahtjev za uporabnu dozvolu i dr.),

- zajednički sa samostalnim referentom za urbanizam i razvoj priprema i provodi programe koji se odnose na kompjutersku obradu podataka iz nadležnosti Odjela (GIS sustav i sl.),

- vodi evidencije o nekretninama u vlasništvu Grada,

- obavlja savjetodavne poslove koji se odnose na interes stranaka za uvjete gradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja,

- vodi evidenciju izdanih lokacijskih i građevnih dozvola i inspekcijskih postupaka koji se odnose na bespravnu gradnju na području Grada,

- po potrebi podnosi prijave nadležnim inspekcijskim tijelima radi bespravne gradnje na području Grada, te po potrebi odnosno zahtjevu Poglavarstva ili gradonačelnika obilazi područje Grada radi kontrole bespravne gradnje,

- pribavlja potrebnu dokumentaciju za vođenje imovinskih postupaka, kao i ostalih postupaka iz nadležnosti Odjela,

- brine se o provođenju javne rasprave kod donošenja dokumenta prostornog uređenja sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova,

- po potrebi provodi nadzor nad izvođenjem radova kojih je investitor Grad, a odnosi se na radove iz nadležnosti rada Odjela čija vrijednost iznosi do 200.000,00 kn,

- kontrolira izdane lokacijske i građevne dozvole radi mogućeg ulaganja redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,

- pohranjuje i čuva donijete dokumente prostornog uređenja sa izvješćima sa javne rasprave,

- vodi evidenciju donesenih dokumenta prostornog uređenja te dostavlja potrebna izvješća Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje kao i nadležnim uredima državne uprave,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Članak 6.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE I PRAVNA PITANJA

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- obavlja savjetodavne i složene pravne poslove iz djelokruga rada Odjela,

- prati, proučava i razrađuje zakonske i druge propise,

- izrađuje nacrte općih akata iz nadležnosti Odjela,

- izrađuje i nadzire izradu pojedinačnih upravnih akata i ugovora,

- vodi upravne postupke, upravne sporove i sudske sporove s osnova prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, te sudske sporove iz oblasti komunalnog redarstva, zakupa poslovnih prostora i javne površine,

- vodi druge upravne postupke i upravne sporove iz djelokruga rada ovog Odjela,

- zastupa Grad pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u svezi svih predmeta vezanih za ovaj Odjel,

- vodi sve imovinsko pravne poslove, te provodi postupke u pravnom prometu nekretnina vezanih uz komunalnu infrastrukturu kojom direktno upravlja Grad,

- obavlja pravne i strukovne poslove vezane uz ovjeru svih vrsta elaborata koji su vezani uz promjenu vlasničkog i posjedovnog stanja komunalne infrastrukture,

- obavlja poslove na ustrojavanju trajne evidencije komunalne infrastrukture Grada sa upisom vlasništva Grada,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

2. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Uvjeti:

- VII/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili tehničkog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- prati i predlaže mjerila za utvrđivanje komunalne naknade,

- utvrđuje obveznike, izrađuje pojedinačne akte i vodi prvostupanjske upravne postupke kojima se utvrđuje obaveza plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente,

- vodi evidenciju obveznika komunalne naknade i spomeničke rente, te kontinuirano provodi aktivnosti na ažuriranju podataka,

- priprema podlogu za pokretanje postupaka prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente,

- priprema postupke javne nabave za povjerenstvo iz nadležnosti ovog Odjela u skladu sa zakonom i odlukama Grada,

- osobito je zadužen u obavljanju poslova na pripremi, prijavi, izradi i realizaciji projekata i programa komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od posebnog interesa za Grad,

- obavlja sve poslove vezane uz provođenje mjera zaštite potrošača korisnika javnih usluga,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

3. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA VOĐENJE KATASTRA VODOVA

Uvjeti:

- VII/I. stupanj stručne spreme geodetskog smjera,

- 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

- obavlja poslove u vezi vođenja katastra infrastrukturnih vodova koristeći GIS tehnologiju,

- obavlja poslove vezane uz evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva,

- obavlja poslove vezane uz određivanje kućnih brojeva, te u vezi s time vodi upravni postupak,

- pruža pomoć u provođenju aktivnosti na ažuriranju podataka nužnih za izradu pojedinačnih akata kojim se utvrđuje obaveza plaćanja komunalne naknade,

- obavlja tehničke, strukovne poslove vezane uz sve elaborate koji su vezani uz promjenu vlasničkog i posjedovnog stanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

4. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA UPRAVLJANJE JAVNIM POVRŠINAMA I POSLOVNIM PROSTORIMA

Uvjeti:

- VI. stupanj građevinskog ili drugog tehničkog smjera,

- dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- predlaže uvjete davanja u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava, te reklamnih površina (visina, propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja) predlaže uvjete davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada (visina, namjena propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja),

- predlaže uvjete davanja u zakup javnog tunelskog skloništa u vlasništvu Grada (visina, namjena propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja),

- provodi postupke natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, javnog tunelskog skloništa i javnih površina,

- priprema ugovore o davanju u zakup poslovnih prostora, javnog tunelskog skloništa i javnih površina, te vrši kontrolu ugovornih odnosa,

- vodi evidenciju poslovnih prostora, javnog tunelskog skloništa i javnih površina danih u zakup,

- provodi postupke prisilnog iseljenja iz poslovnih prostora, javnog tunelskog skloništa,

- provodi postupke prisilne naplate potraživanja Grada po osnovi zakupa javnog tunelskog skloništa, poslovnih prostora, javnih površina,

- prati provođenje mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, te pomaže u radu raznim udrugama građana, ustanovama iz područja zaštite i unapređenja okoliša,

- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

5. VIŠI STRUČNI REFERENT GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Uvjeti:

- IV. ili VI. stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog smjera,

- dvije godine radnog iskustva,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vrši obračun komunalnog doprinosa, vodi postupak izdavanja rješenja o obvezi plaćanja, te kontrolu izvršenih investicijskih ulaganja u skladu sa naplaćenim komunalnim doprinosom,

- vrši snimak potreba investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izrađuje troškovnike potrebnih radova, te vrši nadzor nad izvođenjem radova, te danim uslugama,

- sudjeluje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalne gradnje komunalne infrastrukture na području Grada,

- surađuje sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti gradnja drugog javnog dobra od interesa za Grad (telekomunikacijski sustav, elektrodistribucijski sustav, javne ceste i dr.), sa ciljem realizacije zajedničkog projekta gradnje infrastrukture,

- priprema podloge i vodi potrebite radnje za dobivanje lokacijskih i građevinskih dozvola, za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima je investitor Grad,

- vrši stručni nadzor nad gradnjom kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

6. REFERENT ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog smjera,

- dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

- vrši snimak stanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te predlaže tekuće mjere za njihovo poboljšanje,

- usklađuje i provodi nadzor nad obavljanjem poslova tekućeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje vrše komunalna trgovačka društva, (održavanje čistoće javnih površina, oborinske odvodnje),

- usklađuje i provodi nadzor nad obavljanjem ostalih djelatnosti iz područja komunalnog gospodarstva koje vrše pojedine pravne i fizičke osobe, (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, DDD i higijeničarska služba, dimnjačari i dr.),

- surađuje sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti održavanje drugog javnog dobra od interesa za Grad (telekomunikacijski sustav, elektrodistribucijski sustav, javne ceste i dr.),

- vrši premjer građevinskih objekata i građevinskog zemljišta u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, kao osnova za utvrđivanje visine komunalne naknade,

- nadzire stanje prometne signalizacije na području Grada, te predlaže mjere za poboljšanje prometne regulacije,

- izdaje odobrenja za povremeno korištenje nerazvrstanih cesta i javnih površina za izvođenje građevinskih radova, te vodi evidenciju o izdanim i naplaćenim odobrenjima,

- vodi evidenciju priključenja objekata i uređaja na komunalnu infrastrukturu, te prihoda ostvarenog po toj osnovi,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

7. REFERENT FAKTURIRANJA NEPOREZNIH PRIHODA GRADA

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili općeg smjera

- dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vrši premjer građevinskih objekata i građevinskog zemljišta u vlasništvu privatnih fizičkih ili pravnih osoba, kao osnova za utvrđivanje visine komunalne naknade,

- vrši fakturiranje neporeznih prihoda Grada iz djelokruga rada ovog Odjela,

- vrši praćenje i kontrolu fakturirane vrijednosti, te dostavlja izvješće po zahtjevu pročelnika,

- predlaže uvjete korištenja stanova u vlasništvu Grada (visinu najamnine, općih i posebnih uvjeta natječaja za dodjelu stanova na korištenje),

- priprema ugovore o najmu stana, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima,

- vodi brigu o stanju stanova u vlasništvu Grada,

- vrši ostale poslove iz oblasti stanovanja,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

8. KOMUNALNI REDAR

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,

- dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelja: 3

Opis poslova:

- vrši dnevni snimak stanja komunalnog reda na području Grada,

- obavlja poslove komunalnog redarstva utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i općim aktima Grada,

- izrađuje pojedinačne akte i vodi prvostupanjske upravne postupke iz oblasti komunalnog reda,

- izrađuje redovna mjesečna izvješće o stanju komunalnog reda,

- prikuplja i analizira prijedloge i inicijative vijeća mjesnih odbora i građana koji se odnose na poboljšanje stanja komunalnog reda, te predlaže mjere za njihovo provođenje,

- vodi poslove naplate globa, prisilnu naplate potraživanja iz oblasti komunalnog reda, te prekršajne prijave,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Članak 7.

U Upravnom odjelu za financije ustrojena su sljedeća radna mjesta:

1. SAMOSTALNI REFERENT ZA FINANCIJE

Uvjeti:

- VII/I. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- prati zakonske i druge pravne propise iz nadležnosti Odjela,

- sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti Odjela,

- osobito je zadužen u obavljanju poslova na pripremi, prijavi, izradi i realizaciji projekata i programa iz fondova

Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od posebnog interesa za Grad,

- prihvaća i obrađuje elektronske izvatke platnog prometa,

- obrađuje i kontrolira knjigu ulaznih i izlaznih računa,

- kontrolira i likvidira blagajnu uplata gradskih prihoda,

- prati priliv sredstava,

- priprema i vrši knjiženje u glavnu knjigu,

- sudjeluje u pripremi financijskih izvješća proračuna,

- sudjeluje u pripremi financijskih planova,

- prikuplja podatke o poreznim obveznicima,

- obavlja i duge poslove po nalogu pročelnika.

2. SAMOSTALNI SURADNIK ZA FINANCIJE

Uvjeti:

- VII/I. stupanj stručne spreme ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera,

- 16 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- prati zakonske i druge propise iz nadležnosti Odjela,

- obavlja savjetodavne poslove iz djelokruga rada Odjela,

- sudjeluje u izradi akata iz djelokruga rada Odjela,

- vrši pripremu svih postupaka javne nabave za povjerenstva iz proračunske nadležnosti svih Odjela,

- vodi evidenciju svih postupaka javne nabave u Gradu,

- osobito je zadužen u obavljanju poslova na pripremi, prijavi, izradi i realizaciji projekata i programa iz fondova Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od interesa za Grad,

- obavlja poslove osiguranja kapitalne imovine Grada i zaposlenika, te vodi brigu o naplati polica,

- radi evidenciju o dugotrajnoj materijalnoj imovini i sitnom inventaru,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

3. UNUTARNJI REVIZOR

Uvjeti:

- VII/I. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje kontrole u javnom sektoru,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- obavlja isključivo poslove unutarnje kontrole u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima je unutarnja kontrola propisana.

4. RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog, upravnog ili općeg smjera,

- dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vrši obračun i isplatu plaća, te ostalih primanja zaposlenika Gradske uprave,

- vrši obračun i isplatu plaća, te ostalih primanja zaposlenika ustanova kojih je Grad osnivač kao i korisnika proračuna po odluci Poglavarstva,

- vrši obračun i isplatu naknada članova Poglavarstva, Vijeća i radnih tijela, i obračun po osnovi ugovora o djelu,

- vodi potrebitu evidenciju u svezi s isplatama plaća i naknada,

- vodi materijalno financijske evidencije, provodi potrebna knjiženja i priprema podatke za financijska izvješća za Gradsku upravu,

- vodi materijalno-financijske evidencije, provodi potrebna knjiženja i priprema podatke za financijska izvješća za ustanove kojih je Grad osnivač kao i korisnike proračuna po odluci Poglavarstva,

- obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika.

5. LIKVIDATOR - BLAGAJNIK

Uvjeti:

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,

- dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Izvršitelj: 1

Opis poslova:

- vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava korisnika proračuna,

- vrši evidenciju knjiga isprava (ugovori, zaključci, odluke, rješenja, odobrenja) te prati njihova izvršenja,

- likvidira ulazne račune i naloge za isplatu proračunskih sredstava te priprema platne naloge i vrši plaćanja, te na osnovu istih vrši knjiženje u knjigu ulaznih računa,

- vrši salda konti obradu izvadaka platnog prometa i provodi zatvaranja u knjizi izlaznih računa,

- priprema i provodi kompenzacije dospjelih potraživanja i obveza sa kupcima i dobavljačima,

- temeljem dokumenata podiže gotov novac sa računa i vrši njegovu isplatu, te za ove isplate izrađuje blagajnički izvještaj,

- vodi poslove knjigovodstva prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

- vrši isplatu akontacija prema putnim nalozima te vrši isplate po obračunu i izvršenoj kontroli od strane pročelnika,

- prima uplate i vrši polog na žiroračun,

- vodi blagajničke dnevnike,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Članak 8.

Službenici i namještenici su za svoj rad odgovorni pročelniku, odnosno predstojniku Upravnog odjela.

Službenici i namještenici su dužni međusobno surađivati u radu, čuvati službenu tajnu i drugu propisima utvrđenu tajnu.

Članak 9.

Pročelnik i predstojnik mogu pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

Članak 10.

Službenici se primaju u službu putem natječaja u skladu sa zakonskim propisima, a namještenici putem oglasa.

U postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa službenika, a nakon raspisanog natječaja, mogu

se provjeravati stručne i druge radne sposobnosti kandidata i to razgovorom, testiranjem, provjerom izvršenja zadataka.

O mogućnostima provjere kandidata iz stavka 2. ovog članka odlučit će Poglavarstvo kod utvrđivanja potrebe za raspisivanjem natječaja za popunu radnog mjesta.

Uvjeti, odnosno okolnosti navedene u stavku 2. i 3. odnose se i na raspisivanje natječaja za prijam pročelnika odnosno predstojnika u radni odnos.

Rješenje o prijemu u službu donosi pročelnik, odnosno predstojnik Upravnog odjela.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova i ona se mora dostaviti svim prijavljenim natjecateljima.

Članak 11.

Po konačnosti rješenja o prijemu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje tri (3) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane pročelnika.

Kod zasnivanja radnog odnosa pročelnika i predstojnika, a tijekom probnog rada provjeru stručnih i drugih radnih sposobnosti obavlja gradonačelnik.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba o čemu se donosi rješenje najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka probnog rada.

IV. VJEŽBENICI

Članak 12.

Osobe sa završenim obrazovanjem, određene stručne spreme i struke, bez radnog staža u struci ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž, primaju se u službu u svojstvu vježbenika.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme, ovisno o stupnju stručne spreme i to:

IV. stupanj stručne spreme - 12 mjeseci

VI. stupanj stručne spreme - 14 mjeseci

VII. stupanj stručne spreme - 16 mjeseci

Odluku o primanju vježbenika donosi Poglavarstvo na prijedlog pročelnika, odnosno predstojnika, a sukladno usvojenom planu Odjela.

V. PLAĆA

Članak 13.

Plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnih mjesta i osnovica za izračun plaće utvrđuje se aktom Poglavarstva.

Članak 14.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti za istu stručnu spremu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 15.

Odluku o radnom vremenu Grada, odnosno preraspodjeli radnog vremena, te o radu u smjenama određuje se aktom Poglavarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Službenici i namještenici zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovo Pravilnika, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim službeničkim, odnosno radnim mjestima, a do donošenja rješenja o rasporedu.

Službenici i namještenici zaposleni u Odjelima rasporedit će se na odgovarajuća radna mjesta ovisno o svojoj stručnoj spremi i radnom stažu.

Rješenja o rasporedu za službenike i namještenike donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Službenici koji nemaju položen državni stručni ispit, dužni su isti položiti najkasnije u roku od godine dana od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Službenici koji su oslobođeni polaganja državnog stručnog ispita temeljem dosadašnjih propisa, a sukladno članku 127. stavak 6. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, nisu u obvezi polagati državni stručni ispit osim ukoliko nakon tog oslobađanja steknu za jedan ili dva stupnja višu stručnu spremu od one koju su imali u trenutku oslobađanja.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu vrednovanja poslova radnog mjesta u organima Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog Klasa: 030-01/98-01/01, Ur. broj: 2107/02-02-98-1 od 24. 1. 1998. godine, Odluka o dopuni Odluke o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu vrednovanja poslova radnog mjesta u organima Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog Klasa: 112- 01/04-10/3, Ur. broj: 2107/02-03-04-2 od 3. 6. 2004. godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu vrednovanja poslova radnog mjesta u organima Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog Klasa: 112-01/04-10/3, Ur. broj: 2107/02-03-05-8 od 6. 10. 2005. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu vrednovanja poslova radnog mjesta u organima Gradske uprave Grad Novog Vinodolskog Klasa: 030-02/06-01/2, Ur. broj: 2107/02-03-06-1 od 3. 10. 2006. godine i Odluka o izmjenama Odluke o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i načinu vrednovanja poslova radnog mjesta u organima Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog Klasa: 030- 02/06-01/2, Ur. broj: 2107/02-03-06-4 od 4. 12. 2006. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 030-02/07-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-07-1

Novi Vinodolski, 20. lipnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr